Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding tot burgerlijk ingenieur bestaat uit een bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten en een masteropleiding van 120 studiepunten. De opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen geeft toegang tot de opleidingen Master in de ingenieurswetenschappen, die leiden tot de titel van Burgerlijk Ingenieur.
Deze bacheloropleiding geeft ook toegang tot masteropleidingen in engineering aan andere instellingen in binnen- en buitenland.
De algemene doelstelling van de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is een brede, polyvalente wetenschappelijke en technische basisopleiding aan de studenten te geven die hen moet toelaten door te stromen naar een masteropleiding in de ingenieurswetenschappen, met specialisatie in de richting van hun keuze.
De einddoelstelling van de gehele opleiding is ingenieurs te vormen die een multidisciplinaire technische kennis combineren met een diepgaande en wetenschappelijk onderbouwde kennis in hun specialisatiedomein.
Om die doelstelling te realiseren wordt gekozen voor het concept van een brede bacheloropleiding met vier afstudeerrichtingen, namelijk bouwkunde, chemie en materialen, elektronica en informatietechnologie en werktuigkunde-elektrotechniek. Zo wordt tegelijk gezorgd voor de noodzakelijke basiskennis in de grote domeinen van het ingenieursberoep (via de ruime gemeenschappelijke stam van de opleiding) en voor de fundamentele onderbouw van de gekozen specialisatierichting (via het afstudeerrichting specifieke pakket).
De opleiding stelt zich bovendien tot doel de studenten, naast kennis, ook vaardigheden (op vlak van communicatie, onderzoek, oplossen van problemen, teamwerk…) en attitudes (life long learning, aandacht voor ethisch, maatschappelijke en economische aspecten, milieubewustzijn…) aan te leren die van groot belang zijn in hun masteropleiding en in de latere uitoefening van hun beroep.
Van de Bachelor in de ingenieurswetenschappen wordt verwacht dat hij/zij kennis en inzicht heeft op het vlak van wiskunde, fysica, chemie, mechanica, elektronica, informatica, elektriciteit en aanverwante, meer technologisch georiënteerde disciplines, materiaalkunde, warmte- en massaoverdracht, stromingsleer, elektrotechniek en werktuigkunde. Bovendien moet hij/zij verworven kennis en inzichten kunnen toepassen om theoretische, experimentele en technologische vraagstukken op te lossen. Essentieel hierbij zijn het analytisch redeneren, het kunnen formuleren van definities, dimensieanalyse kunnen toepassen, ruimtelijk inzicht hebben, meet- en experimenteervaardigheden bezitten, foutanalyse kunnen uitvoeren, kunnen omspringen met informaticamiddelen, kunnen programmeren en numerieke technieken kunnen toepassen.
Hij/zij moet leren zelfstandig informatie op te zoeken, te assimileren en te integreren in vooraf verworven kennis met de bedoeling een genuanceerd (d.w.z. rekening houdend met ethische, maatschappelijke en economische aspecten, milieubewustzijn…) oordeel te kunnen vormen. De student moet in team kunnen werken en over de nodige communicatievaardigheden beschikken om ideeën over te brengen.
De bijkomende domeinspecifieke eindtermen, eigen aan de afstudeerrichtingen van de Bachelor in de ingenieurswetenschappen, worden hieronder geformuleerd.
Afstudeerrichting bouwkunde
De domeinspecifieke eindtermen situeren zich op vlak van (1) basiskennis van bouwfysica, bouwtechnologie, ontwerpmethodiek en geologie, (2) kennis en inzicht in elasticiteit, sterkteleer en stabiliteit, hydraulica, grondmechanica en bouwmaterialen, en (3) het beheersen van de analyse- en berekeningstechnieken, gebruikt bij het ontwerpen van eenvoudige bouwkundige constructies.
Afstudeerrichting chemie en materialen
De domeinspecifieke eindtermen situeren zich op vlak van (1) basiskennis in chemie en materiaalkunde, (2) basiskennis in procestechnologie (eenheidsbewerkingen, problematiek van veiligheid en milieu), (3) vaardigheden om aanverwante disciplines te kunnen integreren in chemische/materiaalkundige procestechnologie, (4) inzicht in de link tussen de chemische opbouw en de eigenschappen van materialen.
Afstudeerrichting elektronica en informatietechnologie
Elektronica en informatietechnologie (generiek)
De domeinspecifieke eindtermen situeren zich op vlak van (1) basiskennis in het elektromagnetisme, (2) een uitgebreide kennis van elektronische schakelingen, netwerken en filters en (3) kennis en inzicht in de kwantumfysica en de werking van elektronische en fotonische componenten.
Elektronica en informatietechnologie (computerwetenschappen)
De domeinspecifieke eindtermen situeren zich op vlak van (1) kennis en inzicht in algoritmen en datastructuren, object-georiënteerd programmeren en software engineering (2) basiskennis van databanken en artificiële intelligentie.
Afstudeerrichting werktuigkunde-elektrotechniek
De domeinspecifieke eindtermen situeren zich op vlak van (1) basiskennis over de werking en de aanwending van machines en machineonderdelen (thermische, elektrische en werkmachines) (2) kennis en inzicht in elasticiteitsleer, sterkteleer en stabiliteit, stromingsmechanica, kinematica en dynamica van machines; (3) kennis en inzicht in (industriële) meet- en regeltechnieken, elektrische schakelingen, elektrotechniek en (4) kennis en inzicht in de principes van opwekking van energie.
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
biomedische ingenieurstechnieken
bouwkunde
chemie en materialen
elektronica en informatietechnologie
elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
werktuigkunde-elektrotechniek
verkort traject bouwkunde na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding bio-ingenieur
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding chemie
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject elektronica en informatietechnologie na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding fysica
verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding industriële wetenschappen

Terug naar boven