3 ECTS credits
80 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1004490BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Philippe Lataire
Joeri Van Mierlo (titularis)
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
18 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Het opleidingsonderdeel is gecombineerd met het opleidingsonderdeel vermogenselektronica. De studenten moeten de diodegelijkrichters en de thyristorgelijkrichters bestuderen en de fundamentele principes ervan bemeten. Dit heeft tot doel, naast kennisverwerving over deze vermogenselektronische schakelingen, vaardigheid te verwerven over het meten van elektrotechnische grootheden (spanning, stroom, vermogen, golfvormen,...), over het experimenteel verifiƫren van wetenschappelijke en technische principes, en over de organisatie van technische gerichte ingenieursactiviteiten die in groepsverband gebeuren.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Power electronics, Converters, applications, and design, Mohan - Undeland - Robbins, 3de, John Wiley & Sons, 9780471226932, 2002
Cursustekst (Vereist) : Hoe werkt een asynchrone motor?, Ph. Lataire, VUB, 2220170002019, 2015
Cursustekst (Vereist) : Wat moeten we weten over de wisselstroomaandrijving, Ph. Lataire, VUB, 2220170002033, 2015
Cursustekst (Vereist) : Elektrische aandrijving met asynchrone motoren, Ph. Lataire, VUB, 2220170002187, 2015
Cursustekst (Vereist) : Hoe werkt een pulsbreedte-modulatie omzetter?, Ph. Lataire, VUB, 2220170002026, 2015
Bijkomende info

Referentiewerk: Power electronics and applications: Mohan et al.;

Leerresultaten

Leerresultaat Bachelor 1

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van de wetenschappelijke principes en de methodologie van de exacte wetenschappen met inbegrip van de specificiteit van hun toepassingen in de ingenieurswetenschappen.

De studenten moeten kennis en inzicht verworven hebben in de opbouw, de werking en de kenmerken van vermogenselektronische gelijkrichters met vermogensdiodes en thyristoren. Zij moeten kennis en inzicht verworven hebben in het meten van de elektrische grootheden (spanning, stroom, vermogen, faseverschuiving, harmonisch gehalte, harmonische vervorming, golfvormen) die in de hoger vermelde gelijkrichters voorkomen. Zij moeten kennis en inzicht hebben in de veiligheidsprocedures met betrekking tot het bemeten van deze toestellen op laagspanning.

 

Leerresultaat Bachelor 14

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan in team werken, toont creativiteit en ondernemerschap en beschikt over intellectuele mobiliteit.

De studenten moeten deze vaardigheid aanscherpen door in het kader van laboratoriumwerk de objectieven in teamverband te realiseren. Zij moeten in hun schriftelijk rapport verslag uitbrengen over de wijze waarop zij het teamwerk organiseren.

Leerresultaat Bachelor 15

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft de draagwijdte van de ethische, sociale, ecologische en economische context van het werk begrepen en streeft naar duurzame oplossingen voor de ingenieurstechnische problemen, waaronder de veiligheidsaspecten.

De studenten moeten zich bewust zijn van de energetische aspecten van hun experimenteel laboratoriumwerk en er in overeenstemming naar handelen. Zij moeten zich bewust zijn van de gevaren van de elektriciteit tijdens hun laboratoriumwerk en de overeenstemmende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Leerresultaat Bachelor 16

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op bewijsvoering gesteunde houding die gericht is op innovatie.

De studenten moeten de creatieve, probleemoplossende en resultaatgerichte houding aanleren via de uitdagingen die hen in het kader van het laboratoriumwerk voorgelegd worden.

Leerresultaat Bachelor 17

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft een kritische houding ten aanzien van de eigen resultaten en die van anderen.

De studenten moeten de resultaten van hun experimenteel werk schriftelijk rapporteren. De kritische houding tegenover de resultaten van anderen wordt nagegaan door de consistentie van het rapport te toetsen.

Leerresultaat Bachelor 19

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft een meer geavanceerde fundamentele kennis en begrip van Werktuigkunde-Elektrotechniek en kan deze kennis toepassen om elementaire ingenieursvragen op te lossen.

De fundamentele kennis waarvan sprake in dit leerresultaat heeft betrekking op vermogenselektronische gelijkrichting en de technieken voor het bemeten van hun eigenschappen.

Leerresultaat Bachelor 2

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van ingenieurstechnische principes en de mogelijkheid om ze toe te passen om de belangrijkste technische processen te analyseren en om nieuwe en opkomende technologieën te onderzoeken.

De studenten moeten de kennis en inzicht kunnen toepassen om aan de hand van meetprocedures de karakteristieken van een bestaande gelijkrichter te kunnen bepalen. Zij moeten de kortsluitkenmerken van een transformator kunnen bepalen. In beperkte mate moeten zij een gelijkrichter en zijn transformator kunnen dimensioneren in functie van een industriële toepassing.

 

Leerresultaat Bachelor 5

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan ingenieurstechnische problemen definiëren, classificeren, formuleren en oplossen en de beperkingen identificeren en is in staat om de taken te formuleren en af te bakenen teneinde deze te onderwerpen aan een kritisch onderzoek en om de voorgestelde oplossingen voor hun duurzaamheid en maatschappelijke relevantie te controleren.

De studenten moeten deze vaardigheid verwerven bij middel van doorgedreven laboratoriumoefeningen, gebruik makende van gelijkrichters met diodes en thyristoren. Zij moeten hierbij deskundig gebruik maken van de mogelijkheden geboden door het laboratorium.

Leerresultaat Bachelor 6

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan de resultaten van de analyse en de modellering opvolgen, interpreteren en toepassen met het doel om op gestage wijze verbeteringen te kunnen aanbrengen.

De studenten moeten deze vaardigheid verwerven bij middel van doorgedreven laboratoriumoefeningen, gebruik makende van gelijkrichters met diodes en thyristoren. Zij moeten hierbij deskundig gebruik maken van de mogelijkheden geboden door het laboratorium.

Leerresultaat Bachelor 9

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan informatie van de technische literatuur en andere informatiebronnen aanwenden en evalueren.

De studenten moeten de kennis vermeld in de leerdoelen 1 en 2 verwerven door zelfstudie en raadpleging. Zij moeten dus verder in staat zijn om door zelfstudie een gelijkaardige kennis te kunnen verwerven. Zij moeten in staat zijn om gelijkaardige meetprocedures op te zetten als deze die nodig is voor de hogervermelde bepaling van karakteristieken van technische installaties.

Leerresultaat Bachelor 10

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan op correcte wijze over de ontwerpresultaten rapporteren aan de hand van een technisch verslag of via een paper.

De studenten moeten in staat zijn de resultaten uit hun experimenteel laboratoriumwerk onder de vorm van een schriftelijk verslag te communiceren De twee schriftelijke verslagen dienen als basis bij de evaluatie. Zij moeten in staat zijn deelresultaten en de organisatie van de meetprocedures mondeling voor te stellen en te verantwoorden.

Leerresultaat Bachelor 11

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan gebruikmakend van hedendaagse communicatiemiddelen resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen.

De studenten moeten in staat zijn de resultaten uit hun experimenteel laboratoriumwerk onder de vorm van een schriftelijk verslag te communiceren. De twee schriftelijke verslagen dienen als basis bij de evaluatie. Zij moeten in staat zijn deelresultaten en de organisatie van de meetprocedures mondeling voor te stellen en te verantwoorden.

Leerresultaat Bachelor 12

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan op een logische, abstracte en kritische wijze redeneren.

De studenten moeten deze vaardigheid verwerven via de uitdagingen die hen gesteld worden binnen het practicum.

Leerresultaat Bachelor 13

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan open dialogen, discussies en onderhandelingen voeren en kan technische rapporten schrijven gebruik makend van de meest moderne ICT-technologieën.

De studenten moeten in staat zijn de resultaten uit hun experimenteel laboratoriumwerk onder de vorm van een schriftelijk verslag te communiceren. De twee schriftelijke verslagen dienen als basis bij de evaluatie. Zij moeten in staat zijn deelresultaten en de organisatie van de meetprocedures mondeling voor te stellen en te verantwoorden.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
WPO Labowerk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie WPO Labowerk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • laboratoriumwerk verslag met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: De beoordeling gebeurt op basis van de verslagen die ingediend worden over het laboratoriumwerk. Commentaar op de verslagen en een voorlopige beoordeling worden bekend gemaakt voor de aanvang van de examenzittijd. De studenten kunnen op hun verzoek tijdens de examenzittijd een mondelinge toelichting brengen bij de verslagen en een aanpassing van de beoordeling bekomen.

Aanvullende info mbt evaluatie

De beoordeling gebeurt op basis van de verslagen die ingediend worden over het laboratoriumwerk. Commentaar op de verslagen en een voorlopige beoordeling worden bekend gemaakt voor de aanvang van de examenzittijd. De studenten kunnen op hun verzoek tijdens de examenzittijd een mondelinge toelichting brengen bij de verslagen en een aanpassing van de beoordeling bekomen.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie: ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)