Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Competenties omvatten generieke competenties die van toepassing zijn op alle technische disciplines, evenals competenties specifiek voor biomedische technologie in cursief).
 
Competentieveld 1: Competenties in een/meer wetenschappelijke discipline(s)
• Gevorderde kennis beheersen en toepassen in de eigen technische discipline bij het oplossen van complexe problemen.
• Computer Aided Engineering (CAE) tools en geavanceerde communicatie-instrumenten creatief en doelgericht toepassen.
Bekend zijn met en inzicht hebben in de basisbegrippen en principes op het gebied van anatomie, (cel- en moleculaire) biologie, scheikunde, fysiologie, biomechanica en medische en gezondheidswetenschappen.
• Bekend zijn met en inzicht hebben in standaardmethoden voor het kwantitatief meten van structuren en functioneren van biologische systemen op moleculair, organisch en systeemniveau.
• Vertrouwd zijn met de werking van medische hulpmiddelen en inzicht hebben in de relaties tussen de resultaten van metingen en de waargenomen of gecontroleerde biofysische parameters.
• Vertrouwd zijn met en inzicht hebben in state-of-the-art methoden voor data-analyse en de principes van kunstmatige intelligentie in dataverwerking en medische beslissingsondersteunende systemen.
• Een fundamenteel inzicht hebben in de fysische principes, technologische mogelijkheden en beperkingen van medische signaal- en beeldvormende modaliteiten.
• Een goed begrip hebben van de fysische en chemische eigenschappen van lichaamsweefsels, aanvullende of vervangende (synthetische) biomedische materialen en hun interacties.
• Algoritmes kunnen toepassen voor de beoordeling en optimalisatie van stralingsdoses gebaseerd op een diepgaand inzicht in de absorptie van de dosering en de werking van stralings-genererende en detecterende machines.
• De gevolgen van de interactie tussen straling en levende weefsels en biomedische materialen kunnen inschatten.
 
Competentieveld 2: Wetenschappelijke competenties
• Complexe problemen analyseren en vertalen naar concrete onderzoeksvragen.
• Raadpleeg de wetenschappelijke literatuur als onderdeel van het eigen onderzoek.
• De juiste modellen, methoden en technieken selecteren en toepassen.
• Ontwikkelen en valideren van wiskundige modellen en methoden.
• Onderzoeksresultaten objectief en kritisch interpreteren.
Complexe multidisciplinaire biomedische problemen analyseren op basis van (recent) wetenschappelijk onderzoek en deze omzetten in een logisch gestructureerd, technologisch realiseerbaar en ethisch verantwoord onderzoeksplan.
• Beantwoord een concrete en relevante biomedische ingenieursvraag op basis van recente technische, wetenschappelijke en medische kennis.
• Complexe concepten, technieken en methoden toepassen om echte problemen in de fysiologie en klinische geneeskunde op te lossen.
• Kritisch en permanent evalueren van de kwaliteit, (bio-)ethische aspecten, innovatiewaarde en (bio-)veiligheid van (eigen) onderzoek.

• Resultaten van (eigen) onderzoek systematisch, kritisch en helder verwerken, evalueren, interpreteren en samenvatten.
 
Competentieveld 3: Intellectuele competenties
• Zelfstandig een mening vormen over complexe situaties en problemen en dit standpunt verdedigen.
• Kennis op een creatieve, doelgerichte en innovatieve manier toepassen op onderzoek, conceptueel ontwerp en productie.
• Kritisch reflecteren op de eigen manier van denken en handelen, en inzicht krijgen in de grenzen van de eigen competenties.
• Blijf op de hoogte van de evoluties in het vakgebied om de eigen competenties op expertniveau te brengen.
• Zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende professionele omstandigheden.
 
Competentieveld 4: Competenties in samenwerking en communicatie
• In het Engels kunnen communiceren over het eigen vakgebied.
• Projectmanagement: in staat zijn om doelstellingen te formuleren, efficiënt te rapporteren, doelstellingen bij te houden, de voortgang van het project te volgen,…
Als lid van een team kunnen werken in een multidisciplinaire werkomgeving en ook in staat zijn om toezichthoudende verantwoordelijkheden op zich te nemen.
• Mondeling, schriftelijk en grafisch rapporteren over technische of wetenschappelijke onderwerpen.
Een onderzoeksplan kritisch bespreken met fellows, artsen en onderzoekers werkzaam in disciplines gerelateerd aan biomedische wetenschappen en gezondheidszorg.
• Communiceer (eigen) resultaten mondeling en schriftelijk op een systematische en duidelijke manier naar verschillende niveaus.
 
Competentieveld 5: Maatschappelijke competenties
• Ethisch, professioneel en sociaal handelen.
• Herkennen van de belangrijkste zakelijke en juridische aspecten van de eigen ingenieursdiscipline.
• Begrijpen van de historische evolutie van de eigen ingenieursdiscipline en haar maatschappelijke relevantie.
Een gefundeerd standpunt innemen over sociaal-economische en maatschappelijke aspecten van biomedische technologie.
• Houd rekening met de medische ethiek en wetten en regels met betrekking tot de uitvoering van medisch-technische handelingen en wetenschappelijk onderzoek in een klinische omgeving.

• Een sterk internationaal bewustzijn tonen en openstaan voor nieuwe maatschappelijke vragen, evoluties, noden en eisen aan innovatie.
Zich bewust zijn van ethische en veiligheidsaspecten in de biomedische praktijk.
• Streven naar een continue verbetering en borging van de gezondheidszorg en kwaliteit van leven van individu en samenleving.
 
Competentieveld 6: Beroepsspecifieke competentie
• Beheers de complexiteit van technische systemen door gebruik te maken van systeem- en procesmodellen.
• Verzoenen van tegenstrijdige specificaties en randvoorwaarden in een hoogwaardig en innovatief concept of proces.
• Zet onvolledige, tegenstrijdige of overbodige gegevens om in bruikbare informatie.
• Beschikken over voldoende parate kennis en inzicht om de resultaten van complexe berekeningen te evalueren of benaderende schattingen te maken.
• Besteed aandacht aan gehele levenscycli van systemen, machines en processen.
• Besteed aandacht aan duurzaamheid, energie-efficiëntie, milieukosten, gebruik van grondstoffen en arbeidskosten.
• Besteed aandacht aan alle aspecten van betrouwbaarheid, veiligheid en ergonomie.• Inzicht en begrip hebben van het belang van ondernemerschap.
• Doorzettingsvermogen, innovativiteit en aanleg voor het creëren van toegevoegde waarde tonen.
Voldoende kennis en inzicht hebben om nieuwe materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor prognose, (vroegtijdige) diagnose, preventie en behandeling van ziekte en voor herstel te ontwikkelen en technisch te evalueren.
• Complexe biomechanische, biologische en fysiologische processen onder normale en pathologische omstandigheden wiskundig vertalen naar geavanceerde modellen en paradigma's, hun beperkingen kennend en creatieve oplossingen vinden voor deze beperkingen.
• De meest geschikte instrumenten, concepten, technieken en methoden toepassen voor de oplossing van reële problemen in de fysiologie en klinische geneeskunde op moleculair, organisch en systeemniveau.
• Doelgerichte implementatie van algoritmen voor het extraheren van klinisch relevante informatie uit biomedische signalen of beelden, inclusief de meest geschikte methode voor het verminderen van meetartefacten (baseline drift, ruis, interferenties, fouten in de modellen,...).
• Wees je bewust van het belang van onderhoud, kwaliteitscontrole, veiligheids- en risicobeheersing en regelgeving voor het specifieke applicatieniveau.
• De rol en mogelijkheden van gegevensverwerkingssystemen in een lokale (ziekenhuis) en regionale omgeving correct inschatten, met oog voor mogelijke problemen bij de implementatie van dergelijke systemen.
• Specificeer de fysische en technisch-chemische eigenschappen van kunststoffen voor een breed scala aan biomedische toepassingen en voer adequate testen uit.
 
Competentieveld 7: Expert in medische stralingsfysica
Maatregelen en procedures in ziekenhuizen invoeren om de veiligheid en bescherming van straling van personen (voornamelijk patiënten) die voor medische doeleinden aan straling worden blootgesteld, te waarborgen.
• Accepteer stralingsgenererende medische apparaten en producten, evenals stralingsdetectieapparatuur voordat ze voor het eerst worden gebruikt.
• Uitwerken, implementeren en opvolgen van procedures voor kwaliteitscontrole.
• Apparaatspecifieke dosimetrie uitvoeren.
• Assisteren, in samenwerking met de medische staf, bij patiëntspecifieke dosimetrie en projecten rond optimalisatie van doseringen.
• Professioneel adviseren bij het opstellen van specificaties voor de aanschaf van stralingsgenererende en -detecterende apparaten en producten.
• Adequaat kiezen, accepteren en kalibreren van instrumenten en apparaten voor dosimetrie en meting van stralingsactiviteit.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven