Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De industrieel ingenieur (Master of Science in de Industriële wetenschappen) elektromechanica studeert af met gedegen kennis, inzicht en vaardigheden gericht op het detecteren en analyseren van problemen, op het ontwerpen van oplossingen en de realisatie ervan in een operationele context, in het bijzonder in bedrijven en diensten. Hij/zij beheerst en gebruikt strategieën en processen met het oog op het efficiënt ontwikkelen, produceren, toepassen, implementeren en verbeteren van producten, processen en systemen. Een pragmatische ingesteldheid, een sterke oplossingsgerichte geest, openheid naar andere disciplines, operationeel denken, op innovatie en toepassingen gerichte ingenieurs- en onderzoeksvaardigheden en aandacht voor de bedrijfsmatige context zijn essentiële eigenschappen.
De master Industriële wetenschappen: Elektromechanica heeft vier specialisaties:
In de specialisatie Duurzame Energie leert de student om de verworven kennis en vaardigheden toe te passen in het domein van hernieuwbare energie en energie-efficiënte aandrijftechnieken. De pas afgestudeerde
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van de elektromechanica in technologie voor duurzame energie in een multidisciplinaire werkomgeving.
- ontwerpt, maakt, simuleert en analyseert gevorderde technologie voor duurzame energie in een multidisciplinaire werkomgeving.
- hanteert gevorderde computer-assisted-engineering tools voor het ontwerpen, produceren en analyseren van  technologie voor duurzame energie in een multidisciplinaire werkomgeving.
- handelt spontaan vanuit een gevorderd inzicht in de technologie voor duurzame energie en context.
 
In de specialisatie Mechatronica worden mechanische componenten gecombineerd met sensoren, actuatoren en een stuureenheid, om zo de slimme machines van morgen te bouwen. De pas afgestudeerde
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van elektromechanische aandrijfsystemen in een multidisciplinaire werkomgeving.
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van machinebouw in een multidisciplinaire werkomgeving.
- ontwerpt, maakt, simuleert en analyseert gevorderde elektromechanische en mechatronische systemen in een multidisciplinaire werkomgeving.
- hanteert gevorderde computer-assisted-engineering tools voor het mechanisch ontwerpen, produceren en analyseren van  elektromechanische en mechatronische systemen in een multidisciplinaire werkomgeving.
 
De specialisatie Vervoertechnologie is in hoofdzaak gericht op elektrische en hybride voertuigen en energie-opslag. De pas afgestudeerde
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten rond voertuig- en aandrijvingstoepassingen in een multidisciplinaire werkomgeving.
- hanteert geavanceerde simulatiewerktuigen voor het ontwerpen, begrijpen en produceren van milieuvriendelijke aandrijfsystemen in voertuigen.
- hanteert gevorderde theoretische aspecten voor analyse van bestaande modellen rond energiebronnen en ontwikkelingen van nieuwe energiebronnen in milieuvriendelijke voertuigen.
- heeft inzicht in de energie- en milieuproblematiek verbonden aan het transport en selecteert de optimale technologieën om de nodige resultaten te bekomen.
- handelt spontaan vanuit een gevorderd inzicht in de technologische context.
 
De afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie geeft een breed overzicht van engineering binnen de luchtvaart. De pas afgestudeerde
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van de mechanica van en rond vliegtuigen en helikopters in een multidisciplinaire werkomgeving.
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van voortstuwing voor vliegtuigen en helikopters in een multidisciplinaire werkomgeving.
- implementeert gevorderde theoretische en praktische aspecten van systemen en instrumentatie voor vliegtuigen en helikopters in een multidisciplinaire werkomgeving.
- handelt spontaan vanuit een gevorderd inzicht in de luchtvaarttechnologie en -context.
 
De afgestudeerde Industriële Wetenschappen: Elektromechanica heeft aangetoond dat hij/zij, naast de technisch-wetenschappelijke deskundigheid, ook de volgende algemene competenties (learning outcomes) verworven heeft:
1.       Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme).
2.       Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme.
3.       Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen.
4.       Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context.
5.       Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden.
6.       Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend ontwikkelen, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk verwerken, de gemaakte keuzes argumenteren op grond van toepassingsgericht inzicht en de eisen van de bedrijfscontext.
7.       Handelen vanuit een onderzoeksattitude: creativiteit, nauwkeurigheid, kritische reflectie, nieuwsgierigheid, gemaakte keuzes verantwoorden op grond van oplossingsgerichte argumenten.
8.       Innovatie- en operationeel gericht ontwerpen van systemen, producten, diensten en processen, interpoleren en experimenteren in de bedrijfscontext.
9.       Beheersen van systeemcomplexiteit met behulp van kwantitatieve methoden. Voldoende parate kennis, inzicht en ervaring met de praktijkomgeving bezitten om resultaten kritisch te toetsen.
10.     Binnen een hoofdzakelijk vakspecifieke context handelen vanuit een ingenieursattitude: resultaatgerichtheid, aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid, inschatting van risico’s en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
11.     Projectmatig werken vanuit een hoofdzakelijk vakspecifieke context: doelstellingen formuleren, einddoelen en ontwikkeltraject in het oog houden, functioneren als lid van een (inter- en multidisciplinair) team, beginnend leiding geven, een brugfunctie vervullen naar de werkvloer, opereren in een internationale of interculturele omgeving, gericht rapporteren.
12.     Bedrijfskundig en economisch inzicht hebben om de bijdrage aan een proces of aan de oplossing van een probleem te situeren in de ruimere context.
13.     Specificaties en randvoorwaarden afwegen en omzetten in een kwaliteitsvol systeem, product, dienst of proces. Extraheren van bruikbare informatie uit onvolledige, tegenstrijdige of redundante gegevens.
14.     Schriftelijk en mondeling communiceren over het eigen vakgebied in de opleidingstaal en de voor het specialisme relevante taal of talen.
15.     Over het vakgebied talig en grafisch communiceren en presenteren aan vakgenoten en aan leken.
16.     Ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

elektromechanica met profiel duurzame energie
elektromechanica met profiel mechatronica
elektromechanica met profiel vervoertechnologie
luchtvaarttechnologie

Terug naar boven