Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

I.         Taalcompetenties
De masters in de Journalistiek
1. kunnen een  journalistiek verhaal vertellen in een onberispelijk en aantrekkelijk Nederlands.
2. beheersen de verschillende registers van de geschreven taal, ook voor onlinejournalistiek.
(RTV) beschikken over de juiste spreekvaardigheden en kunnen spreektalig schrijven. 
    
II.       Journalistieke competenties 
De masters in de Journalistiek
3. hebben een doordachte visie op de maatschappelijke functie van de journalistiek.
4. kunnen snel informatie opzoeken en verwerken (ook uit anderstalige bronnen) en kennen  de  methoden om zelf aan journalistiek onderzoek te doen op het niveau van een beginnend journalist.
5. kunnen nieuws en achtergronden interactief en multimediaal presenteren;
beschikken over de vaardigheden en technieken om efficiënt publiceerbare journalistieke producten te maken in verschillende genres en domeinen (GOM);
kunnen een journalistiek verhaal audiovisueel uitwerken (RTV).
 
III.     Onderzoekscompetenties
De masters in de journalistiek
6. hebben de kennis om vanuit een academisch perspectief naar de journalist en de journalistieke werkomgeving te kunnen kijken:
- kennen de (internationale) ontwikkelingen in de studie van de journalistiek (journalism studies en beroepsethiek)
- kunnen de journalistieke praktijk in een wetenschappelijke context plaatsen.
7. kunnen onderzoek opzetten: ze kunnen inzichten uit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (ook uit hun vooropleiding) op een kritische manier met elkaar in verband brengen en nieuwe onderzoeksvragen bedenken.
8. kunnen snel informatie opzoeken en verwerken (ook uit anderstalige bronnen) en kennen de  kwantitatieve en kwalitatieve methoden om zelf aan academisch onderzoek te doen op het niveau van een beginnend onderzoeker.
9. kunnen de eigen theoretisch-academische reflecties en onderzoeksbevindingen formuleren en rapporteren op een duidelijke en correcte manier, zowel voor een publiek van specialisten als van niet-specialisten.
10. hebben de leervaardigheden en de leergierigheid om zich na de opleiding te blijven bijscholen en om te kunnen blijven bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de journalistiek.
 
IV.    Attitudes
De masters in de Journalistiek
11. handelen volgens de journalistieke beroepsethiek.
12. kunnen hun eigen journalistieke producten en die van anderen kritisch evalueren.
13. hebben een nieuwsgierige, gedreven attitude, zijn sociaal vaardig, tonen initiatief en kunnen anderen overtuigen.
14. kunnen goed in team werken.
15. kunnen de aangeleerde vaardigheden, technieken en attitudes geïntegreerd toepassen in een authentieke professionele omgeving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

profiel Audiovisuele media (AVM)
profiel Tekstmedia (TXT)

Terug naar boven