Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Vijf rollen: wetenschapper, beroepsinnovator, manager, promotor & adviesverstrekker, educator & coach
 
Accent op academisch-wetenschappelijke vorming
 
De Master Bewegings- en sportwetenschappen  
1. heeft gespecialiseerde kennis en inzicht in het domein van de lichamelijke opvoeding,  sport- en bewegingswetenschappen om deze te implementeren (wetenschapper)
2. heeft inzicht in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (wetenschapper)
3. heeft een 'vrije' onderzoekende houding, evalueert (eigen) onderzoeksresultaten kritisch en kan deze vertalen naar de diverse actoren (wetenschapper, beroepsinnovator)
4. kan op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig innoverende praktijkvoorstellen uitwerken en evalueren (wetenschapper)
5. kan zowel complexe kwantitatieve en/of als kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een multidisciplinaire onderzoeksvraag verzamelen, verwerken en interpreteren (wetenschapper)
6. kan mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten rapporteren, presenteren en kan deze met hen bediscussiëren (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
7. kan op een professionele manier bewegingsbevorderende initiatieven evidence-based ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren bij groepen en individuen (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
8. kan nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren, beoordelen en communiceren vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)
9. blijft zich permanent (professioneel) ontwikkelen (zowel op praktisch als theoretisch vlak) door het opvolgen van de actuele wetenschappelijke evidentie en de nieuwe inzichten in het vakgebied (wetenschapper, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)
 
Accent op beroepspraktijk
 
De Master Bewegings- en sportwetenschappen  
10. heeft inzicht in de markt, het werkveld, de relevante beroepsorganisaties en beleidsorganen, met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire setting (beroepsinnovator, manager)
11. kan ethisch verantwoord leiding nemen en een groep (bege)leiden en aansturen in een (onvoorspelbare) professionele, multidisciplinaire context (educator & coach, manager)
12. kan vanuit een vakoverschrijdende benadering inspelen op de leefwereld en de gezondheidstoestand (fysiek, mentaal en sociaal) van individuen en doelgroepen op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire inzichten (promotor & adviesverstrekker, educator & coach)
13. neemt gefundeerde, kritische en creatieve standpunten in over actuele maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in de multidisciplinaire werkcontext (beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker)
14. kan op gefundeerde en kritische wijze beleidsvoorbereidende activiteiten ontwikkelen, beleidsproblemen oplossen en aan het beleid participeren (manager)
15. bezit de interculturele competenties, nodig om als wereldburgers te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in een duurzame en humane maatschappij (manager, beroepsinnovator)
16. kan op een professionele wijze communiceren met zowel groepen als individuen uit diverse sectoren (manager, promotor & adviesverstrekker)
17. kan holistisch omgaan met de effecten van (prestatie)druk op zichzelf, individuen en in teamverband (manager, educator & coach)
18. kan het vakbelang argumenteren tegenover het beleid en de andere actoren binnen het werkveld (manager, beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker) 
19. kan  participeren aan het  strategisch en of operationeel management van een organisatie (manager)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderwijs
Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel onderzoeksmatige verdieping
Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel sportbeleid en sportmanagement
Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid - profiel sporttraining en coaching
Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel onderwijs
Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel sportbeleid en sportmanagement
Afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement - profiel sporttraining en coaching
Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel onderwijs
Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel sportbeleid en sportmanagement
Afstudeerrichting sporttraining en coaching - profiel verdieping training en coaching

Terug naar boven