Doelstellingen

Zie Leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Beoogde leerresultaten
 - Een gevorderde kennis hebben van en inzicht in belangrijke domeinen van de wiskunde, een visie hebben op de ontwikkelde wiskunde, de samenhang zien tussen de verschillende gebieden en de kracht,  de efficiëntie en het esthetische aspect van wiskundige theorieën kunnen appreciëren.
 - In staat zijn op een gefundeerde wetenschappelijke wijze te denken en te handelen,  over een ruim abstractie- en redeneervermogen en analytische capaciteiten beschikken en op een gevorderd niveau wiskunde kunnen aanwenden om problemen te analyseren en op te lossen en dit met kennis van de achterliggende basistheorie om eventueel, daar waar nodig, methoden aan te passen. Hierbij gepaste technologische hulpmiddelen kunnen selecteren en gebruiken.
Concrete problemen kunnen aanpakken door, onafhankelijk van de toepassing, logisch te redeneren en analytisch te denken, en de  resultaten kunnen interpreteren en terugkoppelen naar de concrete situatie.
 Een ruim probleemoplossend vermogen ontwikkeld hebben om als wiskundige op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken.
 -Over een kritische ingesteldheid beschikken en een attitude verworven hebben van levenslang leren en van zich permanent blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en evoluties in het vakgebied.
 - Over een hoog niveau van zelfstandigheid en initiatief beschikken om zich in een (multidisciplinaire)  beroepsomgeving te kunnen inwerken. In staat zijn creatief te denken en te handelen.
 -Over een bijkomende specialisatie beschikken in een gebied van de wiskunde en/of toepassingen van de wiskunde. Een grondige en gevorderde studie doorvoeren en een gerichte specialisatie waarin gevorderd inzicht wordt verworven in verband met nieuwe ontwikkelingen.
Kennis maken met recent wiskundig onderzoek en zijn wetenschappelijke dynamiek.
 Nieuwe materie die verband houdt met een gekozen specialisatierichting zelfstandig kunnen aanleren, materiaal dat nog in volle evolutie is leren opzoeken, bijhouden en verwerken, en dit op basis van internationale hedendaagse literatuur. Hierbij gebruik kunnen maken van recente gangbare erkende wetenschappelijke informatiekanalen.
 In de masterproef in staat zijn een originele bijdrage te leveren door gegevens vanuit verschillende bronnen samen te voegen en tot een coherent geheel te verwerken.
 -Communicatief vaardig zijn en correct kunnen formuleren en argumenteren.
De vaardigheden verwerven om zowel mondeling als schriftelijk te communiceren en rapporteren over het werk.
Kunnen overdragen van kennis over het vakgebied op een wiskundige exacte, correcte  en duidelijke manier, eventueel in internationale context.
Kunnen interageren met vakgenoten zowel als met niet-specialisten.
 -De (inter)nationale dimensie van het onderzoek hebben ervaren, niet alleen via wetenschappelijke publicaties en het onderzoek uitgevoerd in de vakgroep, maar ook door deel te nemen aan seminaries en lezingen die worden aangeboden door nationale en internationale gastprofessoren en onderzoeksbezoekers.
Beoogde leerresultaten volgens afstudeerrichting
 Fu: Fundamentele Wiskunde
Een master wiskunde met profilering fundamentele wiskunde moet voorbereid zijn op een mogelijke loopbaan in het onderzoek in de academische wereld of de bedrijfssector.
 Deze master moet de wetenschappelijke kennis en vaardigheden verwerven nodig voor de zelfstandige beoefening van het onderzoek en moet een gerichte specialisatie doorvoeren in één van de onderzoekszwaartepunten van de vakgroep of van één van de partneruniversiteiten.
De gerichte specialisatie tijdens het laatste jaar en de nauwe betrokkenheid bij het onderzoek moeten de student op een niveau brengen om na het afstuderen in zijn of haar discipline onmiddellijk in het onderzoek te stappen en mogelijk, indien voldoende talent en motivatie aanwezig is, een doctoraat voor te bereiden.
 Fi: Financiële Wiskunde
De master wiskunde met profilering  financiële wiskunde moet op academisch onderzoek voorbereid zijn of op tewerkstelling in de financiële en verzekeringssector van het bedrijfsleven.
 De student specialiseert zich in verzekerings-, actuariële of financiële wiskunde, in gevorderde stochastische toepassingen of in numerieke wiskunde.
 Van de afgestudeerde wordt verwacht in deze domeinen autonoom de wiskunde te kunnen beoefenen, wetenschappelijke kennis te kunnen aanwenden en klaar te zijn om in de verzekeringswereld of financiële sector aan de slag te gaan.
 O: Onderwijs
De master wiskunde met een beroepsgerichte didactische profilering moet, via gespecialiseerde studiedelen in de pedagogie, voorbereid zijn op een loopbaan in het onderwijs.
 De student moet kennis maken met belangrijke aspecten van fundamentele wiskunde alsook met meer toepassingsgerichte domeinen, bijvoorbeeld in economische of financiële richtingen of in de richting van natuurwetenschappen of computerwetenschappen.
De student moet leren wiskunde op een begrijpbare wijze over te brengen aan leerlingen secundair onderwijs en moet leren gebruik te maken van relevante didactische middelen

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

financiƫle en toegepaste wiskunde
fundamentele wiskunde
onderwijs

Terug naar boven