Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur heeft een brede fundamentele kennis en begrip van 
1.    de theorie en methodologie van de exacte wetenschappen en hun toepassing in de ingenieurswetenschappen
2.    de theorie en geschiedenis van de architectuur en hun relatie met de huidige uitdagingen in de gebouwde omgeving
3.    fysische en mechanische eigenschappen van materialen, bouwtechnieken en uitvoeringswijzen en het structureel en bouwfysisch gedrag van constructies
4.    de universele architectonische ontwerpprincipes met betrekking tot vorm, ruimte en structuur
5.    de ecologische en socio-culturele impact van het bouwen en de criteria die van belang zijn bij het ontwerpen van duurzame architectuur.
 
De Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur kan
6.    zelfstandig informatie uit de (inter)nationale vakliteratuur en andere bronnen opzoeken, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze evalueren en erover rapporteren
7.    een probleemstelling analyseren binnen socio-culturele en ecologische randvoorwaarden en op basis daarvan een onderbouwde visie ontwikkelen
8.    een structureel, bouwtechnisch en bouwfysisch systeem modelleren en analyseren aan de hand van simulaties en berekeningen
9.    door integratie van een architecturale visie, bouwtechnische en constructieve logica en verbeelding een ontwerp uitwerken met maatschappelijke meerwaarde
10.    over de principes van duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving reflecteren en ze vertalen in het ontwerp
11.    schriftelijk, mondeling, grafisch, beeldend en door middel van schaalmodellen communiceren, gebruikmakend van de gepaste wetenschappelijke woordenschat en digitale tools
12.    rationeel, abstract en kritisch reflecteren over het eigen werk en dat van anderen
13.    zelfstandig en in team werken
 
De Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur heeft
14.    zich de ecologische, sociale en culturele draagwijdte van de discipline eigen gemaakt en streeft bewust naar duurzame, ethische ontwerpbeslissingen
15.    een attitude die enthousiasme en engagement voor de discipline toont en de ambitie om dit te vertalen in levenslang leren
16.    een inventieve en probleemoplossende houding
17.    aandacht voor de steeds sneller veranderende noden van gebruiker en maatschappij

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject

Terug naar boven