Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De agoog treedt op als begeleider, innovator in beleid en praktijk, en onderzoeker binnen domeinen van de Agogische Wetenschappen: cultuur, sociaal welzijn, onderwijs of vrijetijd. Doel is om individuen en groepen sterker te maken, met bijzondere aandacht voor maatschappelijke achterstelling en kwetsbaarheid. Dat veronderstelt dat de agoog veranderingsgericht werkt; en emancipatie, levenslang leren en participatie beoogt. De agoog is daarbij gericht op het aansturen van systemische veranderingsprocessen van voortdurend wijzigende maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Daarbij koppelt de agoog theorieën aan praktijk, met een kritisch oog voor het ethisch-morele en methodisch-organisatorische. De opleiding agogische wetenschappen is multidisciplinair en bouwt voornamelijk verder op psychologie, sociologie en filosofie.
 
De wetenschappelijke en professionele houding van de agoog
1.    De agoog heeft kennis van de centrale begrippen, modellen en methoden van de steundisciplines met name de psychologie, sociologie en filosofie en andere wetenschappen die bijdragen tot het overkoepelend karakter van de agogische blik en kan deze actief en creatief aanwenden in de beroepspraktijk.
2.    De agoog is in staat om de verworven kennis en inzichten te kaderen binnen het ruimere agogische inter- en transdisciplinaire denken, ze kritisch te analyseren en toe te passen.
3.    De agoog is in staat om maatschappelijke vraagstukken (theoretisch en praktisch), met bijzondere aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid en achterstelling, te analyseren, erover te reflecteren en aan te pakken in professionele contexten als begeleider en innovator in beleid en praktijk op basis van wetenschappelijke evidentie, ethische overwegingen en met een kritische ingesteldheid, ook ten aanzien van de eigen aanpak.
4.    De agoog is in staat om de nood aan (wetenschappelijke) informatie in een internationale en multiculturele maatschappelijke context te detecteren, te verzamelen, te analyseren en te verwerken teneinde meer inzicht te verkrijgen in de voorgelegde vragen.
5.    De agoog is in staat om mondeling en schriftelijk te communiceren naar betrokkenen, doelgroepen, gemeenschappen en specialisten op een emancipatorisch gericht wijze.
6.    De agoog is zich bewust van zowel de mogelijkheden als de beperkingen van (eigen) wetenschappelijk onderzoek, en kan onderzoek actief aanwenden om agogische vraagstukken aan te pakken.
7.    De agoog kan reflecteren op het eigen denken en werken, en is bereid om zich voortdurend bij te scholen en kennis en vaardigheden op te doen in eigen en andere domeinen.
8.    De agoog kan in een inter- en transdisiciplinair professionele omgeving samenwerken met anderen.

Rol van begeleider
9.    De agoog kan processen begeleiden die mensen stimuleren tot betekenisgeving, behoeftenarticulatie en doeloriëntatie.
10.    De agoog hanteert adequate, educatieve begeleidingstechnieken en vertrekt daarbij vanuit een geëngageerde relatie met de betrokkenen.
11.    De agoog heeft de nodige ethische en deontologische beroepskennis en gaat op zoek naar de maatschappelijke achtergronden die aan de basis liggen van sociale, culturele, educatieve en vrijetijdsprocessen.
12.    De agoog beschikt over de nodige vaardigheden en een attitude van kritische openheid en respect om in concrete contexten groepen en mensen te begeleiden naar een bredere zelfontplooiing en zelfwerkzaamheid.
13.    De agoog beschikt over project- en innovatie management-skills en heeft inzicht in het coachen van menselijk kapitaal en groepsdynamiek.

Rol van innovator in beleid en praktijk
14.    De agoog heeft inzicht in het coördineren van professionele en sociale netwerken en transitieve processen gericht op systeemverandering.
15.    De agoog kent en heeft een overzicht van het praktijkveld, met bijzondere aandacht voor de verschillende organisaties binnen het agogische werkveld.
16.    De agoog heeft inzicht in de juridische en organisatorische regelgeving inzake sociale, culturele en educatieve ontwikkelingen en problemen in de maatschappij.
17.    De agoog heeft inzicht in de beleidscontouren en beleidsstructuren van overheden.
18.    De agoog is gericht op institutionele versterking door de maatschappelijke structuren kritisch in vraag te stellen en stimuleert democratische besluitvorming door middel van participatie en actief burgerschap.
19.     De agoog waakt over een adequate integratie van niet alleen verschillende sectoren en domeinen van het agogische veld, maar ook aspecten als duurzaamheid, pluralisme en internationalisering/globalisering in beleid.

Rol van onderzoeker
20.    De agoog kent de meest gangbare kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie en analysemogelijkheden binnen de agogische wetenschappen.
21.    De agoog is in staat om in groep wetenschappelijk onderzoek te doen.
22.    De agoog is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
profiel culturele agogiek
profiel sociale agogiek
Verkort traject Profiel Culturele Agogiek
Verkort traject Profiel Sociale Agogiek

Terug naar boven