Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

OLR1. De bachelor heeft brede basiskennis én inzicht in de wiskunde, inzonderheid in de belangrijkste basisdisciplines algebra, discrete wiskunde, meetkunde, analyse, topologie, kanstheorie, statistiek en numerieke wiskunde. 
OLR2. De bachelor heeft inzicht in wiskundige concepten, methodes en bijhorende technieken, en kan deze toepassen. Dit omvat het hanteren van de taal van de wiskunde, en de vaardigheid om een bewijs te leveren of te vervolledigen en om berekeningen uit te voeren.
OLR3. De bachelor kan aspecten vanuit het basiswiskundecurriculum in verband brengen met het toepassingsgebied data science en dit beargumenteren. De bachelor kan uitleggen welke wiskundige technieken aan de basis liggen van belangrijke toepassingen in de data science. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de toepassingsgebieden fysica en computerwetenschappen, in functie van de gemaakte keuzes in het bachelorcurriculum. 
OLR4. De bachelor kan wiskundige methoden die in de toepassingsgebieden data science, en in functie van de gemaakte keuzes, o.a. fysica en computerwetenschappen, gebruikt worden beschrijven. De bachelor kan problemen in het toepassingsgebied data science, en in functie van de gemaakte keuzes, o.a. fysica en computerwetenschappen, analyseren en modelleren. Hij/zij kan wiskundige methoden aanwenden om tot een oplossing te komen en de verkregen resultaten interpreteren en terugkoppelen naar de oorspronkelijke concrete situatie.
OLR5. De bachelor kan werken met wiskundige softwarepakketten.
OLR6. De bachelor kan abstraheren, logisch redeneren en analytisch en probleemoplossend denken.
OLR7. De bachelor kan mondeling en schriftelijk rapporteren over het vakgebied in het algemeen en over het eigen werk in het bijzonder, en dit op een wiskundig correcte en transparante manier. 
OLR8. De bachelor kan zelfstandig nieuwe informatie opzoeken, ook in andere talen, kan informatiebronnen met een kritische ingesteldheid benaderen en kan nieuwe materie structureren en verwerken. 
OLR9. De bachelor kan op een kritische en wetenschappelijk professioneel verantwoorde wijze werken, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen.
OLR10. De bachelor kan het belang en de rol in de maatschappij duiden van wetenschappen in het algemeen en wiskunde in het bijzonder. 
OLR11. De bachelor heeft de attitude om zich permanent te blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke ontwikkelingen en evoluties.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject

Terug naar boven