Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Visie
Stedenbouw en ruimtelijke planning zijn met al hun facetten complexe activiteiten die zowel het onderzoek, de visieontwikkeling, het ontwerpen, het ruimtelijk ingrijpen, als de monitoring omvatten. Vele wetenschappen, zoals onder meer architectuur, geografie, sociologie, economie, bestuurskunde, ecologie, vinden er hun toepassing. De planner draagt een maatschappelijk verantwoordelijkheid en werkt als onderzoeker van ruimtelijke problemen, als ontwerper van ruimtelijke oplossingen, zowel in de private sector dan als ambtenaar in overheidsdienst. Bijgevolg moet hij/zij beschikken over een verscheidenheid aan competenties en dat in het kader van een multidisciplinaire benadering. Zij/hij moet dan ook in deze complexe aangelegenheid de gave van de symbiose en de synthese beheersen. Hiervoor is het aangewezen om specifieke systematische werkmethodes te hanteren die maatschappelijk debat en controle toelaten. Het uiteindelijk doel is het nastreven van duurzame ruimtelijke kwaliteit, een moeilijk te benaderen begrip dat zowel de persoonlijke als de collectieve beleving betreft maar vooral gelinkt is aan waardensystemen, die zich situeren binnen de verschillende ruimtelijke, zowel fysieke als maatschappelijke, dimensies. De ruimtelijke ontwerper heeft, naast een beschouwende rol, een taak als ontwerper van ruimtelijke ingrepen, waarin hij zich onderscheidt van andere toegepaste disciplines. Dit vergt creatieve vaardigheden die ook het genereren van grensverleggende oplossingen mogelijk moet maken. De omvang en de complexiteit van kennis en vaardigheden vergt van de opleiding geëigende pedagogische werkvormen voor de ontwerpvakken, als stam van de opleiding, de ontwerpondersteunende vakken die het begrip van ruimte en maatschappij bijbrengen tot vakken die ingaan op planning, beleid, wetgeving en uitvoering. Specifieke aandacht is er voor internationalisering en de situering van stedenbouw en ruimtelijke planning in zijn internationale context. De multidisciplinaire instroom van studenten zorgt voor wederzijdse bevruchting waarbij studenten van elkaar leren. Studenten worden bewust gemaakt van de nood aan permanente vorming.
Bij de hieronder gedefinieerde leerresultaten kunnen vanzelfsprekend accentverschillen per afgestudeerde optreden, afhankelijk van individuele factoren zoals keuzevakken of capaciteiten.
 
Leerresultaten
1. De master kan zelfstandig bijdragen aan het vormgeven van ruimte en maatschappij vanuit een verantwoordelijke, vrije en kritische onderzoekende houding, als ontwerper, planner of beleidsmaker, en is in staat om academisch onderzoek uit te voeren.
2. De master kan de complexe ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de samenleving kritisch analyseren, en kan zowel de bebouwde als de open ruimte lezen en interpreteren.
3. De master beschikt over een geavanceerde kennis en inzicht in de geschiedenis en de theorie van de stedenbouw en de ruimtelijke planning, en is in staat om de relevante stedenbouwkundige en planningsmodellen toe te passen.
4. De master kan kwalitatieve en kwantitatieve methoden, technieken en inzichten uit relevante disciplines zoals architectuur, geografie, geo-informatica, mobiliteit, sociologie, economie, recht, milieuwetenschappen en ethnografie toepassen.
5. De master kan zelfstandig onderzoek, beleidsplannen en ontwerpvoorstellen op het gebied van de stedenbouw en de ruimtelijke planning initiëren, plannen en uitwerken.
6. De master kan visies en concepten formuleren over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een specifiek gebied, op verschillende schaal- en beleidsniveaus, voor verschillende hedendaagse types van verstedelijking, gaande van de gefragmenteerde suburbane nevel over de compact Europese stad tot de globale metropool.
7. De master kan de rol van het ontwerp op verschillende ruimtelijke schaalniveaus begrijpen, met bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, en kan stads- en landschapsontwerpen ontwikkelen of er aan bij dragen.
8. De master is in staat om over een ruimtelijk onderzoeksproject, een ontwerp, of een ruimtelijk plan te communiceren en het kritisch te bespreken naar specialisten en leken, zowel visueel, verbaal als in geschreven vorm, zowel in het Nederlands als in het Engels, met aandacht voor een aantrekkelijke en heldere grafische representatie.
9. De master is vertrouwd met de meerschalige ruimtelijke, maatschappelijke en institutionele context (hoofdzakelijk in Vlaanderen en Brussel) en met de relevante wetgeving en de toepassing van planningsinstrumenten en –technieken.
10. De master kan planningsprocessen aansturen en implementatiestrategieën ontwikkelen binnen een interdisciplinair kader en in dialoog met alle mogelijke belanghebbenden.
11. De master kan ontwerpvoorstellen en planningsdocumenten kritisch beoordelen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, en deze aftoetsen aan het juridisch-administratieve kader.
12. De master kan plannings- en stedenbouwkundige projecten en benaderingen internationaal situeren op basis van buitenlandse voorbeelden en referenties uit lezingen, de vakliteratuur en uit internationale ervaringen zoals excursies, veldwerk, master classes, summer schools of workshops.
13. De master is in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de stedenbouw en de ruimtelijke planning te onderscheiden en deze kritisch te beoordelen.
14. De master is in staat om ethisch en deontologisch te handelen, ondermeer met het oog op een meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Traject 1 (Bachelor via SCH of VRB)
Traject 2 (Master op dossier)
Traject 3 (Bachelor of Master rechtstr)

Terug naar boven