Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Science in de Geneesmiddelenontwikkeling is:
 
I) een farmaceutisch expert die:
 
1)             diepgaande kennis en inzicht heeft omtrent de (bio)farmaceutische eigenschappen van geneesmiddelen, hun therapeutisch gebruik, interacties en toedieningswijzen.
2)             grondstoffen, (dier)geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetische preparaten, medische hulpmiddelen en diagnostica correct weet te bewaren en te verstrekken inclusief alle relevante adviezen hieromtrent kan geven aan patiënten en/of andere zorgverleners.
3)             zelf farmaceutische preparaten kan bereiden en hun kwaliteit kan waarborgen en controleren.
4)             kennis en inzicht heeft in de verschillende fasen van de geneesmiddelenontwikkeling, inclusief de meest recente farmaceutische therapieën, formulaties en technieken.
5)             een houding van levenslang en levensbreed leren heeft verworven om zich, op volledig zelfstandige basis, te blijven ontplooien en bijsturen in zijn werkdomein en daarbuiten.
 
II) een wetenschappelijk onderzoeker die:
 
1)           op een ethisch correcte manier zelfstandig experimenteel onderzoek kan uitvoeren, kritisch kan interpreteren en hierover mondeling en schriftelijk kan rapporteren in het Nederlands en het Engels.
2)           een proces, methode en/of formulatie kan optimaliseren.
3)           kennis heeft aangaande multivariate data-analyse.
4)           in staat is een beredeneerd standpunt in te nemen getoetst aan eigen wetenschappelijke bevindingen.
5)           aan de hand van (inter)nationale vakliteratuur kritisch de ontwikkelingen binnen de farmaceutische industrie en het onderzoek kan evalueren.
 
III) een persoon die de capaciteit heeft om als zorgverstrekker te fungeren.
 
1)           De Master heeft kennis van de aspecten van de farmaceutische zorg met aandacht voor de geïntegreerde zorg voor de patiënt, rekening houdend met zijn culturele en sociale achtergrond. Hij/zij promoot hierbij een gezonde levensstijl.
2)           De Master heeft kennis over de behandeling van medische aandoeningen volgens de meest recente richtlijnen.
3)           De Master draagt verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen omtrent bereidingen, verstrekkingen en aanbevelingen van farmaceutische producten. Hij/zij is zich hierbij bewust van zijn/haar bevoegdheden en verwijst zonodig door naar relevante experten.
4)           De Master kan accuraat de medische historiek en klinische laboratorium resultaten van een patiënt documenteren en interpreteren; kan de intenties van de voorschrijver naar de patiënt overbrengen en handelt indien vereist in overeenkomst met de farmacovigilantie voorschriften.
5)           kennis heeft van de beschikbare e-gezondheidsdiensten en in staat is deze te gebruiken.
 
IV) een manager die:
 
1)             op een verantwoorde manier een officina kan leiden, conform de relevante wetgeving.
2)             een leidinggevende functie in de (farmaceutische) industrie kan uitoefenen.
3)             vertrouwen inboezemt en over de nodige communicatieve vaardigheden beschikt om informatie en advies op een gepaste manier over te brengen naar medewerkers, patiënten, andere zorgverstrekkers, de overheid en het brede publiek.
  4)             in staat is kritisch te reflecteren over het eigen professioneel functioneren en dat van anderen. De Master staat open voor constructieve kritiek en kan deze ook geven, rekening houdend met de verwachtingen van anderen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Traject zonder officinastage
apotheker
apotheker

Terug naar boven