5 ECTS credits
125 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021692BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Golven en elektromagnetisme’ gevolgd, alvorens ‘Elektrotechniek’ op te nemen.Deze inschrijvingsvereiste geldt enkel voor studenten die het profiel 'Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek' volgen
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter Van Den Bossche (titularis)
Valéry Ann Jacobs
Guillaume Dotreppe
Arjen Mentens
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

"Elektrotechniek" behandelt aspecten van elektrische netwerken en energieomzetting:

    • Overzicht van eleltromagnetische wetten en wisselstroomtheorie

    • Driefasige systemen en hun eigenschappen.

    • Magnetische kringen

    • Elektromagnetische energieomzetting met behulp van transformatoren:

        ◦ Werkingsprincipe van de transformator - de ideale transformator

        ◦ Elementen van de werkelijke transformator – het equivalent schema

        ◦ De driefasige transformator

        ◦ De bijzondere transformatoren

    • De stroomkwaliteit en de harmonischen

    • Het opwekken van wisselspanning

    • Inleidende begrippen over elektrische motoren (gelijkstroom en wisselstroom)

    • Elektrische installaties:

        ◦ Normalisatie en regelgeving

        ◦ Productie en verdeling van elektriciteit

        ◦ Verdeelnetten

        ◦ Aardingsinstallatie

        ◦ De keuze en uitvoeringsvormen van elektrisch materiaal

        ◦ Bedrijfsstroom en kortsluitstroom

        ◦ Leidingen en beveiligingstoestellen

        ◦ Beveiliging tegen overstroom

        ◦ Beveiliging tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking

        ◦ Inleiding tot de verlichtingstechniek

 

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Elektrotechniek, Elektrotechniek, Van den Bossche - Deconinck - Magetto, VUB, 2220170009056, 2022
Cursustekst (Vereist) : Elektrotechniek, Elektrische installaties, Van den Bossche - Deconinck - Magetto, VUB, 2220170009896, 2023
Bijkomende info

Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail. 

Deelname aan practica is verplicht.

De practica mogen slechts worden aangevat nadat de student succesvol een test over elektrische veiligheid heeft afgelegd en houder is van een BA4 attest geldig voor het academiejaar

 

Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

 

Leerresultaten

Algemene competenties

Algemene doelstellingen van de cuirsus:


Basisopleiding geven betreffende elektrotechniek (wisselstroom, driefasige systemen), elektrische toestellen (magnetische kringen, transformatoren en draaiende machines), laagspanningsinstallaties en de begrippen gebonden aan elektrische energiedistributie en -aanwending.

Een beperkt overzicht krijgen van de vereisten waaraan veilige en bedrijfszekere elektrische laagspanningsinstallaties en toestellen moeten voldoen.  Er wordt uiteengezet hoe de verschillende elektrische toestellen en machines (transformatoren, motoren, leidingen, ...) samengebouwd worden tot een installatie.  Het accent wordt gelegd op de technische achtergrond waarop de geldende normen en reglementeringen gesteund zijn.

Eindtermen en examenvereisten:

De studenten moeten een basiskennis hebben over fundamentele begrippen noodzakelijk om als niet gespecialiseerd ingenieur elektrische toestellen en installaties te kunnen gebruiken. Bovendien moeten ze voldoende kennis hebben van de basisbegrippen om theoretische aspecten te behandelen en om eenvoudige praktische, elektrotechnische problemen op te lossen (vb een toestel installeren, een spoel ontwerpen, cosÖ-compensatie).

De studenten moeten een idee hebben van de samenstellende delen van een elektrische installatie die voldoet aan de nodige veiligheidsvereisten.

Deze cursus draagt bij tot volgende leerresultaten van de Bachelor in de Ingenieurswetenschappen:

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van

1. de wetenschappelijke principes en de methodologie van de exacte wetenschappen met inbegrip van de specificiteit van hun toepassingen in de ingenieurswetenschappen;
3. geïntegreerde ontwerpmethoden die inspelen op de behoeften van de gebruikers met de mogelijkheid om kennis en begrippen van andere technische disciplines toe te passen en te integreren in de eigen specialisatie;

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan

8. binnen een voortdurend veranderende samenleving en industriële context, in een multidisciplinaire omgeving een horizontale verbreding en verticale verdieping van de discipline bewerkstelligen;
9. informatie van de technische literatuur en andere informatiebronnen aanwenden en evalueren;

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft

18. de middelen verworven voor het verzamelen van kennis gericht naar het levenslang leren.
19. De Bachelor in Engineering Sciences heeft een meer geavanceerde fundamentele kennis en begrip van elektronica en informatie technologie van de component  tot het systeem niveau en kan deze kennis toepassen om elementaire ingenieursvragen op te lossen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Hoorcollege en oefeningen: schriftelijk examen: 75% (niet overgedragen naar 2de zit)
  Practicum: verslagen: 25% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zit)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Hoorcollege en oefeningen: schriftelijk examen: 75%
  Practicum: verslagen: 25% (onmiddellijk overgedragen uit 1ste zit)

  Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

Aanvullende info mbt evaluatie

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de practicumsessies geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het practicum. De sancties genomen voor de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject chemie en materialen na vooropleiding chemie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject chemie en materialen na vooropleiding bio-ingenieur
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding fysica
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Biomedical Engineering: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Biomedical Engineering: Master industriële wetenschappen (enkel aangeboden in het Engels)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Biomedical Engineering: Bachelor en Master geneesk & biomed wet (enkel aangeboden in het Engels)