Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Rollen
- Medicus (M)
- Wetenschapper (W)
- Communicator (C)
- Manager (Ma)
 
De Master in de Specialistische Geneeskunde
1. Heeft diepgaande medische kennis en inzicht verworven in het specialisme (M, W)
2. Heeft de vaardigheden, eigen aan het specialisme, verworven en past deze correct toe (M)
3. Heeft het probleemoplossend vermogen verder ontwikkeld en past dit toe in de praktijk (M, W)
4. Kan correct en op een humane, empathische wijze communiceren met de patiënt en zijn of haar omgeving, met oog voor ethische, maatschappelijke en multiculturele aspecten en binnen de relevante wettelijke regelgeving (C)
5. Kan doeltreffend communiceren met en kan medische en wetenschappelijke informatie rapporteren aan collegae en andere professionals (C)
6. Kent de mogelijkheden van andere zorgdisciplines en de deskundigheden van anderen in de patiëntenzorg (C, M)
7. Is in staat om zelf de deskundigheid van studenten, arts-specialisten in opleiding, patiënten en andere betrokkenen van de gezondheidszorg te bevorderen (C)
8. Kan op adequate wijze feedback geven en kan tevens omgaan met het krijgen van feedback op de eigen beroepshandelingen (C)
9. Kan participeren in klinisch wetenschappelijk onderzoek (W)
10. Baseert zich op wetenschappelijke kennis verkregen met behulp van klinisch wetenschappelijk onderzoek (W)
11. Is in staat om de aangeboden wetenschappelijke kennis kritisch te interpreteren, te analyseren en correct en duidelijk te rapporteren (W)
12. Bestendigt een kritische, wetenschappelijke houding (W)
13. Kan participeren in de organisatie van de gezondheidszorg en in het beleid van de dienst (Ma)
14. Kan functioneren binnen bredere managementsystemen in organisaties, ziekenhuiscommissies en in andere representatieve functies binnen de gezondheidszorg (Ma)
15. Houdt rekening met de economische aspecten van de geneeskunde en gaat doelmatig om met middelen, waarbij onder- en overgebruik vermeden worden (M)
16. Kent de principes van de medische informatica voor het leveren van optimale patiëntenzorg en voor het onderhouden van de eigen deskundigheid (M)
17. Blijft voortdurend de eigen vaardigheden verder ontwikkelen en verbeteren (M)
18. Is in staat om “standards of care” te zetten en kwaliteitseisen met betrekking tot de verschillende aspecten van het eigen specialisme te formuleren (M, Ma)
19. Voldoet aan de algemene en specifieke eindtermen, eigen aan het specialisme, betreffende diagnostiek en ziektebeelden/aandoeningen (M, W)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

anesthesie en reanimatie
cardiologie
dermatologie en venereologie
fysische geneeskunde en revalidatie
gastro-enterologie
gerechtelijke geneeskunde
geriatrie
gynaecologie en verloskunde
heelkunde
inwendige geneeskunde
klinische biologie
klinische genetica
medische oncologie
neurochirurgie
neurologie
nucleaire geneeskunde
oftalmologie
orthopedische heelkunde
otorhinolaryngologie
pathologische anatomie
pediatrie
plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
pneumologie
psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
radiotherapie en oncologie
reumatologie
röntgendiagnose
stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
urgentiegeneeskunde
urologie

Terug naar boven