Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De psycholoog treedt op als evaluator, begeleider, en onderzoeker. Doel is om het welzijn van individuen te verbeteren. Hierbij opereren psychologen niet uitsluitend in een één‐op‐één relatie, maar kijken ze naar de context waarin deze persoon functioneert (gezin, school, groep, koppel, team, …). De psycholoog koppelt theorieën aan praktijk, baseert zijn/haar handelen in de mate van het mogelijke op wetenschappelijke bevindingen en weet deze bevindingen kritisch te evalueren. Bij dit alles heeft de psycholoog voortdurend aandacht voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn om zodoende een effectief functioneren te garanderen.
De opleiding psychologische wetenschappen streeft ernaar studenten op te leiden tot redelijk eigenzinnige wereldburgers die zich met een onderzoekende houding doorheen hun professionele loopbaan inzetten voor een duurzame humanistische maatschappij. De opleiding geeft daarom een centrale plaats aan multidisciplinair denken en waarden zoals vrijheid, mondigheid, menselijke waardigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid.
 
De wetenschappelijke en professionele houding van de bachelor in de psychologie
 
Algemeen
1. De psycholoog heeft kennis van de centrale begrippen, modellen en methoden van de psychologie als discipline en van de belangrijkste verwante disciplines en steundisciplines (zoals sociologie, biologie, en pedagogiek).
2. De psycholoog is in staat om de verworven kennis en inzichten te kaderen binnen het ruimere psychologische interdisciplinaire denken en ze kritisch te analyseren in het licht van empirische evidentie uit de internationaal wetenschappelijke literatuur.  
3. De psycholoog is in staat om zich over psychologische vraagstukken een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van culturele diversiteit en sociaal maatschappelijke aspecten.
4. De psycholoog is in staat om mondeling en schriftelijk te presenteren aan een publiek van medestudenten, leken en professionelen.  
5. De psycholoog kent de deontologische standaarden van het vak.
6. De psycholoog bezit fundamentele kennis van twee belangrijke toepassingsdomeinen van de Psychologische Wetenschappen: arbeids‐ en organisatiepsychologie en klinische psychologie.
 
Als evaluator
7. De psycholoog kan op basis van de best mogelijke evidentie en met een kritische ingesteldheid antecedenten en gevolgen van gedrag en mentale processen identificeren, begrijpen en toelichten.  
8. De psycholoog kan reflecteren over het eigen denken en werken.
9. De psycholoog heeft kennis van en inzicht in de afname, verwerking en interpretatie van de belangrijkste diagnostische instrumenten betreffende intelligentie, persoonlijkheid en psychosociaal functioneren.
                                                            
Als begeleider  
10. De psycholoog kan rekening houden met sociale en culturele diversiteit in termen van normen en waarden en individuele verschillen tussen mensen.
11. De psycholoog kan de kennis betreffende evidence‐  en practice‐based psychologische interventies toepassen op casusniveau.
 
Als onderzoeker
12. De psycholoog is in staat om een onderzoeksvraag te concretiseren tot hypothesen en de nodige operationele definities, op basis van internationale wetenschappelijke literatuur.
13. De psycholoog kan kritisch reflecteren over ethische aspecten in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek.
14. De psycholoog kent het wetenschappelijk onderzoeksinstrumentarium en is zich bewust van zowel de mogelijkheden als de beperkingen van het meest gangbare kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke onderzoek.
15. De psycholoog kan eenvoudige statistische methoden (beschrijvende, inferentiële, en eenvoudige multivariate technieken) toepassen in een onderzoekscontext.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
Profiel arbeids- & organisatiepsychologie
Profiel klinische psychologie
Verkort traject Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie
Verkort traject Profiel Klinische Psychologie
Profiel profiel Onderwijs (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)
Profiel profiel Onderwijs (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven