Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Science in de ingenieurswetenschappen kan 
4.    complexe ingenieursproblemen herformuleren om ze op te lossen (vereenvoudiging van veronderstellingen, vermindering van de complexiteit) 
5.    een onderzoeksproject concipiëren, plannen en uitvoeren op basis van een analyse van de doelstellingen, de bestaande kennis en de relevante literatuur, met aandacht voor innovatie en valorisatie in industrie en maatschappij 
6.    de resultaten van onderzoek of ontwerp correct rapporteren in de vorm van een technisch verslag of een wetenschappelijke paper
7.    resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen, met gebruikmaking van hedendaagse communicatiemiddelen, zowel voor een nationaal als voor een internationaal professioneel of lekenpubliek 
8.    samen te werken in een (multidisciplinair) team 
9.    werken in een industriële omgeving met aandacht voor veiligheid, kwaliteitszorg, communicatie en rapportage 
10.   technische projecten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelen, plannen, uitvoeren en beheren
11.   kritisch denken over en evalueren van projecten, systemen en processen, met name wanneer deze gebaseerd zijn op onvolledige, tegenstrijdige en/of overtollige informatie
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen heeft 
12.    een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op feiten gebaseerde houding, gericht op innovatie en toepasbaarheid in industrie en samenleving
13.    een kritische houding ten opzichte van de eigen resultaten en die van anderen
14.    een bewustzijn van de ethische, sociale, milieu- en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen voor ingenieursproblemen, met inbegrip van veiligheid en kwaliteitsborging
15.    de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen om in een internationale en/of interculturele context te werken 
16.    een houding van levenslang leren die nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van zijn/haar loopbaan
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatie-technologie 
17.    heeft een actieve kennis van de theorie en toepassingen van elektronica, informatie- en communicatietechnologie, van component tot systeemniveau.
18.    heeft diepgaande kennis van ofwel (i) nano-, opto-elektronische en ingebedde systemen, (ii) systemen in de informatie en communicatietechnologie, of van (iii) meten, modelleren en regelen.
19.    heeft een breed overzicht van de rol van de elektronica, informatica en telecommunicatie in industrie, bedrijfsleven en samenleving.
20.    is in staat om individuele elektronische apparaten, componenten en algoritmen voor signaalverwerking, communicatie en complexe systemen te analyseren, specificeren, ontwerpen, implementeren, testen en te evalueren.
21.    kan elektronische componenten en fysische fenomenen modelleren, simuleren, meten en regelen.
22.    is zich bewust van en kritisch over de impact van elektronica, informatie- en communicatietechnologie op de samenleving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven