Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De master MBG kent:

1, De begrippen, wetenschappelijke referentiekaders en toepassingsgebieden van de verschillende vakgebieden die vereist zijn om gezondheid en gezondheidszorg vanuit een multidimensionele en multidisciplinaire invalshoek te bestuderen.

2. De methodologische basisbegrippen en methodologische vereisten van sociaalwetenschappelijk gezondheids- en gezondheidszorgonderzoek in de verschillende fasen van het onderzoeksproces en kent de principes en complexiteit van evidence based werken.

3. De verschillende aspecten van de organisatie en regelgeving, instellingen en structuur, kwaliteitszorg, managementprocessen en beleidsprocessen in de gezondheidszorg in de Belgische en Vlaamse context en kan die plaatsen in internationale context.

De master MBG kan:

4. Adequaat functioneren binnen een multidisciplinaire wetenschappelijke of praktijkgeoriënteerde context. Hij beschikt over communicatieve en andere vaardigheden om een leidinggevende functie, staffunctie, beleidsfunctie of onderzoekersrol op te nemen in de gezondheidszorg.

5. Zelfstandig relevante wetenschappelijk en praktijk georiënteerde informatie en kennis uit verschillende aan gezondheidszorg gerelateerde vakgebieden opsporen, verwerken en op een kritische manier interpreteren,

6. De complexe realiteit van de gezondheidszorg op een wetenschappelijke manier vertalen naar afgebakende probleemstellingen en onderzoeksvragen, op basis van een kritische analyse van bestaande wetenschappelijk kennis.

7. Onderzoeksvragen operationaliseren, de meest geschikte onderzoeksmethode toepassen, gegevens verzamelen en op gepaste manier analyseren, deze kritisch interpreteren en bondig maar volledig, duidelijk en volgens wetenschappelijke principes van transparantie en reproduceerbaarheid rapporteren.

8, Onderzoeksbevindingen vertalen in concrete aanbevelingen voor het werkveld en op die manier oplossingen aanbrengen die een substantiële bijdrage leveren aan het optimaliseren van de gezondheidszorg.

9. Vlot en efficiënt omgaan met courante ICT-middelen ter ondersteuning van onderzoek en communicatie.

10. Goed communiceren en presenteren, en is zich bewust van het feit dat er verschillende doelgroepen bestaan, met hun eigen specifieke informatiebehoeften,

De master MBG heeft:

11. Een kritische reflectie op het eigen denken en handelen, op verschillende wetenschappelijke methodes en staat open voor feedback.

12. Een houding van levenslang teren om de continue en snelle ontwikkelingen in het domein van de gezondheidszorg te blijven opvolgen.

13. Een open houding ten opzichte van verschillende wetenschappelijke disciplines die vanuit hun specifieke invalshoek accenten leggen in de benadering van gezondheidszorg- of gezondheidsproblemen.

14. Een wetenschappelijke houding bij het aanbrengen of bespreken van problemen, vraagstellingen, onderzoeken of meningen binnen de gezondheidszorg.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven