Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen heeft een grondige kennis van en inzicht in 
1.    exacte wetenschappen met de specificiteit van hun toepassing op engineering 
2.    geïntegreerde structurele ontwerpmethoden in het kader van een globale ontwerpstrategie 
3.    de geavanceerde methoden en theorieën om complexe problemen of processen te schematiseren en te modelleren
 
De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen kan 
4.    complexe ingenieursproblemen herformuleren om ze op te lossen (vereenvoudiging van veronderstellingen, vermindering van de complexiteit) 
5.    een onderzoeksproject concipiëren, plannen en uitvoeren op basis van een analyse van de doelstellingen, de bestaande kennis en de relevante literatuur, met aandacht voor innovatie en valorisatie in industrie en maatschappij 
6.    de resultaten van onderzoek of ontwerp correct rapporteren in de vorm van een technisch verslag of een wetenschappelijke paper
7.    resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen, met gebruikmaking van hedendaagse communicatiemiddelen, zowel voor een nationaal als voor een internationaal professioneel of lekenpubliek 
8.    samen te werken in een (multidisciplinair) team 
9.    werken in een industriële omgeving met aandacht voor veiligheid, kwaliteitszorg, communicatie en rapportage 
10.    technische projecten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelen, plannen, uitvoeren en beheren
11.    kritisch denken over en evalueren van projecten, systemen en processen, met name wanneer deze gebaseerd zijn op onvolledige, tegenstrijdige en/of overtollige informatie
 
De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen heeft 
12.    een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op feiten gebaseerde houding, gericht op innovatie en toepasbaarheid in industrie en samenleving
13.    een kritische houding ten opzichte van de eigen resultaten en die van anderen
14.    een bewustzijn van de ethische, sociale, milieu- en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen voor ingenieursproblemen, met inbegrip van veiligheid en kwaliteitsborging
15.    de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen om in een internationale en/of interculturele context te werken 
16.    een houding van levenslang leren die nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van zijn/haar loopbaan
 
De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur heeft een diepgaande kennis van en inzicht in 
17.    architectuurwetenschappen en duurzame ontwerpmethoden en -theorieën met de specificiteit van hun toepassing op complexe architecturale en stedenbouwkundige projecten 
 
De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur kan 
18.    ontwerpconcepten bedenken en uitvoeren door op creatieve wijze architectonische en ingenieurswetenschappen te integreren met aandacht voor de structurele, materiële en energieprestaties van gebouwen en structuren, en hun architectonische waarde en constructiemogelijkheden 
19.    een architectonisch of stedenbouwkundig ontwerpproject ontwikkelen op basis van een analyse en synthese van de context, het programma, de structuur, het materiaal en het concept, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid
20.    innovatieve gebouwen en constructies ontwerpen op basis van geavanceerde (digitale) modellerings- en analysemethoden en een goed inzicht in het gedrag van materialen en constructies 
21.    ontwerpconcepten en -projecten doeltreffend communiceren met behulp van de modernste fysieke en digitale weergavetechnieken (tekeningen, beelden, renderings en driedimensionale modellen) 
22.    de schaal van het ontwerpprobleem niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd te verruimen - een cruciale dimensie van duurzaam ontwerpen - en de multischalige effecten van ontwerpinterventies te doorgronden 
23.    de historische en theoretische context van architectonische en stedelijke projecten kritisch analyseren en overdenken 
 
De Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur heeft 
24.    een integrerende houding ten aanzien van het gebruik van kwesties van duurzaamheid, ecologie en energie als katalysator voor het creatief heroverwegen van conventionele noties van omhulling, tektoniek en programma 
25.    ontwerpvaardigheden en onderzoekscapaciteiten om ruimtelijke en temporele complexiteit aan te pakken bij de ontwikkeling van architecturale en stedelijke projecten die het duurzaam functioneren van de gebouwde omgeving garanderen

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject na vooropleiding architectuur (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)
Verkort traject na vooropleiding bouwkunde (Ad hoc: de samenstelling van dit studieplan wordt bepaald op dossier)

Terug naar boven