Doelstellingen

   zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De master heeft een grondige filosofische en interdisciplinaire kennis inzake de twee aangeboden afstudeerrichtingen in hun (inter)nationale context: (1) wijsbegeerte, met daarin de modules logica en wetenschapsfilosofie, en media, cultuur en politieke filosofie, (2) moraalwetenschappen en humanistiek.
Algemene academische vaardigheden
2. De master heeft voldoende probleemoplossend vermogen ontwikkeld om als wijsgeer, ethicus, consulent of leerkracht op een wetenschappelijk, professioneel en ethisch verantwoorde wijze te werken.
3. De master kan de onderzoeksresultaten van een literatuurstudie of veldonderzoek op kritische wijze interpreteren en leidt daaruit gegronde conclusies af, in het bijzonder in het kader van de masterproef.
4. De master kan zelfstandig en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze oplossingen aanbrengen voor bepaalde maatschappelijke problemen.
5. De master is in staat op een heldere en genuanceerde manier mondeling en schriftelijk te rapporteren over eigen werk en/of hanteert dezelfde vaardigheden bij het overdragen van kennis over het vakgebied.
6. De master is in staat interactief en op eigen initiatief deel te nemen aan discussies en debatten met een levensbeschouwelijk of ideologisch aspect.
Algemeen wetenschappelijke attitude
7. Vanuit zijn/haar wetenschappelijke attitude kan de master de verworven kennis situeren en inpassen in een omvattend filosofisch kader waarin het vrij onderzoek, de verlichting en het humanisme centraal staan.
8. De master heeft het vermogen complexe filosofische, ethische en humanistische problemen en thema’s vanuit een breder perspectief te zien dan enkel de eigen identiteit en cultuur.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

moraalwetenschappen en humanistiek
wijsbegeerte

Terug naar boven