Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding tot Bachelor in de Industriële wetenschappen is een academische bacheloropleiding als voorbereiding op de Master of Science in de Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur).
Een Bachelor in de Industriële wetenschappen studeert af met gedegen kennis, inzicht en vaardigheden gericht op het detecteren en analyseren van problemen, op het ontwerpen van oplossingen en de praktische realisatie ervan in een operationele context, in het bijzonder in bedrijven en diensten. Hij of zij beheerst en gebruikt strategieën en processen met het oog op het efficiënt ontwikkelen, produceren, toepassen, implementeren en verbeteren van producten, processen en systemen. Een pragmatische ingesteldheid, een sterke oplossingsgerichte geest, openheid naar andere disciplines, operationeel denken, op innovatie en toepassingen gerichte ingenieurs- en onderzoeksvaardigheden en aandacht voor de bedrijfsmatige context zijn essentiële eigenschappen.
De opleiding tot Bachelor in de Industriële wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel heeft twee afstudeerrichtingen: Elektromechanica en Elektronica-ICT.
De afstudeerrichting Elektronica-ICT specialiseert de student in moderne communicatietechnologie, microcontrollers en chip-design technologie. Deze bachelor bereidt voor op de Master in de Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT met specialisaties Ingebedde Systemen en Netwerken.
De afstudeerrichting Elektromechanica specialiseert in complexe machines en het ontwerpen, onderhouden en produceren van elektromechanische systemen. Deze systemen of machines kunnen zowel mechanische, pneumatische, hydraulische als elektrische componenten bevatten. Deze bachelor bereidt de student voor op de master in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica met vier specialisatiemogelijkheden: Duurzame Energie, Mechatronica, Voertuigtechnologie en Luchtvaarttechnologie.
Als je aan de Vrije Universiteit Brussel afstudeert als Bachelor in de Industriële wetenschappen, dan verwerf je, naast de technisch-wetenschappelijke deskundigheid, ook de volgende algemene competenties (learning outcomes):
1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken.
3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen.
4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus.
5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren.
6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, onderwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken.
7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, met aandacht voor de randvoorwaarden voor de technische realisatie ervan.
8. Blijk geven van een onderzoeksattitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, wetenschappelijke en technische nieuwsgierigheid, verantwoording van gemaakte keuzes.
9. Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning, voor technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risico’s en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
10. Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
11. Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk als mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep.
12. Functioneren als lid van een team in verschillende rollen en inzicht hebben in het eigen functioneren; medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team.
13. Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.
14-ELO. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het brede domein van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken: Elektronica-ICT.
14-EM. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het brede domein van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken: Elektromechanica.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
elektromechanica
elektronica-ICT
verkort traject eektromechanica na vooropleiding prof. bachelor elektromechanica, elektrotechniek, luchtvaart, autotechnologie, mechanische ontwerp- en productietechnologie en bouw
verkort traject elektromechanica na vooropleiding getuigschrift lijnpiloot
verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektromechanica, luchtvaart en autotechnologie.
verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektronica-ICT
verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor elektrotechniek.
verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor multimedia & communicatietechnologie.
verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor toegepaste informatica

Terug naar boven