3 ECTS credits
84 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1019080CNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Omwille van specifieke risico’s en veiligheidsredenen, moet je geslaagd zijn voor ‘Elektrotechniek’, alvorens dit opleidingsonderdeel te kunnen opnemen.​
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter Van Den Bossche (titularis)
Guillaume Dotreppe
Arjen Mentens
Onderdelen en contacturen
21 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud
Hoorcollege:
"Elektrische machines" behandelt de onderscheiden types draaiende elektrische machines
 • De gelijkstroommachines
  • werkingsprincipe
  • motor- en generatorwerking 
  • voornaamste eigenschappen en karakteristieken. 
 • De wisselstroommachines
  • het draaiveld
  • de asynchrone motor en zijn equivalent schema
  • eigenschappen en gebruik van de asynchrone motor
  • werkingsprincipe van de synchrone machines
Practicum:
Het practicum omvat geleide en begeleidende proeven om de werking, de mogelijkheden en de eigenschappen van elektrische meettoestellen en elektrische machines beter te verstaan. De bedoeling is de kloof tussen de theorie en de praktijk te verkleinen en de studenten kennis te laten maken met de mogelijkheden en de moeilijkheden die optreden bij het aansluiten van een elektrische machine. De laboratoriumproeven, die door de studenten op voorhand moeten worden voorbereid en zelfstandig worden uitgevoerd, sluiten aan bij de theoretische cursus. De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Elektrische machines: nota's bij het practicum, P. Van den Bossche, Canvas
Cursustekst (Vereist) : Elektrische machines, P. Van den Bossche, VUB, 2220170009063, 2022
Handboek (Aanbevolen) : Basic Electricity, US Bureau of Naval Personnel, 2de, Dover Publications Inc., 9780486209739, 1970
Handboek (Aanbevolen) : Electric Motors and Drives, Fundamentals, Types and Applications, A. Hughes, 5de, Newnes, 9780081026151, 2019
Handboek (Aanbevolen) : Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Th. Wildi, 6de, Pearson, 9781292024585, 2013
Cursustekst (Aanbevolen) : Elektriciteit-1, BA4: Gewaarschuwd voor de gevaren van de elektriciteit, P. Van den Bossche, VUB, 2220170004105, 2017
Bijkomende info

Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail. 

Deelname aan de practica is verplicht. 

De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.

 

 

Leerresultaten

Leerresultaten

 • BaLO_1 Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
 • BaLO_2 Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken.
 • BaLO_3 Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen ingenieurstechnische problemen oplossen.
 • BaLO_5 Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren.
 • BaLO_6 Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken.
 • BaLO_9 Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risicoís en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
 • BaLO_10 Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
 • BaLO_11 Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk en mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep.
 • BaLO_13 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.

Doelstellingen

D1: begrijpt de werking van de onderscheiden elektrische machines en heeft inzicht in hun karakteristieken en gebruiksmogelijkheden (BaLO 1, 2, 3)
D2: heeft inzicht in de energetische prestaties en het rendement van elektrische machines (BaLO 1, 2, 3)
D3: hanteert op veilige wijze elektrische machines, sluit deze aan, stelt in werking en bemeet deze (BaLO 3, 6, 9, 13)
D4: interpreteert de metingen en rapporteert op correcte wijze (BaLO 5, 9, 10, 11, 13)
 
AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (BaLO 9)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands ( BaLO 10, 11)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (BaLO 9, 10, 13)
 

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Hoorcollege: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding: 75% (niet overgedragen naar 2de zit)
  Practicum: verslagen: 25% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zit)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Hoorcollege: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding: 75%
  Practicum: verslagen 25% (onmiddellijk overgedragen uit 1ste zit)

  De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.
  Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de practicumsessies geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het practicum. De sancties genome voor de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject eektromechanica na vooropleiding prof. bachelor elektromechanica, elektrotechniek, luchtvaart, autotechnologie, mechanische ontwerp- en productietechnologie en bouw
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektromechanica na vooropleiding getuigschrift lijnpiloot
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica: Traject na voorlopleiding lijnpiloot.
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica: Standaard traject (76 ECTS)
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica: Verkort traject (60 ECTS)