Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Masters Geschiedenis van de VUB hebben hun kennis van een specifiek domein en periode grondig verdiept door enerzijds eigen, oorspronkelijk onderzoek te verrichten en anderzijds gespecialiseerde hoorcolleges en seminars te volgen. In beide gevallen verwerken zij recente literatuur, brengen deze in verband met eigen, empirisch onderzoek dat steunt op schriftelijke en materiële bronnen (archieven, iconografie, objecten,…), en kunnen helder en geargumenteerd schriftelijk en mondeling communiceren voor zowel een ruim als gespecialiseerd publiek. Masters in de Geschiedenis hebben een voortdurende kritische houding, kunnen bijdragen tot reflectie over vroegere, huidige en komende ontwikkelingen op wereldvlak. Zij zijn in staat een probleemstelling te formuleren en informatie te vergaren om antwoorden te suggereren. Zij kunnen daartoe putten uit theorieën en concepten, methoden en benaderingen, die kritisch worden gewogen en geamendeerd. Vooral zijn ze in staat tot creatief en origineel denken, steeds ingebed in relevante wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstelling. Verbeeldingskracht, autonomie, initiatief en daadkracht zijn verworven. Openheid, tolerantie, duurzaamheid en humanisme zijn verkregen. Masters in de Geschiedenis zijn gedegen voorbereid op een loopbaan binnen het wetenschappelijk onderzoek, musea, erfgoed, administratie, media en overheid.
 
Kennis en inzicht:
de masters Geschiedenis hebben een grondige kennis van historische begrippen
zij hebben kennis van de stromingen binnen de historiografie
zij hebben een diepgaande kennis over de domeinen van geschiedenis, en heeft aansluiting met recente internationale literatuur
 
Vaardigheden:
de masters Geschiedenis kunnen een omstandig en oorspronkelijk wetenschappelijk betoog opbouwen
zij kunnen onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk communiceren
zij kunnen complexe historische onderwerpen probleemgericht benaderen
zij kunnen originele onderzoeksvragen stellen
zij kunnen concrete en oorspronkelijke onderzoeksvragen vertalen in een aangepaste methodologie en heuristiek
zij kunnen bronnenmateriaal verwerken in functie van antwoorden of hypotheses betreffende geschiedkundige vragen
zij kunnen inzichten van andere cultuur- en maatschappijwetenschappen gebruiken
zij kunnen leerstof en eigen onderzoek spiegelen aan brede onderzoeksvragen en -tradities binnen de geschiedschrijving, en kan beide kritisch evalueren
 
Attitudes:
de masters Geschiedenis kunnen kritisch reflecteren over de eigen discipline
zij hebben een kritische benadering van historische en actuele maatschappelijke onderwerpen
zij hebben zin voor volledigheid, nauwkeurigheid, zijn creatief en onbevooroordeeld
zij hebben een permanente lerende houding

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven