Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Voor alle afstudeerrichtingen
De afgestudeerde masterstudenten:
hebben een gevorderde kennis van en inzicht in het functioneren van levende organismen en de genetische, cellulaire, biochemische en moleculaire biologische processen.
hebben een brede kennis van en inzicht in proteïnechemie en protein engineering.
hebben een holistische visie van de interactie tussen industrie en maatschappij.
hebben een gevorderde kennis van en inzicht in chemische (bio)procestechnologie.
hebben een basiskennis van bedrijfseconomische aspecten van de biotechnologie, intellectuele eigendomsrechten en bioveiligheidsreglementering en kunnen deze kennis toepassen.
hebben kennis van en inzicht in (meta)genomica, transcriptomica, proteomica, metabolomica en bioinformatica, en kunnen deze aanwenden om zelfstandig biologische informatie op te vragen, te analyseren en te interpreteren.
hebben kennis van en inzicht in de meest geavanceerde resultaten en technieken van de biotechnologie. De afgestudeerden kunnen deze resultaten en technieken op een duurzame wijze toepassen in het onderzoek, de industrie, het milieu, de landbouw en de medische wereld.
kunnen op duurzame wijze (bio)chemische processen ontwerpen, analyseren en optimaliseren door hun brede kennis van downstream processing, biochemische ingenieurstechniek, modellering en procesregeling.
kunnen kritisch, innovatief en vakoverschrijdend denken over wetenschappelijke/technologische materie.
kunnen probleemoplossend denken en werken: methoden selecteren, aanpassen, ontwikkelen en toepassen;zelfstandig nieuwe informatie opzoeken, kritisch benaderen en hieruit bruikbare gegevens destilleren;nauwkeurig werken; resultaten kritisch toetsen, verwerken en hieruit nieuwe onderzoeksvragen extraheren.
kunnen zelfstandig en projectmatig werken: ze kunnen doelstellingen formuleren, een plan van aanpak uitwerken, rekening houden met randvoorwaarden, keuzes maken en verantwoorden, resultaatsgericht werken, verantwoordelijkheid nemen, leiding geven en werken in een team.
zijn op de hoogte van ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoorde modi operandi, met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.
kunnen op een gevorderd niveau schriftelijk en mondeling communiceren over informatie, ideeën, problemen en resultaten binnen het vakgebied.
hebben affiniteit met een toponderzoekscultuur en de hieraan gekoppelde methodologie en praktische vaardigheden in (bio)technologie door practica in onderzoekslabo’s, werken met  gesofisticeerde onderzoeksapparatuur, geïntegreerd in lopende projecten (o.a. VIB).
hebben praktijkervaring opgedaan door middel van een bedrijfsstage.
Afstudeerrichting Biochemische Biotechnologie
 De afgestudeerden in de afstudeerrichting Biochemische Biotechnologie:
hebben gevorderde kennis van en inzicht in de industriële bio-organische chemie, biomoleculair ontwerp en katalyse.
kunnen biomoleculaire systemen analyseren en modeleren.
hebben kennis van en inzicht in high-throughput technieken.
Afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie
 De afgestudeerden in de afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie:
hebben diepgaande en gevorderde kennis van en inzicht in levensmiddelenchemie- en technologie (plantaardige en dierlijke producten, brouwerijtechnologie, zuiveltechnologie, functionele levensmiddelen).
hebben gevorderde kennis van en inzicht in levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne, inclusief wat betreft het gebied van de predictieve modellering.
hebben vaardigheden met betrekking tot belangrijke productieprocessen van levensmiddelen.
Afstudeerrichting Chemische Biotechnologie
 De afgestudeerden in de afstudeerrichting Chemische Biotechnologie:
hebben gevorderde kennis van en inzicht in industriële bio-organische chemie en polymeerchemie.
kunnen (bio)chemische (productie)processen analyseren en modelleren via numerieke technieken.
kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling dankzij hun gevorderde kennis van katalyse, duurzame productie en hernieuwbare grondstoffen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

biochemische biotechnologie
chemische biotechnologie
voedingsbiotechnologie

Terug naar boven