Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding van ziekenhuisapotheker heeft betrekking op de diverse verantwoordelijkheden van de apotheker binnen het ziekenhuis.
Zo wordt tijdens deze opleiding onder meer aandacht besteed aan : distributie van geneesmiddelen, inkoop- en bewaringsprocedures, farmaceutisch-technische aspecten bij bereidingen binnen het ziekenhuis inclusief GMP-regels en protocolering, documentatie en voorlichting, geneesmiddelenbewaking, farmaceutische organisatie van klinische proeven, interne organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek, ziekenhuisorganisatie en -beheer en medische materialen en prothesen.
De master in ziekenhuisfarmacie dient over volgende competenties in termen van kennis, vaardigheden en attitudes te beschikken:
- De farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot de ziekenhuisapotheek kunnen toepassen
- Vertrouwd zijn met het financieel beheer van de ziekenhuisapotheek
- Processen ivm aankoop, voorraadbeheer en distributie in de ziekenhuisapotheek kunnen beheren
- De tarificatie van de ziekenhuisapotheek kunnen uitvoeren
- Kennis hebben van de principes van sterilisatie
- Bereidingen eigen aan de ziekenhuisapotheek kunnen uitvoeren
- De principes van kwaliteitsborging kennen en kunnen toepassen
- Kunnen participeren in het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten en ziekenhuishygiëne, meer bepaald in het Medisch
Farmaceutisch Comité en het Comité voor Medisch Materiaal
- Op een kritische wijze kunnen communiceren met andere zorgverstrekkers en de ziekenhuisdirectie
- Het geneesmiddelengebruik bij de individuele patiënt in relatie tot zijn pathologie kunnen evalueren
- Het geneesmiddelenbudget van het ziekenhuis (boordtabellen, jaarverslag, pathologiefinanciering) in relatie tot de verleende zorgen kunnen opvolgen
- Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren in een team rond de ziekenhuisfarmacie

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven