Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

Deelnamebewijs ijkingstoets / Calibration test

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject, omvat 180 SP waarvan 60 ECTS in jaar 1, 60 ECTS in jaar 2 en 60 ECTS in jaar 3:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: 60 ECTS verplichte studiedelen
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 ECTS verplichte studiedelen en 3 ECTS keuzestudiedelen
- Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek: 60 ECTS verplichte studiedelen.
De eerste 120 ECTS zijn gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor in de ingenieurswetenschappen. De daaropvolgende 60 SP zijn specifiek voor de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek ('Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek). Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst alle studiedelen van jaar 1 van het voltijds modeltraject, dan deze van jaar 2 en ten slotte deze van jaar 3) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden. Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit de module 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject' (zie inschrijvingsvereisten 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek).


Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 60 ECTS verplichte inleidende studiedelen die behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1). Via deze module verwerft de student naast de onmisbare basiswiskunde voor ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen (chemie, fysica en mechanica) als basis voor technologie, ook essentiële ingenieursvaardigheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Science Lab
3ECTS credits - Workshop Wiskunde
3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
6ECTS credits - Wiskundige analyse I
9ECTS credits - Chemie: structuur en transformaties van de materie
7ECTS credits - Mechanica: kracht en beweging
9ECTS credits - Fysica
3ECTS credits - Programmeerconcepten
6ECTS credits - Wiskundige analyse II
4ECTS credits - Softwareontwikkeling en AI-algoritmes

Terug naar boven


Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte en keuzestudiedelen

Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR omvat 57 ECTS verplichte inleidende en verdiepende studiedelen in de wiskunde, de natuurwetenschappen en de ingenieursvaardigheden (totaal 45 ECTS) en verplichte Technologieprojecten in opleidingsateliers (12 ECTS).
Daarnaast moet de student in jaar 2 van het modeltraject ook één keuzestudiedeel van 3 ECTS succesvol voltooien.

Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden

Volgende studiedelen, gericht op een verdieping in de wiskunde, de natuurwetenschappen en de ingenieursvaardigheden, moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 45 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Thermodynamica
7ECTS credits - Toegepaste elektriciteit
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
4ECTS credits - Materiaalkunde
5ECTS credits - Mechanica van materialen, vloeistoffen en constructies
3ECTS credits - Toegepaste statistiek

Technologieprojecten in opleidingsateliers

Volgende 4 verdiepende technologieprojecten moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van voltijds modeltraject (Bachelor 2). Deze studiedelen gelden als voorwaarde om in te schrijven voor studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Bouwkunde
3ECTS credits - Informatie en Communicatietechnologie
3ECTS credits - Leefmilieutechnologie en duurzame materialen
3ECTS credits - Werktuigkunde en Elektrotechniek

Keuzestudiedelen

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).
Via ‘Economie en bedrijfsleven’ verwerft de student inzicht in de huidige staat van de economie, haar micro- en macro-economische concepten en de interpretatie ervan vanuit het standpunt van het bedrijfsleven. 'Economie en bedrijfsleven' is een prerequisite om zich later, in de masteropleiding, te kunnen inschrijven voor keuzestudiedelen m.b.t. Ondernemerschap/Entrepreneurship.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Academic English 2' is Engels niveau B2; 'Academic English 5' is Engels ERK niveau C1.
Via het inter- en transdisciplinair keuzestudiedeel 'Redelijk eigenzinnig. Reason and Engage' leert de student o.a. verschillende stellingnames in een aantal wetenschappelijke debatten rond een actueel thema en de ontwikkelingen daarbinnen te onderscheiden en te respecteren, kritisch te reflecteren over de argumenten in de gevoerde debatten en hierin ook zelf positie te nemen. Dit keuzestudiedeel kan pas gekozen worden indien de student reeds 120 ECTS in de bacheloropleiding heeft verworven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English 5
3ECTS credits - Reason and Engage

Terug naar boven


Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek

Deze module (60 SP) is specifiek voor de Afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject. Ze bestaat uit een submodule die gemeenschappelijk is voor alle studenten die de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie hebben gekozen en een submodule specifiek voor het generiek traject. De studenten moeten alle studiedelen uit beide modules verplicht voltooien. Deze studiedelen behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject bachelor (Bachelor 3). Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding is het niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit deze module. Studenten mogen pas inschrijven voor studiedelen uit 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek' indien zij reeds de credits verworven hebben voor het technologieproject 'Informatie en communicatietechnologie' en ten minste één van de 3 andere technologieprojecten (Leefmilieu en duurzame materialen of Werktuigkunde en Elektrotechniek of Bouwkunde) uit de module ‘Technologieprojecten in opleidingsateliers' van 'Jaar 2 van het modeltraject BA IR' of voor deze 2 technologieprojecten inschrijven samen met de studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule. Studenten moeten voldoen aan de aan elk van de studiedelen verbonden specifieke inschrijvingsvereisten.

Gemeenschappelijke studiedelen afstudeerrichting EIT

Volgende 3 verdiepende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde jaar bachelor (BA3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Biotechnologie
5ECTS credits - Computersystemen
6ECTS credits - Systeem- en controletheorie

Specifieke studiedelen afstudeerrichting EIT Generiek

Volgende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde bachelorjaar (BA3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 46 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - IT Netwerken
3ECTS credits - Aanvullingen van de wiskunde
5ECTS credits - Quantumfysica voor elektrotechniek
7ECTS credits - Elektronica
7ECTS credits - Netwerken en filters
3ECTS credits - System Programming
6ECTS credits - Elektromagnetisme
4ECTS credits - Elektronische componenten
5ECTS credits - Elektrotechniek
3ECTS credits - Warmte- en massaoverdracht

Terug naar boven