Doelstellingen

Cfr. leerresultaten.

Terug naar boven

Leerresultaten

Academische competenties 
1.    De masters in het Vertalen kunnen nieuwe ontwikkelingen binnen de vertaalwetenschap en aanverwante disciplines actief opvolgen, er kritisch over reflecteren en ze plaatsen in een breed maatschappelijk en intercultureel kader. 
2.    Ze kunnen op het niveau van een beginnend onderzoeker in het domein van de vertaalwetenschap en aanverwante disciplines onderzoek op zelfstandige wijze concipiëren, plannen, uitvoeren en communiceren, en dit met aandacht voor de ethische aspecten van het onderzoek.

 
Taal-, vertaal- en interculturele competenties 
3.    De masters in het Vertalen beheersen hun werktalen minstens op het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.
4.    De masters in het Vertalen passen geavanceerde contrastieve taalkennis en -vaardigheden toe in verscheidene vertaaltaken en gesprekscontexten.
5.    De masters in het Vertalen kunnen bij het vertaalproces relevante hulpmiddelen efficiënt en adequaat gebruiken en evalueren (diverse informatiebronnen, vertaaltechnologie).
6.    De masters in het Vertalen tonen een voortdurende interesse in maatschappelijke, politieke, institutionele, geschiedkundige en culturele contexten van landen waar hun bestudeerde talen worden gesproken en kunnen verworven kennis hierover inzichtelijk toepassen in vertaalopdrachten.
 
Professionele dienstverlening en (inter)persoonlijke competenties 
7.    De masters in het Vertalen kunnen effectief functioneren in een multidisciplinaire en (inter)nationale omgeving. Ze kunnen taalgerelateerde opdrachten zowel zelfstandig als in teamverband organiseren, planmatig uitvoeren en/of kritisch evalueren. 
8.    De masters in het Vertalen zijn zich bewust van hun rol als verbindingspersonen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij en kennen de specificiteit van de taalsector en de professionele context van het vertalen.
9.    De masters in het Vertalen hebben een kritische en leergierige houding ten opzichte van de meertalige en interculturele uitdagingen binnen de globaliserende maatschappij in het algemeen en de professionele context in het bijzonder. 
10.  De masters in het Vertalen integreren taal- en cultuurgevoeligheid met respect voor diversiteit in het maatschappelijk debat, de professionele context en het wetenschappelijk werk.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

1 hoofdtaal
2 hoofdtalen

Terug naar boven