Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De afgestudeerde in de BSc in de toegepaste economische wetenschappen
 
1. heeft een basis aan inzicht in, en academische kennis van, de verschillende disciplines binnen de bedrijfseconomie;
2. heeft een overzicht van de basismethoden, principes en denkkaders in de verschillende disciplines binnen de bedrijfseconomie en kan deze toepassen op een probleemstelling in een studieomgeving;
3. kan communiceren met leken over een beargumenteerde benadering en oplossing van een bedrijfseconomische probleemstelling in een studieomgeving;
4. heeft een probleemoplossende ingesteldheid ten aanzien van de bedrijfseconomie;
5. heeft inzicht in de werking van markten en instituties, in het gedrag van consumenten en ondernemingen, alsook in het functioneren van overheidsbeleid in een open economie en in een geglobaliseerde wereld;
6. kan micro- en macro-economische concepten en theorieën toepassen op gevallen uit de praktijk, is in staat om zelfstandig relevante gegevens te identificeren, op te zoeken, te bewerken en te interpreteren en is in staat om op basis hiervan een economisch probleem kritisch te analyseren;
7. heeft oog voor de verdiensten van rivaliserende opvattingen binnen de economische en andere humane wetenschappen en is er zich van bewust dat theoretische modellen beperkingen hebben;
8. kan de basisprincipes van het ondernemingsrecht en de fiscaliteit uitleggen;
9. kan een analyse maken van de politieke en sociale ontwikkelingen, en de link leggen naar de bedrijfseconomische activiteit;
10. kan professioneel in het Engels en het Frans, schriftelijk en mondeling communiceren;
11. kan zelfstandig wetenschappelijke literatuur raadplegen, analyseren en kritisch interpreteren;
12. kan in groep en onder beperkte begeleiding de conventionele wetenschappelijke methoden (t.e.m. niveau van econometrie) toepassen om een onderzoeksvraag te beantwoorden en kan hierover in correcte methodologische terminologie schriftelijk en mondeling rapporteren;
13. toont inzet en betrokkenheid voor het voeren van wetenschappelijk onderzoek met een kritische en vrije onderzoekende houding;
14. heeft kennis en inzicht van de meest gangbare methoden voor het voeren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de toegepaste economische wetenschappen;
15. kent, begrijpt en gebruikt recente ICT-toepassingen tijdens het uitvoeren van opdrachten en het rapporteren over resultaten;
16. heeft een basis aan kennis over, en inzicht in, de opbouw, werking en rol van informatiesystemen en informatica in bedrijfseconomische context;
17. bezit een basis aan programmeervaardigheden.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
minor management en beleid van de gezondheidszorg
minor onderwijs
minor politieke wetenschappen
minor rechten
minor sociologie
minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit of Financie- en verzekeringswezen
Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Logistiek Management of Professionele bachelor toegepaste informatica
Verkort traject na vooropleiding Professionele bachelor Bedrijfsmanagement met Afstudeerrichting Marketing

Terug naar boven