Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Rollen
-          Beleidsmaker/Beheerder (B)
-          Expert/Innovator (E)
-          Onderzoeker (O)
 
De Master MZBG heeft kennis en inzicht in
1.     het gezondheidszorgsysteem incl. relevante decreten en de beleidsproblematiek in het algemeen en met betrekking tot ouderen in het bijzonder op regionaal, nationaal en internationaal vlak (B/E)
2.     essentiële boekhoudkundige principes, financiële analyse en beheer en de economische implicaties van de zorgverstrekking met als doel het efficiënt kunnen aanwenden van de middelen (B)
3.     de invloed van sociale, culturele, biologische, psychologische en materiële factoren op veroudering, en op (volks)gezondheid en welzijn op hogere leeftijd (E)
4.     de werkwijze en denkwijze van (para)medische beroepen in de gezondheidszorg en de bijdrage die verschillende disciplines kunnen leveren tot kwaliteitsvol leven van de oudere en tot een kwaliteitsvolle zorg (E/B)
5.     het brede werkveld en de brede inzetbaarheid van de gerontoloog (B)
6.     specifieke aandachtspunten binnen gerontologisch en geriatrisch wetenschappelijk onderzoek (O)
 
De Master MZBG kan
7.     de organisatie en de coördinatie van de (paramedische) zorg op zich nemen en beheerstaken uitvoeren (B)
8.     op een correcte manier mondeling en schriftelijk communiceren met de oudere persoon, de voorziening en het team, en het beleid (B/E)
9.     efficiënt samenwerken en leidinggeven in een multidisciplinaire context (B)
10.   op een educatieve en vormende manier als opleider fungeren zowel naar de oudere toe als naar de professionelen (E)
11.   de belangrijkste evaluatieschalen correct toepassen, kritisch beoordelen en het resultaat ervan kritisch  interpreteren (E)
12.   actuele thema’s en ontwikkelingen mbt ouderen en ouderenzorg detecteren, open en kritisch benaderen en kan wetenschappelijk onderbouwde, vernieuwende elementen aanbrengen (o.a. via het verrichten van praktijkgestuurd onderzoek) om een adequate bijdrage tot de uitbouw van kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te leveren (B/E/O)
13.   kwetsbare groepen detecteren en die op een adequate manier onder de aandacht brengen van het beleid (B/E)
14.   relevante wetenschappelijke literatuur/bronnen opzoeken, kritisch analyseren en interpreteren (O)
15.   de verschillende methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek toepassen, de verzamelde data statistisch verwerken en de resultaten interpreteren en bediscussiëren op wetenschappelijk verantwoorde wijze (O)
16.   (eigen) resultaten schriftelijk en mondeling rapporteren, presenteren en verdedigen op didactisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze (O)
 
De Master MZBG geeft blijk van
17.   zelfstandig probleemoplossend vermogen en heeft oog voor duurzaamheid in de voorgestelde oplossingen voor de vergrijzende maatschappij (O)
18.   actieve participatie in samenwerkingsverbanden, netwerken, zowel met de eigen beroepsgroep als multidisciplinair (B)
19.   een ethisch verantwoorde houding en een kritisch reflectievermogen t.a.v. de eigen beroepsuitoefening (E/O)
20.   een houding van levenslang leren om zich op volledig zelfstandige basis te blijven ontplooien en bijsturen in het domein van de gerontologische wetenschappen (E)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven