Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO
BEWIJS VAN DEELNAME TOELATINGSPROEF

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het traject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen omvat 180 SP waarvan 120 SP gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen en 60 SP specifiek voor de gekozen afstudeerrichting. De student dient eerst het gemeenschappelijk traject te voltooien alvorens over te stappen naar één van de specifieke afstudeerrichtingen.
Het gemeenschappelijk traject in de Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen omvat 120 SP waarvan 60 SP in jaar 1 en 60 SP in jaar 2:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen.
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen.
Elk van deze modules moet door de student succesvol voltooid worden. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst alle verplichte- en keuzestudiedelen die behoren tot Jaar 1, dan deze die behoren tot Jaar 2 van het modeltraject). Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden.
Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen die behoren tot Jaar 2 van het voltijds modeltraject.
Na het gemeenschappelijk traject voltooid te hebben, stapt de student over naar één van de specifieke afstudeerrichtingstrajecten:
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Bouwkunde
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Werktuigkunde-elektrotechniek
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, profiel Computerwetenschappen
- Afstudeertraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Chemie en materialen


Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende studiedelen die behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1). Via deze module verwerft de student naast de onmisbare basiswiskunde voor ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen (chemie, fysica en mechanica) als basis voor technologie, ook essentiële ingenieursvaardigheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
14ECTS credits - Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software
9ECTS credits - Chemie: structuur en transformaties van de materie
7ECTS credits - Mechanica: kracht en beweging
9ECTS credits - Golven en elektromagnetisme
7ECTS credits - Informatica

Terug naar boven


Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende en verdiepende studiedelen (submodules: Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden (45 SP) en Technologieprojecten in opleidingsateliers (12 SP)), die behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject. Deze module is vooral gericht op een verdieping in de wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden, in het bijzonder door middel van technologieprojecten in opleidingsateliers.

Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden

Volgende 9 verdiepende studiedelen, gericht op een verdieping in de wiskunde, de natuurwetenschappen en de ingenieursvaardigheden, moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 45 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
5ECTS credits - Thermodynamica
7ECTS credits - Toegepaste elektriciteit
5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
4ECTS credits - Materiaalkunde
5ECTS credits - Mechanica van materialen, vloeistoffen en constructies
3ECTS credits - Toegepaste statistiek

Technologieprojecten in opleidingsateliers

Volgende 4 verdiepende technologieprojecten moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van voltijds modeltraject (Bachelor 2). Deze studiedelen gelden als voorwaarde om in te schrijven voor studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Bouwkunde
3ECTS credits - Informatie en Communicatietechnologie
3ECTS credits - Leefmilieutechnologie en duurzame materialen
3ECTS credits - Werktuigkunde en Elektrotechniek

Terug naar boven


Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuzestudiedelen

In het eerste en in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1 en Bachelor 2) moet ook telkens één keuzestudiedeel (3 SP) succesvol voltooid worden.
Deze module omvat de keuzestudiedelen voor elk van deze bachelorjaren.
Voor de beide taalstudiedelen moet de student een instaptest afleggen om haar/zijn startniveau te bepalen. Beschikt de student op basis van de instaptest over een te hoog of een te laag startniveau, dan krijgt de student geen toelating om zich voor het taalstudiedeel in te schrijven. Studenten met een te hoog instapniveau voor het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels II' kunnen toegelaten worden tot het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels III'.

Om deze module af te werken, moet de student 6 ECTS credits behalen.

Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1).
Via ‘Milieuaspecten van het ingenieursberoep’ verwerft de student inzicht in de milieuproblematiek. Dit studiedeel kan uitsluitend als onderdeel van Bachelor 1 gekozen worden.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1. De student heeft ook de mogelijkheid om een van deze taalstudiedelen pas te kiezen in het tweede jaar van het modeltraject (Bachelor 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Milieuaspecten van het ingenieursberoep
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English 5

Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).
Via ‘Economie en bedrijfsleven’ verwerft de student inzicht in de huidige staat van de economie, haar micro- en macro-economische concepten en de interpretatie ervan vanuit het standpunt van het bedrijfsleven. 'Economie en bedrijfsleven' is een prerequisite om zich later, in de masteropleiding, te kunnen inschrijven voor keuzestudiedelen m.b.t. Ondernemerschap/Entrepreneurship.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1.
Via het inter- en transdisciplinair keuzestudiedeel 'Redelijk eigenzinnig. Kritische reflecties over mens en maatschappij' leert de student o.a. verschillende stellingnames in een aantal wetenschappelijke debatten rond een actueel thema en de ontwikkelingen daarbinnen te onderscheiden en te respecteren, kritisch te reflecteren over de argumenten in de gevoerde debatten en hierin ook zelf positie te nemen. Dit keuzestudiedeel kan pas gekozen worden indien de student reeds 120 ECTS in de bacheloropleiding heeft verworven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English 5
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

Terug naar boven