Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Opleidingsspecifieke leerdoelen Master of Laws in het notariaat
 1. Afgestudeerden hebben een uitgebreide parate en diepgaande kennis van en inzicht in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten, met inbegrip van de internationale facetten ervan. Voor gewestelijke materies hebben de studenten ook kennis van Brusselse en Waalse normen.
 2. Afgestudeerden hebben inzicht in de verwevenheid van deze verschillende materies, ze zijn vertrouwd met een interdisciplinaire en contextuele benadering van de problemen die in een notariskantoor of een notariële instelling kunnen rijzen.
 3. Zij zijn vaardig in het opsporen en hanteren van de specifieke bronnen van het notarieel recht, de snelle ontwikkeling daarvan op te volgen en zich daaraan aan te passen.
 4. Zij kunnen complexe feitelijke situaties analyseren, de deelaspecten ervan herkennen en wegen, omzetten in juridische vragen.
 5. Zij kunnen maatschappelijk verantwoorde en wetsconforme oplossingen suggereren en uitwerken, voor- en nadelen toelichten en alternatieve mogelijkheden aanreiken. Zij kennen de theorievorming in elk deelgebied van het notarieel recht en hebben de capaciteit om notariële taken uit te oefenen ten dienste van individuen, vennootschappen, verenigingen en overheidsinstellingen die daarop een beroep doen.
 6. Zij kunnen overeenkomsten opstellen die duidelijk en volledig de afspraken tussen partijen vastleggen, de gevolgen daarvan inschatten en toelichten.
 7. Zij hebben de reflex om de hun voorgelegde vragen en de overwogen oplossingen daarvoor te toetsen, zowel aan hogere rechtsnormen als aan (strenge) deontologische normen.
 8. Zij kennen ook de wettelijke, reglementaire en deontologische normen eigen aan het beroep in het algemeen, met inbegrip van de normen met betrekking tot geldverrichtingen en de boekhoudverplichtingen die op notarissen rusten.
 9. Afgestudeerden geven blijk van een kritische en reflectieve benadering van de beoefening van het notarieel recht.
 10. Afgestudeerden kunnen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek voeren over een of meer complexe problemen (casussen uit de notariële praktijk of in verband met een vraag die voor deze praktijk relevant is).
 11. Ze kunnen hierover een kritische analyse maken en een synthese brengen van de theoretische, praktische en deontologische bevindingen waartoe het onderzoek heeft geleid.
 12. Ze kunnen het resultaat van dit onderzoek opnemen in een verslag dat helder is geschreven en waarin alle aspecten van de onderzochte vragen duidelijk worden weergegeven, en dat schriftelijk en eventueel ook mondeling wordt gepresenteerd.
 13. Afgestudeerden bezitten de vereiste attitudes inzake omgang met het publiek, dat gerechtigd is om op een notaris beroep te doen, waaronder vooral: luisterbereidheid, taalbeheersing, vermogen tot herkenning van nakende en mogelijke conflicten, bemiddelend en verzoenend optreden.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven