5 ECTS credits
140 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4019143DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Energieconversie’ gevolgd, alvorens ‘Vermogenselektronica’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter Van Den Bossche (titularis)
Guillaume Dotreppe
Arjen Mentens
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
Hoorcollege:
De cursus behandelt de grondprincipes en toepassingen van de vermogenelektronica. Telkens wordt aandacht besteed aan de praktische en industriële toepassing van de schakelingen.
 • de verschillende types schakelelementen met hun voornaamste eigenschappen
  • de diode, thyristor, vermogentransistor, Mosfet,  triac, I.G.B.T.
 • de diodegelijkrichters
  • éénfasig en driefasit
 • de gestuurde gelijkrichters
  • éénfasig en driefasig
 • de d.c./d.c.-omzetters,
  • niet geïsoleerd
  • geïsoleerd
 • de wisselrichters
  • de modulatietechnieken
 • de aandrijvingen met variabele frequentie
  • gebruik met asynchrone motoren
  • industriële toepassingen


Practicum:
Het practicum omvat geleide en begeleidende proeven om de werking, de mogelijkheden en de eigenschappen van vermogenelektronische schakelingen beter te verstaan. De laboratoriumproeven, die door de studenten op voorhand moeten worden voorbereid en zelfstandig worden uitgevoerd, sluiten aan bij de theoretische cursus.

Practica die gebruik maken van netspanning mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.
 
 

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Vermogenelektronica: nota's bij het practicum, P. Van den Bossche, Canvas
Cursustekst (Vereist) : Vermogenelektronica, P. Van den Bossche, VUB, 2220170009599, 2022
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Vermogenelektronica: nota's, J. Wambacq, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Power electronics, Converters, Applications, and Design, Mohan, Undeland, Robbins, 3de, Wiley, 9780471226932, 2003
Handboek (Aanbevolen) : Control of Electrical Drives, W. Leonhard, 3de, Springer Verlag, 9783642626098, 2001
Handboek (Aanbevolen) : Elektronische vermogencontrole, 1 Vermogenelektronica , J. Pollefliet, 8ste druk, BIB, 9789038225180, 2015
Handboek (Aanbevolen) : Elektronische vermogencontrole, 2 Elektronische motorcontrole , J. Pollefliet, 8ste druk, BIB, 9789038225272, 2015
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit-1, BA4: Gewaarschuwd voor de gevaren van elektriciteit, P. Van den Bossche, VUB, 2220170004105, 2017
Bijkomende info
Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail. 
 
Deelname aan de practica is verplicht. 
 
De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.
Leerresultaten

Doelstellingen

D1: begrijpt de werking van de onderscheiden schakelelementen en heeft inzicht in hun karakteristieken en gebruiksmogelijkheden. (MaLO 1, 3, MaSLO EM 1)
D2: heeft inzicht in de werking van de onderscheiden omzetters,  hun karakteristieken en gebruiksmogelijkheden. (MaLO 1, 3, 4, 6, MaSLO EM 1, 2)
D3: hanteert op veilige wijze vermogenelektronische schakelingen, sluit deze aan, stelt in werking en bemeet deze (MaLO 6, 10, 11, 13, 16, MaSLO-EM 1, 2, 4 MT)
D4: interpreteert de metingen en rapporteert op correcte wijze (MaLO 10, 11, 14, 15, 16)
 
AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (MaLO 3)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (MaLO 14)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (MaLO 11, 14, 16)
 

 

Leerresultaten

 • MaLO_1 Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme).
 • MaLO_3 Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen.
 • MaLO_4 Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context.
 • MaLO_6 Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend ontwikkelen, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk verwerken, de gemaakte keuzes argumenteren op grond van toepassingsgericht inzicht en de eisen van de bedrijfscontext.
 • MaLO_10 Binnen een hoofdzakelijk vakspecifieke context handelen vanuit een ingenieursattitude: resultaatgerichtheid, aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid, inschatting van risicoís en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
 • MaLO_11 Projectmatig werken vanuit een hoofdzakelijk vakspecifieke context: doelstellingen formuleren, einddoelen en ontwikkeltraject in het oog houden, functioneren als lid van een (inter- en multidisciplinair) team, beginnend leiding geven, een brugfunctie vervullen naar de werkvloer, opereren in een internationale of interculturele omgeving, gericht rapporteren.
 • MaLO_13 Specificaties en randvoorwaarden afwegen en omzetten in een kwaliteitsvol systeem, product, dienst of proces. Extraheren van bruikbare informatie uit onvolledige, tegenstrijdige of redundante gegevens.
 • MaLO_14 Schriftelijk en mondeling communiceren over het eigen vakgebied in de opleidingstaal en de voor het specialisme relevante taal of talen.
 • MaLO_15 Over het vakgebied talig en grafisch communiceren en presenteren aan vakgenoten en aan leken.
 • MaLO_16 Ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.
 • MaSLO-EM_1 Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de elektromechanica met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek.
 • MaSLO-EM_2 Analyseren, optimaliseren en beheren van productieprocessen en machines.
 • MaSLO-EM_4-MT Verwerft diepgang in de elektromechanische discipline: Mechatronica.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Hoorcollege: mondeling examen (presentatie project) 75% (niet overgedragen naar 2de zit)
  Practicum: verslagen 25% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zit)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Hoorcollege: mondeling examen 75%
  Practicum: verslagen 25% (onmiddellijk overgedragen uit 1ste zit)

  De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van een BA4 attest geldig voor het academiejaar.
  Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de practicumsessies geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het practicum. De sancties genomen voor de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel duurzame energie
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel mechatronica
Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica: elektromechanica met profiel vervoertechnologie