Doelstellingen

Cfr. leerresultaten.

Terug naar boven

Leerresultaten

De Tolkateliers moeten bijdragen tot de volgende vooropgestelde opleidingsspecifieke leerresultaten:
Leerresultaat 1
beheersen één of twee vreemde talen op het niveau C2 of ten minste C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit geldt voor de vaardigheden begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en interactie) en schrijven.
Leerresultaat 2
begrijpen elke taaluiting die ze lezen of horen, inclusief native speaker tempo, en kunnen de inhoud correct decoderen ook in complexe communicatieve situaties en kunnen vlot, accuraat en helder mondeling communiceren in de vreemde taal.
Leerresultaat 3
kunnen in het Nederlands en in de vreemde taal effectieve mondelinge communicatie met een hoge graad van specificiteit verzorgen in diverse professionele (inter)nationale contexten als intercultureel communicatiespecialist, of als (gespreks)tolk.
Leerresultaat 4
kunnen toespraken houden over een specifiek thema in het Nederlands of in de vreemde taal, en toespraken over algemene en gespecialiseerde onderwerpen simultaan en consecutief tolken in het Nederlands en in de vreemde taal. Ze kunnen een geschreven tekst van het blad vertalen in het Nederlands en in de vreemde taal, en kunnen als gesprekstolk optreden in specifieke professionele contexten, onder meer sociaal tolken of gerechtstolken.
Leerresultaat 5
kunnen bij het voeren van mondelinge professionele communicatie tijdens het tolkproces specifieke technologische hulpmiddelen efficiënt en adequaat gebruiken en evalueren, waarbij ze – o.a. ter voorbereiding van hun tolkopdracht – efficiënt gebruik maken van een elektronisch en technologisch instrumentarium. Ze kunnen autonoom domeinspecifieke terminologieën samenstellen en beheren.
Leerresultaat 6
kunnen zelfstandig en in teamverband een tolkproces plannen, sturen, uitvoeren en analyseren. Ze kunnen effectief functioneren als tolk in een multidisciplinaire, nationale en internationale omgeving en hebben kennis van de structuur van de tolkmarkt. Ze kunnen op een professionele manier tolkopdrachten initiëren en afhandelen.
Leerresultaat 7
nemen de ere- en gedragscodes van de beroepsorganisaties in acht en nemen een hoge graad van verantwoordelijkheid op in het uitvoeren van de tolkopdracht, zelfstandig of in teamverband.
Leerresultaat 8
zijn op de hoogte van de regel- en wetgeving die hen in staat stelt om in dienstverband of als bedrijfsleider (zelfstandig) hun tolkopdrachten uit te oefenen.
Leerresultaat 9
kunnen verworven inzichten uit de studie van meertalige en interculturele contexten kritisch toepassen in uiteenlopende mondelinge, communicatieve situaties.
Leerresultaat 11
hebben een geavanceerde kennis van de maatschappelijke, politieke, institutionele, geschiedkundige en culturele context van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken en kunnen de ontwikkeling ervan inzichtelijk toepassen in uiteenlopende communicatieve situaties.
Leerresultaat 16
hebben respect voor verschillende culturen en manieren van denken en zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij en de professionele context. Ze integreren taal- en cultuurgevoeligheid en dit respect voor diversiteit in het wetenschappelijk werk, de professionele omgeving en het maatschappelijk debat.
Leerresultaat 17
hebben een kritische en leergierige houding ten opzichte van tolkgerelateerde thema’s en willen hun kennis continu blijven bijschaven.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

1 hoofdtaal
2 hoofdtalen

Terug naar boven