Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Kennis en inzicht
1.    Afgestudeerden kunnen centrale concepten en paradigma’s in de criminologie toepassen op, relateren aan en analyseren in relatie tot actuele nationale en internationale vraagstukken en criminologische probleemstellingen;
2.    Afgestudeerden kunnen de nieuwste ontwikkelingen in het criminologische beleids- en onderzoeksdomein ontleden, beargumenteren en kritisch beoordelen.
3.    Afgestudeerden kunnen praktijken en/of ontwikkelingen in het criminologische beleids- en onderzoeksdomein van een ander land benoemen en vergelijken met de Belgische praktijken en ontwikkelingen;
 
Onderzoeksvaardigheden
4.    Afgestudeerden kunnen zelfstandig criminologisch relevante nationale en internationale literatuur analyseren, vergelijken, herformuleren, integreren en kritisch becommentariëren.
5.    Afgestudeerden kunnen zelfstandig een probleemstelling voor criminologisch onderzoek opstellen en deze probleemstelling in verband brengen met criminologische concepten, theorieën en de eigen onderzoeksbevindingen en onderzoeksbevindingen uit de literatuur;
6.    Afgestudeerden beschikken over de vaardigheden om, in functie van een probleemstelling zelfstandig de gepaste kwalitatieve of kwantitatieve onderzoekstechnieken te selecteren, toe te passen en er kritisch over te reflecteren;
7.    Afgestudeerden begrijpen de deontologische en ethische wetenschappelijke regels van de wetenschapsbeoefening en zijn in staat daarover kritisch te reflecteren;
 
Communicatievaardigheden en praktijkgerichte competentie
8.    Afgestudeerden beheersen en passen het Engelstalig jargon van de discipline toe. 
9.    Afgestudeerden kunnen op een creatieve en inspirerende wijze mondeling en schriftelijk kritisch-wetenschappelijk communiceren over een theoretisch of praktijkgericht criminologisch relevant onderwerp, zowel naar vakgenoten als een breder publiek;
10.    Afgestudeerden kunnen actuele criminologische vraagstukken en/of (beleids)problemen relateren aan hun verworven wetenschappelijke inzichten, beleidsadviezen formuleren en adviseren, verantwoorden en evalueren;
11.    Afgestudeerden kunnen kritisch reflecteren over de rol en de betekenis van criminologen in het multidisciplinaire werkveld;
12.    Afgestudeerden kunnen de criminologische inzichten en praktijken toepassen in de (groot)stedelijke context, en in het bijzonder de Brusselse context;
13.    Afgestudeerden kunnen op een constructieve wijze in groep samenwerken;
 
Attitudes
14.    Afgestudeerden kunnen kritisch reflecteren over de eigen (wetenschappelijke) praktijk;
15.    Afgestudeerden hebben een ingesteldheid tot levenslang leren;
16.    Afgestudeerden geven blijk van een sociale ingesteldheid binnen een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven