Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master in de Biologie:
ILO1. heeft een brede kennis van de levende organismen en hun relatie met abiotische factoren en begrijpt hun biologie op een integratieve manier, over de traditionele niveaus van biologische organisatie.
ILO2. is in staat om een diepgaande literatuurstudie uit te voeren om voorgaand onderzoek kritisch te interpreteren, de state-of-the-art, paradigma’s, controverses en onopgeloste onderzoeksvragen te kerkennen en nieuwe onderzoeksvragen te bedenken.
ILO3. heeft het nodige inzicht in biologische concepten en modellen voor het formuleren van onderzoeksvragen en hypotheses, het selecteren of bedenken van geschikte methodes om biologische data te verwerven en te analyseren en het trekken van wetenschappelijk onderbouwde conclusies op basis van de juiste statistische methodes.
ILO4. onderhoudt een attitude van objectiviteit en flexibiliteit tijdens het beoefenen van wetenschappelijk onderzoek, ook bij het aanpakken van opduikende problemen en complicaties.
ILO5. kan samenwerken met andere onderzoekers in één team, door verantwoordelijkheden te herkennen en op te nemen en door een correcte werkethiek toe te passen.
ILO6. kan eigen biologisch onderzoek presenteren op een duidelijke en efficiënte manier, zowel schriftelijk (in vorm van een artikel of verslag) als mondeling (vergaderingen en conferenties), zowel aan collega’s als aan een breed publiek, en ook in het Engels.
ILO7. heeft een attitude van levenslang leren door het continu updaten van zijn/haar kennis inzake nieuwe ontwikkelingen in relevante biologische onderzoeksdomeinen. 
ILO8. kent het belang van biologisch onderzoek voor de maatschappij met inbegrip van bijdragen, verantwoordelijkheden en ethische aspecten.
ILO9. heeft een breed en integratief inzicht in de ecologie van soorten, hoe deze functioneren als populaties en gemeenschappen in verschillende ecosystemen, hoe ze evolueerden tot hun huidige diversiteit en hoe ze omgaan met huidige omgevingsveranderingen.
ILO10. weet hoe hij/zij data kan verzamelen voor ecologisch, evolutief en milieuonderzoek of natuurbeheer met behulp van wetenschappelijke literatuur, online bronnen, informatiesystemen of veldwerk.
ILO11. kan een experiment ontwerpen en uitvoeren in het veld of onder labocondities, de resultaten analyseren en ze interpreteren in het kader van de state-of-the-art in ecologie, evolutiebiologie of andere onderzoeksdomeinen.
ILO12. kent het belang van ecologisch onderzoek voor de maatschappij, met inbegrip van sociale en ethische aspecten.

 

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

ecologie en biodiversiteit
onderwijs

Terug naar boven