Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Leerresultaten – Inhoud
1. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie beschikt over een grondig referentiekader van de grote stromingen, kantelmomenten en de meest relevante getuigen uit de Europese kunstgeschiedenis en archeologie van de prehistorie tot heden.
2. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft inzicht in de iconografische, stilistische en technische aspecten van artistieke en materiële cultuur.
3. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie brengt de voornoemde kennis in verband met kennis van een brede culturele en maatschappelijke context en heeft inzicht in hoe artistieke productie en materiële cultuur dragers zijn van veranderlijke culturele, sociale, economische en ideologische waarden.
4. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft algemene kennis van en inzicht in de historische en actuele relaties tussen erfgoed, instituties en samenleving.
5. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft kennis van de essentiële heuristische en analytische onderzoekstechnieken, met inbegrip van terreinmethoden, natuurwetenschappelijke technieken en discoursanalyse.
 
Leerresultaten – Vaardigheden
6. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie kan het referentiekader kritisch hanteren.
7. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie formuleert onder deskundige begeleiding een probleemstelling en daaraan gekoppelde onderzoeksvragen binnen het domein van de kunstwetenschappen, archeologie of kritische erfgoedstudies.
8. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie bestudeert onder deskundige begeleiding primaire bronnen en voert een kritische, internationale literatuurstudie uit in functie van een specifieke probleemstelling.
9. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie selecteert en gebruikt onder deskundige begeleiding adequate kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden en biedt daarmee een antwoord op specifieke onderzoeksvragen.
10. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie rapporteert mondeling en schriftelijk over het onderzoeksproces en –resultaten aan diverse doelgroepen.
11. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft actieve ervaring met ofwel tentoonstellingspraktijk, erfgoedzorg, terreinonderzoek en/of materiaalstudie.
12. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie faciliteert dialoog en participatie van hedendaagse betrokkenen (stakeholders) via bemiddeling en culturele makelaardij.
 
Leerresultaten – Attitudes
13. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie heeft een kritische, onderzoekende en integere houding, die getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele eerlijkheid en een ingesteldheid tot levenslang leren.
14. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie is inventief, creatief en ondernemend en heeft geleerd zijn eigen weg te zoeken, met een open geest en vrij van vooroordelen.
15. De bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie is bereid zich vanuit humanistische waarden in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van het maatschappelijk welzijn. Hij/zij is een wereldburger, die kan omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in een globaliserende samenleving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
Profiel profiel Archeologische Wetenschappen
Profiel profiel Kunstwetenschappen en archeologie

Terug naar boven