Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Leerresultaat 1 De bachelor heeft een diepgaande kennis van en inzicht in de grondslagen van de basiswetenschappen.
Leerresultaat 2 De bachelor is ingeleid in de hoofdgebieden van de chemie, met inbegrip van de biochemie, en hun toepassingen.
Leerresultaat 3 De bachelor kent het belang van de chemie in het alledaags leven, het milieu en de maatschappij.
Leerresultaat 4 De bachelor is in staat om bij te dragen tot het oplossen van wetenschappelijke problemen en kan de verworven theoretische kennis in de praktijk toepassen.
Leerresultaat 5 De bachelor is ingeleid tot de domeinspecifieke wetenschappelijke literatuur en is in staat deze onder begeleiding te zoeken en te analyseren.
Leerresultaat 6 De bachelor is vertrouwd met onderzoeksmethodologie en kan onder beperkte begeleiding wetenschappelijke resultaten kritisch interpreteren en van daaruit de correcte conclusies afleiden.
Leerresultaat 7 De bachelor beschikt over algemene wetenschappelijke vaardigheden en attitudes: hij/zij kan een probleemstelling formuleren, kritisch reflecteren, probleemoplossend denken, methoden selecteren en toepassen, nauwkeurig werken, resultaten en data analyseren, verwerken en interpreteren, en is nieuwsgierig, creatief en innovatief.
Leerresultaat 8 De bachelor beschikt over de nodige informatiemanagement/technologie competenties: hij/zij kan gebruik maken van informaticamiddelen bij het verzamelen en verwerken van informatie, het uitvoeren van experimenten, het berekenen van resultaten en het rapporteren over zijn/haar werk.
Leerresultaat 9 De bachelor toont zich in staat om (in teamverband) op nauwkeurige wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren, met aandacht voor correct citeren, over zijn/haar uitgevoerde werk.
Leerresultaat 10 De bachelor kan via mondelinge en/of schriftelijke rapportering kennis over het vakgebied van de chemie overdragen aan leken en (internationale) specialisten.
Leerresultaat 11 De bachelor is gevoelig voor maatschappelijke evolutie en duurzaamheid, en de gevolgen ervan voor de mens, milieu en maatschappij.
Leerresultaat 12 De bachelor heeft inzicht in de gevaren die verbonden zijn aan het verrichten van experimenteel onderzoek; hij/zij kent de nodige veiligheidsmaatregelen en kan deze toepassen.
Leerresultaat 13 De bachelor beschikt over de attitude om zich op zelfstandige wijze permanent te blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied en van de evolutie van de chemie en de wetenschappen in het algemeen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven