Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Opleidingsspecifieke leerresultaten Master of Laws in de rechten
1.  De studenten hebben verbredende en diepgaande kennis en inzicht in het Belgische, internationaal en Europees recht.
2.  De studenten hebben gespecialiseerde kennis binnen één of meer rechtsdomeinen, overeenstemmend met de door hen gekozen afstudeerrichting: burgerlijk- en procesrecht, criminologie, economisch recht, internationaal en europees recht, fiscaal recht, publiek recht, sociaal recht, strafrecht.
3.  De studenten kennen en begrijpen de samenhang tussen het Belgische recht, het Europese en het internationale recht en kunnen juridische problemen grensoverschrijdend analyseren.
4.  De studenten kennen de principes waarop andere rechtstelsels en andere rechtstradities stoelen, kunnen ze analyseren, en hebben inzicht in de wijze waarop rechtsstelsels en rechtstradities mekaar beïnvloeden. De studenten reflecteren multidiscplinair en rechtsvergelijkend over recht en rechtsvragen.
5.  De studenten kunnen over  het recht als evolutief maatschappelijk (al dan niet universeel) fenomeen, kritisch reflecteren; ze zijn in staat om nieuwe evoluties in hun context te kaderen en te begrijpen,  en weten dat ze hun kennis voortdurend (zullen) moeten  bijsturen.
6.  De studenten situeren hun grondige kennis van het recht in een ruime context – politiek, economisch, rechtstheoretisch, historisch, filosofisch, ethisch, psychologisch, sociologisch dan wel cultureel.
7.  De studenten kunnen onafhankelijk en kritisch denken en ageren, kunnen zelfstandig leren en werken.
8.  De studenten begrijpen hoe rechtsregels tot stand komen, welke beginselen daaraan ten grondslag liggen, welke doelstellingen daarmee worden beoogd; ze weten dat deze regels en beginselen en de interpretatie ervan evolueren en kunnen daarover kritisch reflecteren.
9.  De studenten kunnen hun gevorderde, theoretische en praktijkgerichte kennis aanwenden om problemen vast te stellen en in hun context te situeren, en om een werkbare oplossing met de adequate methodologie (vinding, kritische analyse en interpretatie van teksten in het bijzonder) aan te reiken.
10.  De studenten kunnen problemen analyseren die raakvlakken hebben met verschillende deelgebieden van het recht en voor deze complexe problemen juridisch en maatschappelijk verantwoorde oplossingen vinden.
11.  De studenten kunnen de eisen die voor het wetenschappelijk onderzoek in de rechten in zijn verschillende fasen gelden toepassen: onderzoeksbenadering, formulering van onderzoeksvragen, uitwerken van onderzoeksmethode, strategieën voor het zoeken, vergaren en selecteren van bronnen, bepalen van de relevantie van het onderzoek in zijn bredere juridische en maatschappelijke context.
12.  De studenten beheersen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in hun discipline, het denkproces van kwalificatie, interpretatie en afweging, en zijn vertrouwd met de principes van de argumentatieleer. Ze kunnen een juridisch onderwerp zelfstandig en wetenschappelijk behandelen en uitdiepen; ze hebben een analytisch, synthetisch en probleemoplossend vermogen op academisch niveau.
13.  De studenten kunnen met leken en met vakgenoten communiceren, hun standpunten duidelijk verwoorden, samenwerken en in discussie treden; ze kunnen logisch en correct juridisch argumenteren en hun standpunt verdedigen.
14.  De studenten kunnen bronnen in het Frans raadplegen, en kunnen uiteenzettingen in elk van deze talen volgen, begrijpen en samenvatten.
15.  De studenten kunnen bronnen in het Engels raadplegen, en kunnen uiteenzettingen in elk van deze talen volgen, begrijpen en samenvatten.
16.  De studenten reflecteren kritisch over de rol en de verantwoordelijkheid van de jurist tegenover de burger en tegenover de instellingen van het recht; ze ontwikkelen hierdoor een kritische ingesteldheid gesteund op de principes van het Vrij Onderzoek en van het universitair diversiteitsbeleid.
17.  De studenten zijn vertrouwd met de vaardigheden en technieken die vereist zijn om juridische teksten, gelet op hun doelstellingen, duidelijk en in een samenhangende opbouw op te stellen, en kunnen zich daar kritisch tegenover stellen. Ze geven het resultaat van hun onderzoek weer in een logisch opgebouwd en schriftelijk verslag weer.
18.  De studenten kennen de bestaande instrumenten voor rechtsbescherming, handhaving van rechtsregels, vermijding van conflicten; ze hebben inzicht in alternatieve oplossingen voor regelgeving en conflictbeheersing.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Dual Master in Comparative Corporate and Financial Law
Law and Technology
burgerlijk en procesrecht
criminologie
economisch recht
fiscaal recht
internationaal en Europees recht
publiek recht
sociaal recht
strafrecht
Verkort traject

Terug naar boven