3 ECTS credits
84 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018550ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter Van Den Bossche (titularis)
Guillaume Dotreppe
Arjen Mentens
Onderdelen en contacturen
16 contacturen Hoorcollege
17 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
Hoorcollege:
 "Elektriciteit-2" besteedt aandacht aan elektrodynamica, elektromagnetisme en wisselstroomkringen. 
 • Magnetische velden, veldsterkte, wetten van het magnetisch veld
 • Magnetisme en elektrische stroom: veld veroorzaakt door een geleider; kracht op een stroomvoerende geleider
 • Inductieverschijnselen, elektromotorische kracht, zelfinductie, gedrag van een spoel
 • Wisselstromen: gedrag van een impedantie (weerstand, spoel, condensator) bij wisselstroom
 • Voorstelling van wisselspanningen en -stromen: vectordiagram en complexe notatie
 • Vermogens bij wisselstroom: actief, reactief en schijnbaar vermogen, arbeidsfactor

Werkcollege:
In het werkcollege lossen de studenten onder begeleiding vraagstukken op die een directe toepassing zijn van de in het hoorcollege aangeleerde begrippen.

 

 

 

 

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Natuurkunde: deel 2 + masteringphysics, Elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica, D. C. Giancoli, 5de, Pearson Education Benelux, 9789043038720, 2023
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit-2, Nota's werkcollege, Van den Bossche, VUB, 2220170009797, 2023
Handboek (Aanbevolen) : Basic Electricity, US Bureau of Naval Personnel, 2de, Dover Publications Inc., 9780486209739, 2012
Handboek (Aanbevolen) : Contemporary Electric Circuits, Insights and Analysis, R.A. Strangeway, O.G. Petersen, J.D. Gassert en R.J. Lokken, 2de, BIB, 9780131115286, 2006
Handboek (Aanbevolen) : Schaum's Outline of Electric Circuits, M. Nahvi, J. Edminster, 7de, McGraw-Hill, 9781260011968, 2017
Handboek (Aanbevolen) : Schaum's Outline of Electromagnetics, J. Edminster, 5de, McGraw-Hill, 9781260120974, 2018
Handboek (Aanbevolen) : Schaum's Outline of Basic Electricity, M. Gussow, 2de, McGraw-Hill, 9780071635288, 2009
Handboek (Aanbevolen) : Laagspanningsinstallaties: technologie en ontwerp, Lemcko, 9789081549837, 2015
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Elektriciteit-2, Slides hoorcollege wisselstroom, P. Van den Bossche, Canvas
Bijkomende info

Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail. Tijdens wekelijks studiebegeleidingsmoment over de middag (data worden ad valvas bekend gemaakt bij het begin van het academiejaar).

Deelname aan werkcolleges  is verplichtend.

 

 

Leerresultaten

Leerresultaten

 • BaLO_1 Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
 • BaLO_2 Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken.
 • BaLO_3 Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen ingenieurstechnische problemen oplossen.
 • BaLO_5 Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren.
 • BaLO_6 Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken.
 • BaLO_9 Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risicoís en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
 • BaLO_10 Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
 • BaLO_11 Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk en mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep.
 • BaLO_13 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.

Doelstellingen

D1: heeft inzicht in de onderlinge wisselwerking van elektrische stromen en magnetische velden (BaLO 1, 2, 3)
D2: begrijpt het gedrag van wisselstroomkringen, en kan kringen met verschillende types impedanties oplossen (BaLO 1, 2, 3)
D3: heeft inzicht in de problematiek van de actieve en reactieve vermogens bij wisselstroom (BaLO 2, 3)
D4: interpreteert de metingen en rapporteert op correcte wijze (BaLO 5, 6, 9, 10, 11, 13)
 
AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (BaLO 9)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (BaLO 10, 11)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (BaLO 9, 10, 13)

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Hoorcollege: schriftelijk examen: 100% (niet overgedragen naar 2de zit)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Hoorcollege: schriftelijk examen: 100%

Aanvullende info mbt evaluatie

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de oefeningensessies geeft aanleiding tot een weigering tot deelname aan het oefeningenexamen en geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het betreffende examen. De sanctie wordt overgedragen naar tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de industriële wetenschappen: Startplan
Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektromechanica na vooropleiding getuigschrift lijnpiloot
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor toegepaste informatica
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor multimedia & communicatietechnologie.
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: Standaard traject (90 ECTS)