Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Opleidingsspecifieke leerresultaten Bachelor of Laws in de rechten
 
1.Studenten bezitten een brede basiskennis van het Belgische, Europese en internationale recht. Studenten hebben inzicht in de structuren van het recht, hebben een basiskennis van de belangrijkste rechtsbegrippen en -figuren en van de basisregels van alle deelgebieden van het recht, zijnde het strafrecht, economisch recht, publiek recht, burgerlijk recht, procesrecht, fiscaal recht, sociaal recht, internationaal en Europees recht.
2. Studenten hebben een grondige kennis en begrip verworven in die deeldomeinen van het recht, waarmee ze voorbereid zijn op een masteropleiding rechten en eventueel reeds op de arbeidsmarkt kunnen functioneren in een parajuridische functie of een algemene functie op bachelorniveau.
3.Studenten hebben inzicht in de totstandkoming van rechtsregels en het dynamische karakter van het recht .
4.Studenten hebben inzicht in die disciplines (sociologie, geschiedenis, economie, psychologie, filosofie) die samenhangen met het recht. Studenten hebben een basiskennis van de maatschappelijke context waarin het recht zich ontwikkelt.
5. Studenten bezitten een kritisch- onderzoekende houding, inclusief ten aanzien van de relatie recht-maatschappij.
6.Studenten kennen de internationale en Europese dimensie van het recht. Studenten bezitten inleidende kennis van andere rechtssystemen.
7. Studenten hebben een dusdanige kennis van onderzoeksmethoden en -technieken toegespitst op juridisch onderzoek dat ze in staat zijn om o.m. via casusonderzoek op zelfstandige wijze probleemsituaties te ontleden en in juridische termen om te zetten, juridische bronnen op te sporen, te begrijpen en toe te lichten.
8. Studenten kunnen een juridische argumentatie opbouwen, kunnen juridisch redeneren, kunnen reflecteren over de verzamelde informatie, rekening houdend met bestaande onzekerheden, en kunnen op zelfstandige wijze een mening vormen over eenvoudige juridische vragen.
9.De studenten zijn in staat mondeling en schriftelijk standpunten en argumenten te formuleren voor zowel leken als vakgenoten.
10. De studenten begrijpen Franse juridische basisteksten.
11. Studenten kunnen op creatieve wijze een realistische tijdsplanning opstellen en uitvoeren. Ze zijn in staat het eigen werk te organiseren en in team te werken.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject

Terug naar boven