Doelstellingen

.

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De educatieve master integreert vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogisch-didactische inzichten en een internationaal en breed multidisciplinair referentiekader (filosofisch, historisch, sociologisch, psychologisch, juridisch) om de eigen subjectieve onderwijstheorie, de professionele identiteit en de aanpak als leraar te ontwikkelen en te komen tot (probleemoplossend) handelen op basis van oordeelsvermogen in uiteenlopende onderwijssituaties.
2. De educatieve master formuleert wetenschappelijk gefundeerde standpunten, kadert deze binnen de ruimere (inter)nationale en interdisciplinaire onderzoeks- en praktijkcontext van de gedragswetenschappen en kan deze voortdurend ontwikkelen, helder communiceren en beargumenteren en toepassen in een educatieve en niet-educatieve context.
3. De educatieve master kan zich op basis van brede observatie een genuanceerd en veelzijdig beeld vormen van a) de beginsituatie van individuele lerenden m.i.v. hun achtergrond en meervoudige identiteit, leerstatus, leerpsychologische kenmerken, competenties, interesses en welbevinden en b) de diversiteit en het sociaal-dynamisch functioneren binnen leergroepen.
4. De educatieve master kan kenmerken van de beginsituatie en de diversiteit in de doelgroep positief benutten om een didactisch congruente en krachtige leeromgeving te creëren en daartoe eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen; hij/zij hanteert daarbij hoge verwachtingen en begeleidt, coacht en evalueert vanuit een growth mindset.
5. De educatieve master ontwikkelt inzicht in de uitdagingen en kansen van onderwijs in de grootstedelijke context, kan bij het creëren van de leeromgeving kennis over cultuur, leefomstandigheden en perspectieven van de diverse populatie lerenden in de grootstad in rekening brengen en heeft daarbij aandacht voor de noodzakelijke koppeling van het curriculum aan de diversiteit van leefwerelden, voor gepaste omgang met de diversiteit aan taalachtergronden en voor taalgericht vakonderwijs.
6. De educatieve master is in staat om te handelen op basis van de (inter)nationale kaders, discussies en evoluties binnen gedragswetenschappen en de vertaalslag te maken naar de leefwereld van het doelpubliek in een diverse (Brusselse/grootstedelijke) context, conform het leerplan in casu, om aldus de theoretische onderlegdheid en integratie van vakinhoud en leraarschap te vergroten.
7. De educatieve master kan door preventieve en curatieve maatregelen leergroepen stimuleren en ondersteunen om een positieve groep te vormen, gekenmerkt door verbondenheid, wederzijdse steun, waardering en respect, welbevinden en betrokkenheid, en een gerichtheid op leren en ontwikkeling.
8. De educatieve master kan binnen het zorgcontinuüm in brede basiszorg voorzien en indien nodig in samenspraak met collega’s en externe partners bijkomende maatregelen doorvoeren om optimaal af te stemmen op de zorgvraag van lerenden.
9. De educatieve master kan een cultuur van inspraak en participatie creëren die de individuele ontplooiing, het kritisch denken, de emancipatie en de maatschappelijke participatie van lerenden stimuleert.
10. De educatieve master kan onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn efficiënt plannen en organiseren.
11. De educatieve master kan groepsdynamiek beheren en de organisatorische voorwaarden scheppen om kwaliteitsvol leren en persoonlijke groei mogelijk te maken in een werkklimaat dat fysiek en emotioneel veilig, gestructureerd, efficiënt en motiverend is.
12. De educatieve master kan een partnerschapsmodel met lerenden en ouders/verzorgers hanteren dat diversiteit als uitgangspunt neemt en waarbij evenwaardige participatie wordt nagestreefd, waarbij in een gepast taalregister en zo nodig met taalondersteuning informatie wordt uitgewisseld en waarbij oplossingen worden gezocht om de leer- en ontwikkelingskansen van de lerenden te maximaliseren.
13. De educatieve master kan netwerken en constructief samenwerken met externe (ook internationale) partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod, op het bieden van een brede leer- en leefomgeving door te verbinden met de buurt en op het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.
14. De educatieve master gebruikt (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder als bron om de eigen onderwijspraktijk te versterken en is in staat om dit onderzoek kritisch te interpreteren en te bewerken voor toepassing in de eigen klas- en schoolcontext.
15. De educatieve master heeft inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van paradigma’s in onderwijskundig en (vak)didactisch onderzoek en kan op grond daarvan een beargumenteerde keuze maken bij het formuleren van onderzoeksvragen en het kiezen van een onderzoeksmethodologie.
16. De educatieve master integreert standaard een onderzoekende houding bij het nemen van beslissingen in complexe onderwijssituaties en steunt daarbij op data en op kritische reflectie over de praktijk, over toepasselijke (inter)nationale theoretische referentiekaders en hun onderliggende onderwijsopvattingen en over maatschappelijke en morele implicaties van de keuzes die voorhanden zijn.
17. De educatieve master is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp.
18. De educatieve master draagt bij aan het ontwikkelen en toetsen van innovatieve ideeën en specifieke oplossingen voor praktijkvragen die de school aanbelangen, in teamverband met collega’s in de school en in een setting waarin wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en verzamelde gegevens over de praktijk worden samengebracht.
19. De educatieve master handelt naar een uitgebreide professionaliteitsopvatting waarbij systematisch de eigen praktijk wordt geëvalueerd met de impact op het leren en welbevinden van de lerenden als belangrijk criterium, waarbij samen met collega’s kritisch en multiperspectivistisch gereflecteerd wordt over de eigen praktijk en de achterliggende opvattingen en waarbij die praktijk en de eigen subjectieve onderwijstheorie stapsgewijs bijgestuurd en vernieuwd worden, ondersteund door bestudeerde (inter)nationale referentiekaders, onderzoeksbevindingen en overleg.
20. De educatieve master is in staat en is er standaard op gericht om als teamlid, samen met collega’s verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor en het leren van lerenden en als lid van een professionele leergemeenschap te werken aan de eigen professionalisering en de ontwikkeling van het team.
21. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, de onderwijspraktijk en zelfontwikkelde ideeën en aanpakken gefundeerde standpunten innemen en die in gepaste registers naargelang de doelgroep helder communiceren en beargumenteren op grond van onderzoeksevidentie en een kritisch gebruik van multidisciplinaire referentiekaders.
Specifiek voor de afstudeerrichting Psychologie:
22. De educatieve master heeft diepgaand inzicht in de concepten, theorieën en modellen van de psychologie en de principes van de ondersteunende/aanverwante wetenschappen en kan deze gericht aanwenden in verschillende contexten.
Specifiek voor de afstudeerrichting Agogische wetenschappen:
22. De educatieve master treedt op als begeleider, innovator in beleid en praktijk en onderzoeker binnen drie domeinen van de Agogische Wetenschappen: cultuur, sociaal welzijn en onderwijs om individuen en groepen sterker te maken, met bijzondere aandacht voor achterstelling en kwetsbaarheid.
23. De educatieve master werkt veranderingsgericht en beoogt emancipatie, autonomie, levenslang leren en participatie en is daarbij gericht op het aansturen van systemische veranderingsprocessen van voortdurend wijzigende maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen, koppelt daarbij theorie aan praktijk, is multidisciplinair en heeft oog voor het ethisch-morele en methodisch-organisatorische.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

standaard traject (60 ECTS, Diest)

Terug naar boven