Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

1.      De master kan de archivistiek plaatsen als wetenschappelijke discipline ten opzichte van andere wetenschappen (bibliotheekwetenschap, informatie- en kennismanagement, geschiedenis, organisatie- en bestuurskunde...)
2.      De master heeft kennis van de organisatie van het archiefwezen, zowel nationaal als internationaal, met inbegrip van de recente ontwikkelingen in de erfgoed- en informatiesector en het terzake gevoerde (overheids)beleid.
3.      De master heeft kennis van algemene theoretische principes en methodologieën van de archivistiek, meer bepaald op het gebied van de opbouw van archiverings-en documentbeheersystemen, de vorming van archief, verwerving, overdracht, ordening en beschrijving, terbeschikkingstelling, selectie, vernietiging en materiële bewaring, alsmede van de internationale standaarden die daarbij gehanteerd worden.
4.      De master heeft de vaardigheid om vraagstukken op te lossen in verband met wet- en regelgeving op het vlak van archief-, erfgoed- en informatiebeheer en aanverwante wetgeving zoals privacy, openbaarheid van bestuur, auteursrecht, reprografierecht, enz..
5.      De master hanteert de deontologie van de archivaris -documentbeheerder en past deze toe in relevante situaties.
6.      De master kan archivistische kennis en inzichten verbinden met grote maatschappelijke problemen en vraagstukken, zoals bijvoorbeeld democratie, privacy, memoricide, enz. 
7.      De master heeft inzicht in gebruik en gebruikers van archieven. Hij/zij ziet opportuniteiten om archieven in een bredere maatschappelijke context op originele en creatieve manier te valoriseren en te communiceren, zowel voor  gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek  als voor culturele ontsluiting voor een breed publiek.
8.      De master kan theoretische aspecten van de archivistiek bestuderen, diverse (onder)zoekstrategieën en methodologieën hanteren in hybride onderzoeksomgevingen en hierover rapporteren, zodat hij/zij bijdraagt tot de kennisontwikkeling in de archivistiek.
9.      De master kan het documentbeheer in een administratie (overheid of bedrijf) ontwerpen, kan een informatiebeheersplan opstellen en is in staat om archief- en documentbeheerssystemen te kiezen en de implementatie ervan te regisseren.
10.  De master kan een wetenschappelijk gefundeerd verwervings-, collectie- en selectiebeleid voor een instelling ontwikkelen, implementeren en uitvoeren.
11.  De master heeft inzicht in archiefvorming en ordeningsstelsels en kan op een wetenschappelijk verantwoorde manier archieven ordenen en beschrijven, overeenkomstig internationaal erkende standaarden en met aandacht voor de reconstructie van de institutionele geschiedenis van de archiefvormer (organisatie, bevoegdheden, taakstelling, procedures).
12.  De master kent de basisprincipes van materiële bewaring en is in staat om preventieve maatregelen te implementeren.
13.  De master beschikt over de vaardigheden en competenties om archivistische principes (theorieën en methodologieën) breed te kunnen toepassen. Dat wil zeggen dat hij/zij zowel bij het uitvoeren van onderzoek als bij het oplossen van beheersproblemen wetenschappelijk onderbouwde standpunten kan innemen, en daarnaar kan handelen.
14.  De master is vertrouwd met algemene managementsprincipes, met inbegrip van data- en procesmodellering, op dienstniveau en kan plannen, presenteren, verdedigen en rapporteren.   
15.  De master verwerft een positieve attitude op het vlak van samenwerking en netwerking en kan bij brede groepen archiefbewustzijn  uitdragen, waardoor hij/zij bijdraagt tot verdichting en versterking van het vakgebied.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Profiel Archief- en Erfgoedbeheer
Profiel Digitaal Informatiebeheer

Terug naar boven