Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding beoogt studenten te vormen die in staat zijn (1) sociale fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen waar te nemen, te analyseren en te duiden, (2) uit deze analyse eventuele beleids- of praktijkrelevante conclusies te kunnen trekken en (3) over dit alles helder en overzichtelijk te kunnen rapporteren naar derden. Voortbouwend op de basis gelegd in de bacheloropleiding beoogt de masteropleiding studenten te vormen die over de algemene en wetenschappelijke competenties beschikken om op een gevorderd niveau zelfstandig, creatief en correct met de wetenschappelijke methode te kunnen omgaan. De masteropleiding beoogt studenten te vormen die de competenties beheersen die nodig zijn voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het niveau van een beginnend onderzoeker en om te kunnen functioneren op het niveau van een beginnende professional.
Leerresultaten – Inhoud
1. Afgestudeerden hebben een gevorderd begrip van en kritisch inzicht in de centrale begrippen en concepten uit de sociologie en van de internationale sociologische theorievorming met betrekking tot een groot aantal deeldisciplines in het vakgebied. Ze hebben kennis van de belangrijkste paradigma’s in de sociologie, kunnen die toepassen en kunnen de grenzen ervan aanduiden;
2. Afgestudeerden hebben een grondig inzicht en actieve kennis van de nieuwste inzichten en onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen en een grondig inzicht en actieve kennis van een aantal belangrijke analysetechnieken uit het internationale sociaalwetenschappelijke onderzoek (als regressieanalyse, variantieanalyse, factoranalyse, clusteranalyse, log-lineaire analyse);
3. Afgestudeerden hebben inzicht in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan en zijn in staat de wijze waarop het onderzoek en de theorievorming beweegt te volgen en te interpreteren.
Leerresultaten – Vaardigheden
4. Afgestudeerden zijn in staat om zelfstandig een kritische sociaalwetenschappelijke literatuurstudie uit te voeren. Ze zijn in staat om relevante internationale literatuur rond een bepaald sociaalwetenschappelijk thema te verzamelen en inzichten uit de literatuur kritisch te verwerken en correct te rapporteren;
5. Afgestudeerden zijn in staat zelfstandig een probleemstelling voor sociaalwetenschappelijke analyse te ontwikkelen en af te bakenen en deze probleemstelling in verband te brengen met sociologische theorieën en onderzoeksbevindingen;
6. Afgestudeerden begrijpen onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen die gebruik maken van gevorderde methoden en technieken van onderzoek en de resultaten en implicaties daarvan helder verwoorden;
7. Afgestudeerden beschikken over de vaardigheden om, in functie van een probleemstelling, zelfstandig de gepaste kwalitatieve of kwantitatieve onderzoekstechnieken te selecteren en toe te passen;
8. Afgestudeerden kunnen de meest relevante onderzoeksmethodieken en analysetechnieken zelfstandig uitvoeren en zijn in staat om op een kritische manier sociaalwetenschappelijke onderzoeksverslagen te interpreteren en te evalueren;
9. Afgestudeerden zijn in staat hedendaagse sociale situaties en ontwikkelingen kritisch te analyseren en te duiden vanuit een sociologisch perspectief en op basis daarvan in één of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren.
10. Afgestudeerden kunnen met vrucht meewerken aan het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoek. Ze beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden om onderzoeksbevindingen en inzichten helder en bondig, schriftelijk en mondeling, aan vakgenoten te rapporteren.
Leerresultaten – Attitudes
11. Afgestudeerden hebben een kritische, onderzoekende en integere houding, die getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele eerlijkheid en een ingesteldheid tot levenslang leren;
12. Afgestudeerden hebben geleerd hun eigen weg te zoeken, met een open geest en vrij van vooroordelen.
13. Afgestudeerden zijn bereid zich vanuit humanistische waarden in te zetten voor de maatschappij. Afgestudeerden zijn wereldburgers geworden, die kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in de globaliserende maatschappij.
14. Afgestudeerden kunnen omgaan met complexe problemen, kunnen reflecteren op eigen denken en handelen en kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. Ze zijn voorbereid op een toekomstige loopbaan waarin ze snel verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven