Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Programma gezamenlijk aangeboden door Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.
Voor deze opleiding schrijven studenten zich in aan de Vrije Universiteit Brussel of Universiteit Gent.
 
Competentieveld 1: Competenties in één/meer wetenschappelijke discipline(s)
1. Beheersen en toepassen van geavanceerde kennis in de eigen ingenieurs discipline bij het oplossen van complexe problemen.
2. Creatief en doelgericht toepassen van Computer Aided Engineering (CAE) tools en geavanceerde communicatie-instrumenten.
3. Specificeren, ontwerpen en testen van complexe fotonische componenten en systemen.
4. Begrijpen en toepassen van de eigenschappen van de belangrijkste optische materialen.
5. Begrijpen en toepassen van verschillende, door de student te kiezen, specialisaties in de Fotonica.
6. Bekend zijn met de basiselementen van andere wetenschappelijke disciplines die relevant zijn in combinatie met Fotonica.
7. Kennis hebben van de recente innovatie trends in de Fotonica.
8. Kennis hebben van de belangrijkste toepassingsgebieden van fotonische materialen, componenten en systemen.
9. Begrijpen van niet-optische aspecten van fotonische systemen, in het bijzonder elektronische, mechanische en thermische aspecten.
 
Competentieveld 2: Wetenschappelijke competenties
1. Analyseren van complexe problemen en deze formuleren tot concrete onderzoeksvragen.
2. Raadplegen van wetenschappelijke literatuur als onderdeel van het eigen onderzoek.
3. Selecteren en toepassen van de juiste modellen, methoden en technieken.
4. Ontwikkelen en valideren van wiskundige modellen en methoden.
5. Interpreteren van onderzoeksresultaten op een objectieve en kritische manier.
6. Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op startersniveau.
7. Inzicht hebben in de belangrijkste evoluties van het fundamenteel onderzoek in Fotonica.
8. Inzicht hebben in de context van technische of wetenschappelijke papers met betrekking tot Fotonica en onduidelijke onderdelen zelfstandig onderzoeken.
 
Competentieveld 3: Intellectuele competenties 
1. Op zelfstandige wijze een mening over complexe situaties en problemen vormen en het eigen standpunt verdedigen.
2. Op een creatieve, doelgerichte en innovatieve manier verworven kennis toepassen op onderzoek, conceptueel ontwerp en productie.
3. Kritisch reflecteren op de eigen manier van denken en handelen, en inzicht krijgen in de grenzen van de eigen competenties.
4. Op de hoogte blijven van de evoluties in het vakgebied om de eigen competenties op expertniveau te brengen.
5. Aanpassen aan veranderende professionele omstandigheden op een flexibele manier.
6. Kennis verwerven over fundamentele wetenschappelijke en technische gebieden die nauw verwant zijn aan Fotonica.
 
Competentieveld 4: Competenties in samenwerking en communicatie 
1. In het Engels kunnen communiceren over het eigen vakgebied.
2. Projectmanagement: in staat zijn om doelstellingen te formuleren, efficiënt te rapporteren, doelstellingen en voortgang van het project bij te houden,...
3. Kunnen werken als lid van een team en tevens in staat zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen in een multidisciplinaire werkomgeving. 
4. Mondeling en schriftelijk rapporteren, en presenteren over technische of wetenschappelijke onderwerpen.
5. Fungeren als lid van een internationaal team.
6. Beheersen van technische en wetenschappelijke terminologie in het Engels.
7. Opzetten van een internationaal Fotonica netwerk.
 
Competentieveld 5: Maatschappelijke competenties 
1. Handelen op een ethische, professionele en sociale manier.
2. Herkennen van de belangrijkste zakelijke en juridische aspecten van de eigen ingenieurs discipline.
3. Begrijpen van de historische evolutie van de eigen ingenieurs discipline en haar maatschappelijke relevantie.
4. Inzicht hebben in de Fotonica-industrie en in de rol van Fotonica in de wetenschappelijke en technologische evolutie van de samenleving.
5. Begrijpen van de veiligheidsnormen die specifiek zijn voor Fotonica.
 
Competentieveld 6: Beroepsspecifieke competentie
1. Beheersen van de complexiteit van technische systemen door gebruik te maken van systeem- en procesmodellen.
2. Tegenstrijdige specificaties en randvoorwaarden met elkaar verzoenen in een hoogwaardig en innovatief concept of proces.
3. Onvolledige, tegenstrijdige of overbodige gegevens omzetten in bruikbare informatie.
4. Beschikken over voldoende parate kennis en inzicht om de resultaten van complexe berekeningen te evalueren of benaderende schattingen te maken.
5. Aandacht besteden aan hele levenscycli van systemen, machines en processen.
6. In acht nemen van energie-efficiëntie, milieukosten, gebruik van grondstoffen en arbeidskosten.
7. Aandacht besteden aan alle aspecten van betrouwbaarheid, veiligheid en ergonomie.
8. Inzicht hebben in het belang van ondernemerschap.
9. Doorzettingsvermogen en creativiteit tonen en aanleg hebben voor het creëren van toegevoegde waarde.
10. Gebruiken van fotonische componenten en systemen op een uiterst nauwkeurige wijze.
11. Kiezen van de meest geschikte ontwerp- en testmethoden, inclusief CAD-methoden, voor fotonische componenten en systemen, hun theoretische achtergrond begrijpen en deze nauwkeurig toepassen.
12. Interpreteren van de handleidingen van standaard fotonische instrumentatie en werken met deze instrumentatie.
13. Creatieve voorstellen indienen en uitwerken om de prestaties van fotonische componenten en systemen te optimaliseren.
14. Originele en innovatieve oplossingen vinden voor fotonica-problemen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven