Doelstellingen

.

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De educatieve master integreert vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogisch-didactische inzichten en een internationaal en breed multidisciplinair referentiekader (filosofisch, historisch, sociologisch, psychologisch, juridisch) om de eigen subjectieve onderwijstheorie, de professionele identiteit en de aanpak als leraar te ontwikkelen en te komen tot (probleemoplossend) handelen op basis van oordeelsvermogen in uiteenlopende onderwijssituaties.
2. De educatieve master volgt op een actieve en kritische wijze innovatieve ontwikkelingen op in het domein van de gekozen afstudeerrichting en gebruikt deze als inspiratie om eigen professionalisering verder te zetten.
3. De educatieve master kan zich op basis van brede observatie een genuanceerd en veelzijdig beeld vormen van a) de beginsituatie van individuele lerenden m.i.v. hun achtergrond en meervoudige identiteit, leerstatus, leerpsychologische kenmerken, competenties, interesses en welbevinden en b) de diversiteit en het sociaal-dynamisch functioneren binnen leergroepen.
4. De educatieve master kan kenmerken van de beginsituatie en de diversiteit in de doelgroep positief benutten om een didactisch congruente en krachtige leeromgeving te creëren en daartoe eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen; hij/zij hanteert daarbij hoge verwachtingen en begeleidt, coacht en evalueert vanuit een growth mindset.
5. De educatieve master ontwikkelt inzicht in de uitdagingen en kansen van onderwijs in de grootstedelijke context, kan bij het creëren van de leeromgeving kennis over cultuur, leefomstandigheden en perspectieven van de diverse populatie lerenden in de grootstad in rekening brengen en heeft daarbij aandacht voor de noodzakelijke koppeling van het curriculum aan de diversiteit van leefwerelden, voor gepaste omgang met de diversiteit aan taalachtergronden en voor taalgericht vakonderwijs.
6. De educatieve master heeft aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s en kan de vertaalslag maken naar de eigen lespraktijk.
7. De educatieve master kan door preventieve en curatieve maatregelen leergroepen stimuleren en ondersteunen om een positieve groep te vormen, gekenmerkt door verbondenheid, wederzijdse steun, waardering en respect, welbevinden en betrokkenheid, en een gerichtheid op leren en ontwikkeling.
8. De educatieve master kan binnen het zorgcontinuüm in brede basiszorg voorzien en indien nodig in samenspraak met collega’s en externe partners bijkomende maatregelen doorvoeren om optimaal af te stemmen op de zorgvraag van lerenden.
9. De educatieve master kan een cultuur van inspraak en participatie creëren die de individuele ontplooiing, het kritisch denken, de emancipatie en de maatschappelijke participatie van lerenden stimuleert.
10. De educatieve master kan onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn efficiënt plannen en organiseren.
11. De educatieve master kan groepsdynamiek beheren en de organisatorische voorwaarden scheppen om kwaliteitsvol leren en persoonlijke groei mogelijk te maken in een werkklimaat dat fysiek en emotioneel veilig, gestructureerd, efficiënt en motiverend is.
12. De educatieve master kan een partnerschapsmodel met lerenden en ouders/verzorgers hanteren dat diversiteit als uitgangspunt neemt en waarbij evenwaardige participatie wordt nagestreefd, waarbij in een gepast taalregister en zo nodig met taalondersteuning informatie wordt uitgewisseld en waarbij oplossingen worden gezocht om de leer- en ontwikkelingskansen van de lerenden te maximaliseren.
13. De educatieve master kan netwerken en constructief samenwerken met externe (en ook internationale) partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod, op het bieden van een brede leer- en leefomgeving door te verbinden met de buurt en op het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.
14. De educatieve master gebruikt (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder als bron om de eigen onderwijspraktijk te versterken en is in staat om dit onderzoek kritisch te interpreteren en te bewerken voor toepassing in de eigen klas- en schoolcontext.
15. De educatieve master heeft inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van paradigma’s in onderwijskundig en (vak)didactisch onderzoek en kan op grond daarvan een beargumenteerde keuze maken bij het formuleren van onderzoeksvragen en het kiezen van een onderzoeksmethodologie.
16. De educatieve master integreert standaard een onderzoekende houding bij het nemen van beslissingen in complexe onderwijssituaties en steunt daarbij op data en op kritische reflectie over de praktijk, over toepasselijke (inter)nationale theoretische referentiekaders en hun onderliggende onderwijsopvattingen en over maatschappelijke en morele implicaties van de keuzes die voorhanden zijn.
17. De educatieve master is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp.
18. De educatieve master draagt bij aan het ontwikkelen en toetsen van innovatieve ideeën en specifieke oplossingen voor praktijkvragen die de school aanbelangen, in teamverband met collega’s in de school en in een setting waarin wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en verzamelde gegevens over de praktijk worden samengebracht.
19. De educatieve master handelt naar een uitgebreide professionaliteitsopvatting waarbij systematisch de eigen praktijk wordt geëvalueerd met de impact op het leren en welbevinden van de lerenden als belangrijk criterium, waarbij samen met collega’s kritisch en multiperspectivistisch gereflecteerd wordt over de eigen praktijk en de achterliggende opvattingen en waarbij die praktijk en de eigen subjectieve onderwijstheorie stapsgewijs bijgestuurd en vernieuwd worden, ondersteund door bestudeerde (inter)nationale referentiekaders, onderzoeksbevindingen en overleg.
20. De educatieve master is in staat en is er standaard op gericht om als teamlid, samen met collega’s verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor en het leren van lerenden en als lid van een professionele leergemeenschap te werken aan de eigen professionalisering en de ontwikkeling van het team.
21. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, de onderwijspraktijk en zelfontwikkelde ideeën en aanpakken gefundeerde standpunten innemen en die in gepaste registers naargelang de doelgroep helder communiceren en beargumenteren op grond van onderzoeksevidentie en een kritisch gebruik van multidisciplinaire referentiekaders.
22. De educatieve master bezit diepgaande kennis van en inzicht in de concepten, principes en modellen van het domein van de gekozen afstudeerrichting en wendt deze kritisch en creatief aan bij het uitwerken van opdrachten.
23. De educatieve master heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in minstens één subdiscipline van het domein van de gekozen afstudeerrichting.
24. De educatieve master bezit het abstraherend vermogen en hanteert geavanceerde methoden, technieken en toepassingen om wetenschappelijk en/of technologische problemen op een strategische manier te benaderen, op te lossen en te evalueren, rekening houdende met verschillende behoeften en vooropgezette vereisten.
25. De educatieve master voert zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit, verwerkt hiervoor op een wetenschappelijke wijze informatie en kan de resultaten van het onderzoek kritisch analyseren en hierover wetenschappelijk rapporteren.
26. De educatieve master communiceert schriftelijk en mondeling op wetenschappelijke en technische wijze met specialisten en niet-specialisten en hanteert hiervoor de gangbare terminologie.
27. De educatieve master neemt op basis van verworven kennis en inzicht een wetenschappelijk beargumenteerd standpunt in en kan dit standpunt verdedigen en hierover kritisch reflecteren.
28. De educatieve master handelt integer en kan zelfstandig en op een onderbouwde wijze oordelen over de maatschappelijke en deontologische aspecten die samenhangen met de rol van een (toegepaste) wetenschapper.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

standaard traject (60 ECTS, Anderlecht)
standaard traject (60 ECTS, Etterbeek)
biologie (120 ECTS, Etterbeek)
chemie (120 ECTS, Etterbeek)
computerwetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
fysica (120 ECTS, Etterbeek)
geografie (120 ECTS, Etterbeek)
ingenieurswetenschappen (120 ECTS, Etterbeek)
wiskunde (120 ECTS, Etterbeek)

Terug naar boven