Doelstellingen

   

Terug naar boven

Leerresultaten

1.       De master beheerst de wetenschappelijke begrippen en theorieën van complexe specifieke aandoeningen binnen de revalidatie-wetenschappen en kinesitherapie, m.i.v. de gangbare evidence based physiotherapy en de technologische en strategische ontwikkelingen in de revalidatie. (Zorgverlener, Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
2.       De master past zelfstandig de juiste anamnese- en onderzoeksmethoden toe en getuigt van een systematische en doelgerichte aanpak die transparant en toetsbaar is, op basis van evidence-based practice en internationale kaders (ICF). (Zorgverlener)
3.       De master evalueert de onderzoeksbevindingen en formuleert een kinesitherapeutische diagnose voor complexe, specifieke aandoeningen en op basis daarvan het behandelplan, dat hij kan uitvoeren (met kennis over validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit van de gebruikte meetinstrumenten) en, indien nodig, bijstelt na kritische evaluatie, in overleg met de cliënt. (Zorgverlener)
4.       De master beheerst wetenschappelijk gefundeerde gespecialiseerde kinesitherapeutische behandelingsstrategieën en –technieken voor patiënten met complexe en specifieke aandoeningen. (Zorgverlener)
5.       De master heeft inzicht in de impact van psychologische en sociale aspecten die invloed hebben op gezondheidsproblemen bij complexe en specifieke aandoeningen en de werkzaamheid van de behandeling. (Zorgverlener)
6.       De master heeft inzicht in de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. (Manager)
7.       De master kan een eigen praktijk op een efficiënte wijze managen en kan zijn team professioneel organiseren en aansturen in functie van een optimale zorg in een multidisciplinaire setting. (Manager)
8.       De master reflecteert kritisch op het eigen handelen, het persoonlijk klinisch redeneerproces en op het beleid, rekening houdend met de brede maatschappelijke context. (Zorgverlener,  Manager)
9.       De master implementeert de stappen om een complexe cliënt tot gedragsverandering te brengen. (Manager)
10.   De master kent de elektronische communicatieplatformen in de gezondheidszorg en kan adequaat gebruik maken van e-health software. (Manager)
11.   De master hanteert een tactvolle en probleemoplossende, motiverende communicatiestijl ook in meer complexe situaties, met oog voor interculturele diversiteit met zowel patiënten als andere betrokkenen in een multidisciplinaire context. (Manager)
12.   De master is in staat om vernieuwende behandelmethodes en in richtlijnen aanbevolen diagnostische procedures en therapeutische middelen kritisch te beoordelen op effectiviteit en desgevallend toe te passen. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
13.   De master kent fundamentele en toegepaste (klinische) onderzoeksmethodologieën en statistische analysemethoden, miv de methoden voor het uitvoeren van systematisch en kritisch gewogen literatuuronderzoek, en kan de resultaten van verschillende onderzoeken kritisch vergelijken. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
14.   De master kan op een systematische wijze onderzoeksresultaten evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte aanpassingen voorstellen om een bijdrage te leveren aan het internationale wetenschappelijk onderzoek  of de kinesitherapeutische beroepspraktijk. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser, Manager)
15.   De master kan op kritische en heldere wijze schriftelijk en mondeling communiceren over eigen onderzoek in het domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
16.   De master past wetenschappelijke standaarden,  deontologische regels en ethische principes toe  in het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, en gaat kritisch om met controverse in wetenschappelijk onderzoek. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser, Zorgverlener)
17.   De master is bereid voortdurend nieuwe inzichten in het kinesitherapeutisch domein te  verwerven, in functie van zijn verdere zelfontplooiing en het leveren van een bijdrage tot de verdere ontwikkeling van het vakgebied, en informeert zich voortdurend over de evolutie van de beroepsorganisatie. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen - optie manuele therapie
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen - optie sportkinesitherapie
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen
Verkort traject Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen met optie sportkinesitherapie
Verkort traject Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen
Verkort traject Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie voor de afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan het ECDLT in Nederland
Verkort traject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen
Verkort traject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
verkort traject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen met optie manuele therapie

Terug naar boven