Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van 
1. de wetenschappelijke principes en de methodologie van de exacte wetenschappen met inbegrip van de specificiteit van hun toepassingen in de ingenieurswetenschappen;
2. ingenieurstechnische principes en de mogelijkheid om ze toe te passen om de belangrijkste technische processen te analyseren en om nieuwe en opkomende technologieën te onderzoeken;
3. geïntegreerde ontwerpmethoden die inspelen op de behoeften van de gebruikers met de mogelijkheid om kennis en begrippen van andere technische disciplines toe te passen en te integreren in de eigen specialisatie;
4. fundamentele, basismethoden en -theorieën om problemen of processen te schematiseren en te modelleren. 

 
De Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen kan 
5. ingenieurstechnische problemen definiëren, classificeren, formuleren en oplossen en de beperkingen identificeren en is in staat om de taken te formuleren en af te bakenen teneinde deze te onderwerpen aan een kritisch onderzoek en om de voorgestelde oplossingen voor hun duurzaamheid en maatschappelijke relevantie te controleren;
6. de resultaten van de analyse en de modellering opvolgen, interpreteren en toepassen met het doel om op gestage wijze verbeteringen te kunnen aanbrengen ;
7. kwantitatieve methoden en relevante computer software in verband met de discipline toepassen op ingenieurstechnische problemen;
8. binnen een voortdurend veranderende samenleving en industriële context, in een multidisciplinaire omgeving een horizontale verbreding en verticale verdieping van de discipline bewerkstelligen;
9. informatie van de technische literatuur en andere informatiebronnen aanwenden en evalueren;
10. op correcte wijze over de ontwerpresultaten rapporteren aan de hand van een technisch verslag of via een paper;  
11. gebruikmakend van hedendaagse communicatiemiddelen de resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen;
12. op een logische, abstracte en kritische wijze redeneren; 
13. open dialogen, discussies en onderhandelingen voeren en kan technische rapporten schrijven gebruik makend van de meest moderne ICT-technologieën; 
14. in team werken, toont creativiteit en ondernemerschap en beschikt over intellectuele mobiliteit.

 
De Bachelor of Science in ingenieurswetenschappen heeft 
15. de draagwijdte van de ethische, sociale, ecologische en economische context van het werk begrepen en streeft naar duurzame oplossingen voor de ingenieurstechnische problemen, waaronder de veiligheidsaspecten; 
16. een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op bewijsvoering gesteunde houding die gericht is op innovatie; 
17. een kritische houding ten aanzien van de eigen resultaten en die van de anderen;
18. de middelen verworven voor het verzamelen van kennis gericht naar het levenslang leren.
19. een meer geavanceerde fundamentele kennis en begrip van
-  materialen en procestechnologie en hun integratie (afstudeerrichting Chemie en Materialen), of
-  het gedrag van constructies, bouwmaterialen, grond en vloeistoffen (afstudeerrichting Bouwkunde), of
-  elektrotechniek en de mechanische en elektrische aspecten van machines (afstudeerrichting Werktuigkunde-Elektrotechniek), of
-  elektronica en informatietechnologie van component tot systeem niveau (afstudeerrichting Elektronica en Informatietechnologie)
-  kennis van de structuur en werking van het menselijke lichaam en specifieke meet-, modelleer en analysetechnieken toepasbaar in het biomedische domein (afstudeerrichting Biomedische ingenieurstechnieken)
en kan deze kennis toepassen om elementaire ingenieursvragen op te lossen.
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
biomedische ingenieurstechnieken
bouwkunde
chemie en materialen
elektronica en informatietechnologie
elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen
werktuigkunde-elektrotechniek
verkort traject bouwkunde na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding bio-ingenieur
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding chemie
verkort traject chemie en materialen na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject elektronica en informatietechnologie na vooropleiding industriële wetenschappen
verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding fysica
verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding industriële wetenschappen

Terug naar boven