Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

1. Afgestudeerden hebben een gespecialiseerde kennis van en inzicht in het individuele en collectieve arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht voor werknemers en zelfstandigen, de sociaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling en de sociaalrechtelijke handhaving en rechtsbescherming.
2. Afgestudeerden kennen de nationale, internationale en Europese socialegrondrechten­normen en begrijpen de wisselwerking tussen die normen en het nationale arbeids- en socialezekerheidsrecht.
3. Afgestudeerden kunnen zelfstandig feitelijke situaties en complexe problemen ontleden en de deelaspecten ervan omzetten in sociaalrechtelijke probleemstellingen.
4. Afgestudeerden bestuderen autonoom op analytische en synthetische wijze sociaalrechtelijke probleemstellingen met toepassing van de relevante rechtsbronnen en een adequate en geavanceerde methodologie.
5. Afgestudeerden kunnen sociaalrechtelijke probleemstellingen situeren in een bredere maatschappelijke context en zich ter zake zelfstandig een wetenschappelijk onderbouwd en aan hogere rechtsnormen afgetoetst oordeel daarover vormen.
6. Afgestudeerden bezitten het probleemoplossend vermogen om een geslaagde loopbaan als deskundige in het sociaal recht te kunnen ontplooien, formuleren zelfstandig toekomstgerichte voorstellen en oplossingen voor onderzochte problemen en geven de eventuele beperkingen daarvan aan.
7. Afgestudeerden kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, helder en gevat rapporteren over uitgevoerde opdrachten en de resultaten ervan aan vakgenoten en leken.
8. Afgestudeerden hebben een algemene kritische ingesteldheid en reflecteren met een open geest over methodologieën, werkwijzen en resultaten, met betrekking tot eigen en andermans onderzoek en standpunten.
9. Afgestudeerden volgen actief ontwikkelingen in de sociaalrechtelijke wetgeving, rechtspraak en doctrine en getuigen van een positieve ingesteldheid en zelfvertrouwen, wat het autonoom verwerven van sociaalrechtelijke kennis en inzichten betreft.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
(Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven