Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Science in de ingenieurswetenschappen heeft een grondige kennis van en inzicht in 
1.    exacte wetenschappen met de specificiteit van hun toepassing op engineering 
2.    geïntegreerde structurele ontwerpmethoden in het kader van een globale ontwerpstrategie 
3.    de geavanceerde methoden en theorieën om complexe problemen of processen te schematiseren en te modelleren
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen kan 
4.    complexe ingenieursproblemen herformuleren om ze op te lossen (vereenvoudiging van veronderstellingen, vermindering van de complexiteit) 
5.    een onderzoeksproject concipiëren, plannen en uitvoeren op basis van een analyse van de doelstellingen, de bestaande kennis en de relevante literatuur, met aandacht voor innovatie en valorisatie in industrie en maatschappij 
6.    de resultaten van onderzoek of ontwerp correct rapporteren in de vorm van een technisch verslag of een wetenschappelijke paper
7.    resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen, met gebruikmaking van hedendaagse communicatiemiddelen, zowel voor een nationaal als voor een internationaal professioneel of lekenpubliek 
8.    samen te werken in een (multidisciplinair) team 
9.    werken in een industriële omgeving met aandacht voor veiligheid, kwaliteitszorg, communicatie en rapportage 
10.    technische projecten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelen, plannen, uitvoeren en beheren
11.    kritisch denken over en evalueren van projecten, systemen en processen, met name wanneer deze gebaseerd zijn op onvolledige, tegenstrijdige en/of overtollige informatie
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen heeft 
12.    een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op feiten gebaseerde houding, gericht op innovatie en toepasbaarheid in industrie en samenleving
13.    een kritische houding ten opzichte van de eigen resultaten en die van anderen
14.    een bewustzijn van de ethische, sociale, milieu- en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen voor ingenieursproblemen, met inbegrip van veiligheid en kwaliteitsborging
15.    de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen om in een internationale en/of interculturele context te werken 
16.    een houding van levenslang leren die nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van zijn/haar loopbaan
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
17. heeft brede wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden om complexe mechanische, elektrische en/of energiesystemen te kunnen ontwerpen, produceren en onderhouden met een focus op producten, systemen en diensten;
18. heeft diepgaande wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op ten minste één van de deelgebieden die nodig zijn voor het ontwerpen, produceren, toepassen en onderhouden van complexe mechanische, elektrische en/of energiesystemen;
19. heeft diepgaande kennis van veiligheidsnormen en -regels met betrekking tot mechanische, elektrische en energiesystemen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

duurzaam transport en voertuigtechnologie
energie
luchtvaart
robotica en mechanische constructie

Terug naar boven