Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De master BMW heeft een verdiepte kennis en inzicht in 
1.    de concepten van het biomedische domein en in de cellulaire en moleculaire processen in het menselijk lichaam in normale omstandigheden en bij ziekte.
2.    de mechanismen van behandelingsmethoden en principes van geneesmiddelenontwikkeling, preventie en diagnose. 
 
De master BMW kan 
3.    zelfstandig een complexe vraagstelling formuleren, de literatuurgegevens rond de vraagstelling zo volledig mogelijk overzien, een onderzoeksplan opstellen, de methoden en technieken selecteren voor het verwerven van de nodige data, deze technieken uitvoeren, data statistisch verwerken en ze vervolgens interpreteren, kritisch bespreken en er gegronde besluiten uit formuleren.
4.    de resultaten van eigen onderzoek correct neerschrijven in de vorm van een wetenschappelijk artikel in een peer-reviewed tijdschrift.
5.    (eigen) resultaten presenteren en verdedigen op wetenschappelijk verantwoorde wijze met gebruik van moderne communicatiemiddelen zowel voor een nationaal als internationaal publiek.
6.    samenwerken in een (interdisciplinair) team.
7.    een brugfunctie vervullen tussen de biomedische wetenschappen en de medische beroepsuitoefening.
 
De master BMW heeft
8.    ervaring met verschillende werkomgevingen en kan functioneren in een reële onderzoekomgeving.
9.    inzicht in het internationale karakter van het wetenschappelijk onderzoek.
10.    oog voor de structuur van het wetenschapsbedrijf en de daaraan verbonden regelgeving.
11.    een zelfkritische ingesteldheid ten aanzien van eigen onderzoeksgegevens en die van anderen. Hij kan een correcte wetenschappelijke werkmethode onderscheiden van een pseudo-wetenschappelijke.
12.    inzicht in en houdt rekening met de ethische, maatschappelijke, morele en economische randvoorwaarden van het onderzoek, in het bijzonder bij het werken met proefpersonen, menselijk materiaal en proefdieren.
13.    de interculturele competenties, nodig om als wereldburgers te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in de globaliserende maatschappij.
14.    een houding van levenslang leren verworven om zich op volledig zelfstandige basis te blijven ontplooien en bijsturen in zijn werkdomein.
15.    oog voor accuraat rapporteren van onderzoeksgegevens in een laboratorium notebook en de bescherming van ruwe data ivm met intellectueel eigendomsrecht en de betrouwbaarheid en traceerbaarheid van het werk. 
16.    voldoende kennis en vaardigheden om op ethisch verantwoorde manier dierproeven uit te voeren en verkrijgt daarmee in het kader van bijlage III van het KB van 13/9/2004 wettelijke toestemming om actief te mogen meewerken aan dierproeven 
17.    basisinzicht in industriële valorisatie van academisch onderzoek, meer in het bijzonder via: bescherming van intellectuele eigendom, contracten met industrie, en/of oprichting van een (spin-off) bedrijf 
18.    een basis verworven in de statistische verwerking van data komende uit complexere studieontwerpen met behulp van algemene en gegeneraliseerde lineaire modellen.
 
De master BMW afstudeerrichting Biomedisch Onderzoek:
 
De master BMW afstudeerrichting Management en Bedrijfsleven:
De master BMW afstudeerrichting Klinische Biomedische Wetenschappen:

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

klinische biomedische wetenschappen
management en bedrijfsleven

Terug naar boven