Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de bachelor Toegepaste taalkunde bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (48 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (48 ECTS)
Module 4: Keuzemodule (24 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).


Algemene studiedelen 1ste bachelor

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit vier blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen Toegepaste taalkunde
- Blok 3: Inleidende studiedelen taal I
- Blok 4: Inleidende studiedelen taal II

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot het heden
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene taalwetenschap
3ECTS credits - Inleiding tot de geschiedenis van de Europese letterkunde
3ECTS credits - Inleiding tot de variatielinguïstiek
3ECTS credits - Historische kritiek

Terug naar boven


Inleidende studiedelen - Toegepaste Taalkunde - algemeen

Deze opleidingsonderdelen bieden je een eerste kennismaking met de toegepaste taalkunde en verwante disciplines. Aan de hand van voorbeeldstudies maak je in 'Inleiding tot de toegepaste taalkunde' kennis met onderzoek rond thema's zoals tweede- en vreemdetaalverwerving, taalvaardigheden, taalbeheersing en taalgebruik in meertalige settings. In 'Taal en maatschappij' maak je kennis met moderne en actuele maatschappijtheorieën in relatie tot taal waarbij de historische en taalkundige aard van politieke censuur; volk, identiteit en taal; gender en taal; postkolonialisme. 'Nederlands: communicatieve vaardigheden I' heeft als doel de taalvaardigheden en kennis van het Nederlands te verfijnen en te verbeteren. Dit opleidingsonderdeel bouwt voort op de basiskennis en vaardigheden voor Nederlands, zoals gestipuleerd in de eindtermen van het secundair onderwijs. Zo worden onder andere de algemene principes van de Nederlandse spelling en grammatica opgefrist. Kennis van en over het Nederlands wordt afgewisseld door oefening van praktische vaardigheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden I
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Inleiding tot de Toegepaste Taalkunde
3ECTS credits - Taal en Maatschappij

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Nederlands 1ste bachelor

Met deze opleidingsonderdelen leg je de basis voor een grondige kennis en beheersing van de Nederlandse taal. Je werkt hoofdzakelijk aan je praktische taalvaardigheid, met nadruk op zowel schriftelijke als mondelinge taalbeheersing. Deze praktische vaardigheden worden bovendien ondersteund door een dieper structureel inzicht in de klank- en woordleer van het Nederlands, waarmee je eveneens een begeleid begin maakt met je vaardigheden in toegepast taalkundig onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Duits 1ste bachelor

In deze opleidingsonderdelen oefen en bestudeer je een heel aantal aspecten van het Duits, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. De opgedane kennis wordt ook toegepast in het vak 'Vertalen I', waar je algemene teksten vertaalt vanuit het Duits naar het Nederlands, en vice versa.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Vertalen Duits I
3ECTS credits - Deutsche Sprache II

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen toegepaste taalkunde

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Voortgezette studiedelen 'Toegepaste Taalkunde' - algemeen
- Blok 2: Voortgezette studiedelen Taal I
- Blok 3: Voortgezette studiedelen Taal II

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen zijn/haar keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the brain
3ECTS credits - Terminologie
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
6ECTS credits - Onderzoeksmethodologie
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Nederlands

In deze opleidingsonderdelen vul je je basisinzicht in de taalstructuur van het Nederlands verder aan het niveau van de woord- en zinsleer, en leer je je eigen toegepast taalkundige onderzoeksvaardigheden aan de hand van begeleide werkstukken nog verder aanscherpen. Aanvullend bij deze onderzoeksvaardigheden worden in deze module ook technieken rond kritisch denken en argumentatie in het Nederlands besproken en ingeoefend. Ook je praktische taalvaardigheid oefen je verder in op het niveau van het journalistieke schrijven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Nederlands: kritisch denken en argumentatie
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Duits

In deze opleidingsonderdelen bouwen we de taalvaardigheidsleerlijn die aangevat is in de inleidende studiedelen Duits. Aspecten van taalvaardigheid die je verder ontwikkelt, zijn onder meer spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. In het opleidingsonderdeel 'Vertalen II' scherp je aangeleerde vertaalvaardigheden en -strategieën verder aan.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache III
3ECTS credits - Deutsche Sprache IV
6ECTS credits - Vertalen Duits II

Terug naar boven


Bachelor Toegepaste Taalkunde

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor bestaat uit vier blokken:

- Blok 1: Verdiepende studiedelen toegepaste taalkunde
- Blok 2: Verdiepende studiedelen toegepaste taalkunde - talen
- Blok 3: Verdiepende studiedelen Taal I
- Blok 4: Verdiepende studiedelen Taal II

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor omvat 36 ECTS verplichte studiedelen en 12 ECTS naar keuze uit de verdiepende keuzestudiedelen toegepaste taalkunde - talen. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen zijn/haar keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Bachelorproef Toegepaste Taalkunde
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden III

Terug naar boven


Verdiepende keuzestudiedelen toegepaste taalkunde - talen

"Binnen dit verplichte pakket neem je een totaal van 12 ECTS op. Je kan hier kiezen uit een waaier van keuzevakken die al een voorproefje bieden van wat er in de Master Vertalen, Tolken of Journalistiek wordt aangeboden. De samenstelling van het pakket is volledig vrij, maar voor sommige vakken gelden wel inschrijvingsvereisten.

‘Inleiding tot de vertaalkunde’ biedt je een overzicht van de verschillende theoretische benaderingen in de vertaalwetenschappen. In ‘Computerondersteund vertalen’ maak je kennis met de technologie die in de vertaalwereld aan bod komt: terminologieprogramma’s, vertaalgeheugens en concordantieprogramma’s.

Als smaakmaker voor de master Tolken leer je in ‘Tolktechnieken’ hoe je een consecutieve tolkprestatie kan noteren. In ‘Inleiding tot het tolken’ ga je in de gekozen taal - let wel: dit moet een van je hoofdtalen zijn - korte tolkoefeningen uitvoeren, alsook vertalen van het blad.

Het doel van de inleidende journalistieke vakken is een eerste kennismaking te bieden met verschillende theoretische invalshoeken en een begrippenapparaat om media en journalistiek te bestuderen. Samen geven de vakken een inleiding op een aantal journalistieke genres, zowel voor radio en TV, als voor gedrukte en online media. Het studiedeel 'Journalistiek schrijven I' kan enkel gekozen worden door studenten die geen Nederlands als hoofdtaal hebben opgenomen of reeds kozen voor de de keuzemodule 'Toegepaste taalkunde: Nederlands'.

Ten slotte kan je ook ‘Redelijk eigenzinnig’ opnemen, een interdisciplinair keuzevak dat aanzet om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Computerondersteund vertalen
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Frans
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Duits
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Spaans
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken)
3ECTS credits - Journalistieke technieken
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistieke genres
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Engels
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Nederlands

In deze verdiepende module diep je de vergaarde kennis van het Nederlands verder uit met thema's die bij de eerder opgedane talige inzichten en vaardigheden aansluiten: zo leer je de bestudeerde taal in een cultuurvergelijkend en taalhistorisch perspectief plaatsen en bestudeer je kenmerken van het Nederlands in verschillende registers en tekstgenres.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taal en cultuur
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Duits

Het opleidingsonderdeel 'Deutsche Sprache V: Sprache und Kultur' belicht en duidt de bestudeerde taal in haar historische, maatschappelijke en culturele context. 'Deutsche Sprache VI: Deutsch für akademische Zwecke' besteedt uitgebreid aandacht aan de conventies van het academische register in het Duits. In het opleidingsonderdeel 'Vertalen Duits III' leg je je toe op vertalingen uit en naar het Duits van teksten over allerlei culturele onderwerpen (instellingen van het land, tradities, beeldende kunst, muziek, media) en/of literaire teksten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache V: Sprache und Kultur
3ECTS credits - Deutsche Sprache VI: Deutsch für akademische Zwecke
3ECTS credits - Vertalen Duits III

Terug naar boven


Keuzemodules Nederlands-Duits

De keuzemodules van de Bachelor Toegepaste taalkunde omvat 11 opties:

- Optie 1: Italiaanse taal en literatuur
- Optie 2: Chinese taal, cultuur en maatschappij
- Optie 3: Geschiedenis
- Optie 4: Kunstwetenschappen en Archeologie
- Optie 5: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
- Optie 6: Onderwijs
- Optie 7: Vertalen: Engels
- Optie 8: Vertalen: Frans
- Optie 9: Vertalen: Spaans
- Optie 10: Taal en literatuur: Nederlands
- Optie 11: Taal en literatuur: Duits

De student dient een module van 24 ECTS naar keuze op te nemen. Deze keuzemodule bestaat uit een verplicht pakket. Minimum 12 ECTS moeten opgenomen worden in de tweede bachelor. De resterende 12 ECTS worden in de derde bachelor afgewerkt.

Keuzemodule: Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Italiaanse taal en literatuur' dien je 24 ECTS op te nemen. Je moet hierbij rekening houden met regels van volgtijdelijkheid.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
6ECTS credits - Lingua italiana III
6ECTS credits - Introduzione agli studi italianistici: letteratura
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
3ECTS credits - Lingua italiana II

Keuzemodule Chinese taal, cultuur en maatschappij

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' dien je 24 ECTS op te nemen. De opleidingsonderdelen 'Chinese Proficiency I en II' en 'Chinese History and Culture I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De gekozen overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I & II
3ECTS credits - Chinese History and Culture I
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
6ECTS credits - Chinese History and Culture II
6ECTS credits - Chinese Linguistics and Literature

Keuzemodule Theaterwetenschappen

Binnen de optie 'Theaterwetenschappen' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de theaterwetenschap

Keuzemodule Geschiedenis

Binnen de optie 'Geschiedenis' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. Binnen de tweede bachelor van het modeltraject wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor 3 maatschappijgeschiedenissen. Uit de overige opleidingsonderdelen wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa

Keuzemodule Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de optie 'Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Keuzemodule Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Binnen de optie 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode

Keuzemodule Onderwijs

Binnen de keuzemodule 'Onderwijs' wordt 15 ECTS verplicht opgenomen en 15 ECTS in functie van vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Keuzemodule Onderwijs in functie van vakdidactiek

Keuzemodule Onderwijs in functie van vakdidactiek (verplicht) 6 ECTS

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de algemene literatuurwetenschap

Keuzemodules Onderwijs Literaire competenties per taal

Keuzemodule Onderwijs Literaire competenties, min. 9 ECTS in totaal, voor minstens 3 ECTS te kiezen uit twee van onderstaande pakketten: Nederlands en Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde na 1945
3ECTS credits - Die Novelle im 19. und frühen 20. Jahrhundert
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur

Keuzemodule Vertalen: Engels

Binnen de optie 'Vertalen: Engels' dienen de studenten 24 ECTS op te nemen. Regels van volgtijdelijkheid moeten hierbij gerespecteerd worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Engels I
6ECTS credits - Vertalen Engels II
6ECTS credits - English I
3ECTS credits - English II
6ECTS credits - English III
6ECTS credits - English Proficiency I
6ECTS credits - English Linguistics I

Keuzemodule Vertalen: Frans

Binnen de optie 'Vertalen: Frans' dienen de studenten 24 ECTS op te nemen. Regels van volgtijdelijkheid moeten hierbij gerespecteerd worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Frans I
6ECTS credits - Vertalen Frans II
6ECTS credits - Français I
3ECTS credits - Français II
6ECTS credits - Français III
6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1

Keuzemodule Vertalen: Spaans

Binnen de optie 'Vertalen: Spaans' dienen de studenten 24 ECTS op te nemen. Regels van volgtijdelijkheid moeten hierbij gerespecteerd worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Spaans I
6ECTS credits - Vertalen Spaans II
6ECTS credits - Lengua española I
3ECTS credits - Lengua española II
6ECTS credits - Lengua española III

Keuzemodule Taal en literatuur: Nederlands

Binnen de optie 'Taal en literatuur: Nederlands' dienen de studenten 24 ECTS op te nemen. Regels van volgtijdelijkheid moeten hierbij gerespecteerd worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
6ECTS credits - Synchronische studie van het Nederlands
3ECTS credits - Geschiedenis van het Nederlands

Keuzemodule Taal en literatuur: Duits

Binnen de optie 'Taal en literatuur: Duits' dienen de studenten 24 ECTS op te nemen. Regels van volgtijdelijkheid moeten hierbij gerespecteerd worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
3ECTS credits - Kulturgeschichte des deutschen Sprachraums
3ECTS credits - Akademisches Deutsch
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
3ECTS credits - Die Novelle im 19. und frühen 20. Jahrhundert
3ECTS credits - Deutsche Sprachwissenschaft: Wortlehre

Terug naar boven